SME
Piatok, 12. august, 2022 | Meniny má Darina

Dopravné nehody s účasťou chodca - ako im predísť?

Iste nikoho neprekvapí, že stretnutie chodca s motorovým vozidlom končí takmer vždy zranením chodca, a to buď ľahším, ťažším alebo žiaľ až jeho usmrtením. Veľký podiel viny na tom majú predovšetkým vodiči motorových vozidiel, ich neohľaduplnosť,

slabá predvídavosť, agresivita a hazardný spôsob jazdy.

Najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky sú chodci a to najmä dve skupiny: deti a a starší ľudia. Mnohokrát príčinou týchto nehôd býva hrubá chyba chodca.

Skutočná podstata tkvie v tom, že starší človek má okrem iného zníženú schopnosť zrakového a sluchového vnímania, menšiu schopnosť sústredenia a predĺžený reakčný čas, čo vedie k ťažšiemu prispôsobovaniu sa vysokým nárokom cestnej premávky.
U detí je zase správanie impulzívne, nie sú schopné presne odhadovať vzdialenosť a čas, majú zúžené zorné pole a nedostatočne rozvinutú motorickú koordináciu. Týmto dvom skupinám treba preto venovať najvyššiu pozornosť.

Od starších osôb môže vodič očakávať, že :

 • náhle vstúpia do jazdnej dráhy,
 • prechádzajú cez cestu bez venovania pozornosti cestnej premávke,
 • na priechodoch pre chodcov sa správajú neuvážene.

Povinnosti vodičov a chodcov v ich vzájomnom vzťahu sú uvedené v §§ 4,15,52,53,54 a 55 zákona NR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách. Medzi základné povinnosti vodičov a chodcov patria tieto ustanovenia:

§ 4

(2) Vodič je povinný
c) venovať sa plne vedeniu vozidla a sledovať situáciu v cestnej premávke,
e) dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom, najmä deťom, zdravotne postihnutým osobám, osobitne voči osobám, ktoré používajú bielu palicu, a starým osobám,
f) dať prednosť chodcom prechádzajúcim cez priechod pre chodcov, pritom ich nesmie ohroziť ani obmedziť; na ten účel je povinný zastaviť vozidlo; to neplatí pre vodiča vozidla používajúceho zvláštne výstražné znamenia podľa tohto zákona, ktorý takých chodcov nesmie ohroziť,

(3) Vodič nesmie
i) ohroziť chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní,
k) zastaviť vozidlo na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky.

(4) Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov alebo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom alebo cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú takisto povinní znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo. To neplatí pre vodiča vozidla používajúceho zvláštne výstražné znamenia podľa tohto zákona (§ 37 a 38) a pre vodiča električky.

§ 15
Rýchlosť jazdy

(1) Vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len takou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

§ 52
Chodci

(1) Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Tam, kde chodník nie je alebo kde je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici, tam, kde nie je krajnica alebo kde je krajnica neschodná, chodí sa čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. To platí aj pre chodca, ktorý nesie predmet, ktorým by mohol ohroziť premávku na chodníku alebo na krajnici. Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať, ak dopravnou značkou nie je určené inak.

§ 53
(1) Ak je v blízkosti križovatky s riadenou premávkou priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod, chodec smie prechádzať len na týchto miestach. Dopravnou značkou sa môže chodcom aj v iných prípadoch prikázať, aby použili priechod, nadchod alebo podchod. Chodec nesmie prekonávať zábradlie ani iné zábrany.

(2) Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo. Mimo priechodu sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os. Pred vstupom na vozovku chodec sa musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Len čo vstúpi na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani zastavovať. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, ak prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy; ak sa chodec nachádza na vozovke, musí vozidlám bez meškania uvoľniť priestor na prejazd.

(3) Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. V iných prípadoch chodci smú prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonútia ich vodičov na zmenu smeru alebo rýchlosti jazdy.

Na vodiča číha „nebezpečenstvo" chodcov v troch situáciách:

a) chodec na okraji vozovky vrátane chodníka a zastávky MHD
b) chodec v jazdnej dráhe,
c) chodec na prechode

Predvídavý a ohľaduplný vodič preukazuje svoju vyspelosť tým, že si v uvedených situáciách počína nasledovne:

a) chodec na okraji vozovky, vrátane chodníka a zástavky MHD

 • vodič nespúšťa zo zorného poľa okraj chodníka a krajnice. Ak sa vyhýba starší človek inému chodcovi, vstúpi často bez rozmýšľania a neočakávane do jazdnej dráhy vozidiel. Dieťa sa môže správať podobne. Nenechajme sa teda tým prekvapiť a buďme stále v stave „očakávania",
 • starší ľudia obvykle horšie vidia, nemusia tiež počuť zvuk prichádzajúceho vozidla. Ak vidíme dieťa, to nemusí správne odhadnúť našu vzdialenosť. Ak nám nie je jasný úmysel chodca stojaceho na okraji chodníka, radšej pribrzdíme a vybočme až k stredovej čiare ( ak je to možné),
 • pri jazde za zníženej viditeľnosti pozorne sledujeme každý pohyb na pravej strane vozovky. Sú to zase predovšetkým deti a starší ľudia , ktorí chodia po nesprávnej strane,
 • je potrebné dávať pozor na zaparkované autá pozdĺž cesty. Môžu byť za nimi zakryté deti, ktoré môžu neočakávane vybehnúť na vozovku,
 • obzvlášť treba dávať pozor na zástavky MHD, nástupných ostrovčekov električiek - chodci náhle vstúpia na vozovku z chodníka alebo nástupného ostrovčeka a narazia do idúceho vozidla zboku, pretože ho vôbec nezaregistrovali. V týchto prípadoch je pre vodiča primeraná rýchlosť vozidla podstatne nižšia ako najvyššie dovolená rýchlosť v obci.

b) chodec v jazdnej dráhe

 • počítajme s tým, že najmä deti a starší ľudia sa zľaknú a prepadnú panike. Preto včas uberáme plyn, zvukové znamenie dávame len slabé ( ak je to nevyhnutné),
 • neočakávane zmenia smer svojej chôdze na vozovke,
 • narazia do idúceho vozidla zboku, pretože ho vôbec nezaregistrovali,
 • pri obchádzaní chodca dodržujme aspoň 2-metrový bezpečnostný odstup,
 • ak sme si nie istí, čo urobí chodec, radšej včas párkrát našliapneme na brzdový pedál (varujeme vodiča za nami) a zastavíme. Chodcovi dajme pokynom ruky jasný signál.

c) chodec na priechodoch

 • v blízkosti priechodov znížime rýchlosť. Poskytneme tým dosť času chodcom, aby dokončili prechádzanie,
 • ak dávame prednosť chodcom prednosť, jasne a zavčasu pokynieme rukou, pokyny dávame zásadne rukou a nie „svetelnou húkačkou" ( chodec si totiž môže „svetelnú húkačku" vysvetľovať ako dávanie prednosti, my ju ale použijeme ako výstražné znamenie a nastáva kolízna situácia,
 • pozorne sledujeme situáciu v cestnej premávke a pokiaľ vodič vo vedľajšom jazdnom pruhu zníži rýchlosť jazdy a zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, taktiež okamžite znížime rýchlosť jazdy a zastavíme vozidlo, aby bolo umožnený bezpečný prechod cez cestu chodcom.

Podľa celosvetových štatistík je takmer 40 % chodcov, ktorí prichádzajú o život pri dopravných nehodách , starších ako 65 rokov. Odborníci už dlhé roky skúmajú tento tragický jav a zdôrazňujú špecifika staršieho veku. Lekári pripomínajú oslabenie zmyslových orgánov, poruchy zorného poľa, zlé videnia na boky, zmenšenú rýchlosť a pohotovosť pohybu. Psychológovia a psychiatri zas upozorňujú na horšiu reakčnú schopnosť, pomalšie zmyslové správneho odhadu rýchlosti blížiaceho sa mot. vozidla, času potrebného na prejdenie ulice a situácii, kedy ešte môže bezpečne vojsť na cestu. Motorové vozidlo nedokáže ani vždy včas postrehnúť. Oslabené zmyslové orgány sú často ešte tlmené aj množstvom požitých liekov. Rôzne kombinácie liekov potom neraz spôsobujú nervové poruchy, útlmy a nelogické konanie.
Hovorí sa, že starí ľudia sú ako deti. Malo byť istou samozrejmosťou pre vodičov, aby si pri starších chodcoch počínali za volantom ako pri zbadaní detí. Aj ich konanie je totiž často rovnako neočakávané, nelogické. Pri zbadaní staršieho človeka v premávke , alebo už aj stojaceho na chodníku a pripraveného vstúpiť na vozovku, by nijakého vodiča nemalo učičíkať svedomie, že vodič má prednosť, že je v práve. Zvýšenou opatrnosťou, predvídavosťou a ohľaduplnosťou sa dá naozaj zabrániť mnohým tragédiám.

Žiť pre deti, radovať sa z nich, je ušľachtilá ľudská vlastnosť každého dobrého človeka. O to bolestivejšie potom rodičia prežívajú zranenie , zmrzačenie či nebodaj smrť dieťaťa.
Dieťa vníma , myslí a koná osobitným spôsobom, nikdy ho nemôžeme považovať za zmenšenú kópiu. U dieťaťa je rozpoznávanie nebezpečenstva založené na celkom iných predstavách. Nie je schopné v rovnakom časovom intervale ako dospelý zachytiť zrakom prichádzajúce vozidlo, pretože jeho periférne zrakové vnímanie je veľmi zúžené. Ďalší problém je, že dieťa sa nedokáže sústrediť na viac vecí a činností súčasne. Nevie napríklad prechádzať cez cestu a súčasne sledovať prechádzajúce vozidlá. Dieťa nechápe, neuvedomuje si vlastné ohrozenie v cestnej premávke, prechádza a prebehuje cez cestu bez ohľadu na pohyb vozidiel. Malé dieťa má problémy aj so sluchovým vnímaním, na signál klaksóna reaguje dvakrát pomalšie ako dospelý.

Z vyššie uvedených dôvodov, keď zbadáte na ceste, na chodníku a vôbec pred sebou dieťa - spomaľte! Aj keď nebude na prípadnej nehode niesť vinu, výčitky svedomia ostanú, nedajú sa zahlušiť paragrafmi o nevine. Smrť dieťaťa pod kolesami auta sa len veľmi ťažko odpúšťa. Aj vlastným svedomím.

Dopravné nehody s účasťou chodca za obdobie od 6. 11. do 21. 11. 2006

6. 11. 2006 o 17. 58 hod.
- v katastri obce Mníchova Lehota, okr. Trenčín, na ceste č. I/50,
- vodič osobného vozidla zrazil 52 r. chodca, ktorý mu náhle vbehol do jazdnej dráhy. Chodec utrpel zranenie, ktorému na mieste podľahol.

7. 11. 2006 o 09.30 hod.
- v Košiciach na Jantárovej ul.,
- vodič osobného vozidla zrazil 68 r. chodca, ktorý išiel po vyznačenom priechode pre chodcov. Utrpel zranenie, ktorému na mieste podľahol.

10. 11. 2006 o 23.20 hod.
- v Zemianskych Kostoľanoch, okr. Prievidza, na ceste č. I/54,
- vodič osobného vozidla z nezistených príčin zrazil 57 r. chodkyňu prechádzajúcu po riadne označenom priechode pre chodcov. Chodkyňa utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla.

11. 11. 2006 o 19.10 hod.
- v obci Urmince, okr. Topoľčany, na ceste č. III/06457,
- vodič osobného vozidla prešiel na vozovke v smere jazdy ležiaceho 52 r. chodca. Vodič utrpel zranenie, ktorému na mieste podľahol.

12. 11. 2006 v čase od 16. 30 do 16.57 hod.
- medzi mestami Svit a Poprad na ceste č. I/18,
- vodič nezisteného vozidla, za nezistených okolností zrazil 54 r. chodca. Chodec utrpel zranenie, ktorému na mieste podľahol.

12. 11. 2006 o 17.30 hod.
- v obci Polomka, okr. Brezno, na ceste č. I/66,
- 41 r. chodec náhle vošiel do jazdnej dráhy osobnému vozidlu mimo priechodu pre chodcov a utrpel zranenie, ktorému na mieste podľahol.

13. 11. 2006 o 17.25 hod.
- v obci Dvorianky, okr. Trebišov, na ceste č. I/79,
- vodička osobného vozidla z nezistených príčin zrazila v smere jazdy idúceho 66 r. chodca, ktorý tlačil bicykel. Chodec utrpel zranenie, ktorému po prevoze do nemocnice podľahol.

13. 11. 2006 o 18.10 hod.
- v obci Rokytov, okr. Bardejov, na ceste č. I/77,
- vodič osobného vozidla z nezistených príčin zrazil cez cestu prechádzajúcich dvoch 47 r. chodcov, ktorí utrpeli ťažké zranenia.

13. 11. 2006 o 17.20 hod.
- v katastri obce Veľký Kýr, okr. Nové Zámky, na ceste č. I/64,
- vodič osobného vozidla zrazil 53 r. chodca, ktorý mu náhle vošiel do jazdnej dráhy. Chodec utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

14. 11. 2006 o 06.30 hod.
- v Bratislave na Popradskej ul.,
- vodič osobného vozidla sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a zrazil 75 r. chodkyňu prechádzajúcu mimo priechod pre chodcov. Chodkyňa utrpela zranenie, ktorému po prevoze do NsP podľahla.

16. 11. 2006 o 17.00 hod.
- v katastri mesta Košice na ceste č. I/68,
- vodič osobného vozidla zrazil 48 r. chodkyňu a 45 r. chodca, ktorí mu vošli do jazdnej dráhy. Chodkyňa utrpela smrteľné zranenie, chodec utrpel zranenie s neurčitou dobou liečenia.

17. 11. 2006 o 18.50 hod.
- v Marianke, okr. Malacky,
- vodič osobného vozidla z nezistených príčin zrazil chodkyňu nezistenej totožnosti, ktorá utrpela smrteľné zranenie.

19. 11. 2006 o 17.10 hod.
- v katastri obce Orešany, okr. Topoľčany, na ceste č. III/50713,
- vodič motocykla z nezistených príčin narazil do dvoch 18 r. chodcov - muža a ženu, ktorí utrpeli ťažké zranenia.

19. 11. 2006 o 17.05 hod.
- v Žiline na ceste č. I/18,
- vodič osobného vozidla z nezistených príčin cez cestu prechádzajúceho 77 r. chodca, ktorý utrpel smrteľné zranenie.

20. 11. 2006 o 10.50 hod.
- v Banskej Bystrici na ul. ČSA,
- vodič nákladného vozidla pri cúvaní na účelovej komunikácií zrazil 75 r. chodca, ktorý utrpel smrteľné zranenie.

21. 11. 2006 o 17. 20 hod.
- v Modre - Kráľovej, okr. Pezinok, na ceste č. II/502
- vodič motorového vozidla z nezistených príčin zrazil 86 r. chodkyňu - utrpela zranenie, ktorému na mieste podľahla.

Počas jesenného a zimného obdobia jazdia vodiči s vozidlom v sťažených podmienkach, ako je napr. jazda za mokra, dažďa, hmly, sneženia, v noci, so skorším prechodom medzi dňom a nocou. Tieto sťažené podmienky majú za následok vo všetkých uvedených prípadoch zníženú viditeľnosť, ktorá rapídnym spôsobom zvyšuje pravdepodobnosť dopravných kolízií.
Každoročne sa v tom období zvyšuje počet dopravných nehôd s účasťou chodca, pri ktorých dochádza k ich usmrteniu. Z vyššie uvedených zadokumentovaných dopravných nehôd, cca za posledné dva týždne vyplýva, že drvivá väčšina týchto nehôd sa udiala tesne pred prechodom dňa a noci resp. opačne.

Vodiči vozidiel sú povinní v týchto sťažených podmienkach jazdiť primeranou rýchlosťou ( § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných komunikáciách) najmä s ohľadom na tieto málo známe skutočnosti:

 • pri jazde v noci sú často oslňovaní svetlometmi protiidúcich vozidiel. Vtedy sa očná šošovka stiahne a chráni tak oči pred prebytkom svetla. Oko sa obyčajne zotaví ihneď, len čo vozidlo prejde. Ak je však adaptácia šošovky pomalá, vodič ide niekoľko sekúnd naslepo,
 • v psychológii sa uvádza že, na to aby sme predmet alebo osobu postrehli nestačí aby boli len v zornom poli, ale si ich musíme aj uvedomiť. Tento proces sa označuje termínom apercepcia, čiže vedomé usporiadanie vnímania. Optický postreh tak zahrňuje vnímanie ako aj uvedomenie. Pre bezpečné vedenie vozidla je veľmi dôležité , aby optický postreh bol dostatočne rýchly, aby vodiči dokázali rýchle registrovať predmety a osoby okolo nich.

Čo sa týka bezpečnej jazdy v zimných podmienkach, táto si vyžaduje určité skúsenosti a náročnejšiu techniku - najmä zmysel pre jemné ovládanie vozidla v prípade šmyku. Každá i menšia chyba v technike jazdy má omnoho väčší vplyv na zhoršenie stability automobilu ako pri jazde na suchej ceste.
Vzhľadom na to, že šmykľavosť ciest v zimnom období je 5 až 15 násobne väčšia ako v lete, treba častejšie počítať s možnosťou šmyku, prípadne uviaznutia vozidla. Náročnosť techniky jazdy v zimnom období vyplýva aj z toho, že súčiniteľ šmykového trenia povrchu ciest sa môže meniť vo veľmi širokom rozsahu podľa jednotlivých povrchov komunikácie v náväznosti na vzrastajúce alebo klesajúce nebezpečenstvo šmyku (čerstvý suchý sneh s veľkými vločkami, ujazdený sneh so zľadovateným povrchom, rozjazdený a čiastočne roztopený sneh atď.).
Po súvislej vrstve snehu jazde jazdíme rovnomernou rýchlosťou. Podľa možnosti nezastavujeme, aby vozidlo neuviazlo. Tam kde hrozí zvýšené nebezpečenstvo šmyku, usilujeme sa rýchlosť vozidla riadiť iba pedálom akcelerátora a počas jazdy dodržiavať potrebný odstup od vozidla idúceho pred nami, pretože nemôžeme vedieť kedy nečakane dostane šmyk a postaví sa naprieč cesty pred nás.
Keď nechceme za stretnutie so snehom alebo ľadom draho zaplatiť, bude veľmi rozumné, ak si vopred vyskúšame reakcie vozidla na rôzne zásahy na voľnej zasneženej alebo zľadovatenej ploche parkoviska, prípadne zamrznutom jazere a pod.
Dôležitú úlohu má prirodzene aj dobrý technický stav a pripravenosť vozidla pri jazde s automobilom v zimnom období. Zimné pneumatiky by mali byť úplnou samozrejmosťou, vybavenie vozidla systémom ESP-DSC nie luxusom, ale mnohokrát majetok, zdravie a život zachraňujúcim prostriedkom.

Použitá literatúra:
Bezpečne za volantom - autor: Martin Pardel a kolektív
Rady motoristom - autor: Tibor Michal, Juraj Kotouček

JUDr. Milan Anjel
Riaditeľ ODBORU DOPRAVNEJ POLÍCIE
Prezídium Policajného zboru

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 2. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 3. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 4. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 5. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 6. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky
 7. Prehľad a automatizácia
 8. Odomknite si články na mobile a počítači. Stačí jedno predplatné
 1. Domčeky trulli mali byť dočasným bývaním v snahe neplatiť dane
 2. Energetici prinavrátia Pečnianskemu lesu pôvodnú biodiverzitu
 3. Z vývoja paliva pre Formulu 1 ťažia aj bežní vodiči
 4. Trenčín potrebuje nový impulz!
 5. Shell: So znižovaním emisií to myslíme vážne
 6. Sezóna slovenského ovocia je v plnom prúde
 7. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur
 8. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku
 1. Kam príde, tam vypredá. Nitran vymýšľal vlastný cider dva roky 13 670
 2. Pláže Dominikánskej republiky kraľujú medzi najlepšími na svete 11 103
 3. Najbohatšie mesto v stredoveku, divoký západ na Slovensku 9 232
 4. Kupón na cestu do Thajska, USA a Vietnamu so zľavou 888 eur 7 501
 5. 100 ovocných druhov, ktoré u nás dokážeme pestovať 5 391
 6. Kde u nás kúpite domácke potraviny 3 917
 7. Dráčik nepúta príbehom, ale perlami ducha 3 832
 8. Miliónová autorka Táňa K. Vasilková: Po úspechu som netúžila 2 435
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Miroslav Galovič: Slovenské Černobyle XXVII / Cykloleto 2022. Časť 2 - Varínske ruiny.
 2. Ján Serbák: Zaujímavosti zo storočných novín (12. - 18.8.1922)
 3. Jozef Sitko: Tajomstvo môjho dlhého veku
 4. Irena Šimuneková: Voda
 5. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - hrad Hrušov
 6. Marcel Horný: Košúty 2, časť štvrtá : Kapela
 7. Irena Šimuneková: Na výlet s deťmi - Čajka v oblakoch, salaš Vigľaš
 8. Štefan Vidlár: Politický starobinec
 1. Věra Tepličková: A to je koniec, vážení! Čaká nás už len zima, hlad a beznádej... Ak nezasiahne Matovič... 129 177
 2. Martin Sústrik: Korupcia v ruskej armáde 13 006
 3. Tomáš Harustiak: Kto šetrí ma za tri / Ako vyžiť z minimálnej mzdy ? / Dá sa vyžiť z minimálnej mzdy ? / Prečo Slováci nemajú peniaze / Ako vyžiť z dôchodku / 11 957
 4. Ján Šeďo: Očovčania majú do zajtra hladovku, obchod "stráži" medveď ! 10 216
 5. Post Bellum SK: Dovolenka v Juhoslávii ako príležitosť na emigráciu 8 465
 6. Jozef Drahovský: Priechod na druhý svet je v Bratislave 5 354
 7. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu. 5 250
 8. Ingrid Tkáčiková: Poslanec Kuriak, ďakujem, že viem to, čo na Slovensku nechcem 3 350
 1. Monika Nagyova: Moja babka zažila kvôli podvodníkom trýznivé minúty, ktoré by neželala nikomu.
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 45. - Arktída - Posledná plavba lode Karluk 3/3 - Návrat do civilizácie, 1914
 3. Jiří Ščobák: Kde dnes môžeme ušetriť? Znížiť spotrebu a náklady?
 4. Jiří Ščobák: Proč bychom si měli zapamatovat jméno Anna Chadimová? Co nám po ní zůstalo?
 5. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Ružinovská televízia - pod kontrolou politikov
 6. Jiří Ščobák: Krásne a zaujímavé historické poistné zmluvy: Existovala aj čisto slovenská poisťovňa? A čo bola „zmluva odvážna“?
 7. Monika Nagyova: O žene, ktorá milovala rúško
 8. Martina Hilbertová: Márnivé dcéry z Bratislavy: Novomestská parkovacia: Firma bez kontroly, ktorá nepodnikala, iba míňala
SkryťZatvoriť reklamu