SME
Streda, 28. september, 2022 | Meniny má Václav

Úplné znenie vyhlášky, v ktorej je upravená prevádzka vozidiel

V piatok 20. novembra bude účinná nová vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Prinášame vám jej úplný obsah.

V Y H L Á Š K A

č. 464/2009 Z.z.

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 3. novembra 2009,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel

v premávke na pozemných komunikáciách

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 9, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2, § 24 ods. 6 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

§ 1

Predmet úpravy

(1) Táto vyhláška upravuje

a) podrobnosti o podmienkach prevádzky vozidla,
b) podrobnosti o povinnej výbave vozidla,
c) podrobnosti o technickej nespôsobilosti vozidla,
d) okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidláoranžovej farby,
e) podrobnosti o schvaľovaní zvláštnych výstražných svietidiel a zvláštnych výstražných znamení,
f) podrobnosti o technických požiadavkách, ktoré musia z hľadiska konštrukcie spĺňať ostatné vozidlá, nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou osobou.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na vozidlá, ich systémy, komponenty a samostatné technické jednotky prevádzkované v premávke na pozemných komunikáciách (ďalej len „cestná premávka"), ak nie je ďalej ustanovené inak.

SkryťVypnúť reklamu

Prevádzka vozidla v cestnej premávke

§ 2

Všeobecné základné podmienky

(1) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke a jeho výbava musí svojím vyhotovením zodpovedať stavu, v ktorom bolo schválené, pokiaľ touto vyhláškou alebo osobitnými predpismi1) nie je ustanovené inak.

(2) Vozidlo prevádzkované v cestnej premávke musí byť v riadnom technickom stave. Riadnym technickým stavom vozidla sa rozumie stav, v ktorom vozidlo spĺňa technické požiadavky ustanovené pre vozidlá prevádzkované v cestnej premávke.

(3) Prevádzkou vozidla nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, životné prostredie alebo verejné zdravie, ani nesmie prichádzať k znečisťovaniu alebo poškodzovaniu pozemnej komunikácie.

§ 3

Karosérie vozidiel

(1) Pri preprave nákladu, ktorý nemožno upevniť a ktorý posunom pri náhlom prudkom zabrzdení alebo náraze môže ohroziť bezpečnosť osôb v kabíne vodiča, musí byť vozidlo skonštruované a vybavené tak, aby vozidlo alebo jeho ochranné zariadenie spĺňalo tieto technické požiadavky:

SkryťVypnúť reklamu

a) udržať rovnomerne rozloženú silu zodpovedajúcu 7 850 N každej aj začatej tony nákladu vozidla,
b) zabrániť aspoň v rozsahu celej šírky a celej výšky kabíny vodiča posunu nákladu vozidla smerom ku kabíne.

(2) Bočné steny a čelné steny vozidiel kategórie N2, N3, O3 a O4 prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. júla 2010 musia z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy;2) to platí aj pre časti stien, ktoré sú ich súčasťou napríklad dvere, bočnice, rolety, zdvíhacie čelá, paletové dorazy.

(3) Pri preprave tyčového alebo rúrkového železného materiálu možno použiť na vnútornej strane čela nákladného priestoru vozidla alebo na ochranné zariadenie oceľový plech s minimálnou hrúbkou 5 mm.

SkryťVypnúť reklamu

(4) Vozidlá kategórie N2, N3, O3 a O4 s valníkovou konštrukciou prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel od 1. júla 2010 musia byť vybavené minimálnym počtom viazacích bodov z hľadiska zabezpečenia nákladu v cestnej premávke, ktoré musia spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy;3) to neplatí pre vozidlá konštruované a určené výlučné na prepravu sypkých materiálov alebo na prepravu osobitného tovaru s osobitnými požiadavkami na bezpečnosť.

(5) Na prepravu nebezpečných vecí možno použiť iba vozidlo, ktoré bolo schválené podľa osobitného predpisu;4) alebo predpisu EHK č. 105;5) vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel6) musia mať túto skutočnosť uvedenú v osvedčení o evidencii.

(6) Vozidlo kategórie N s nedelenou skriňovou karosériou pri preprave nákladu, ktorý by počas prevádzky vozidla v cestnej premávke mohol ohroziť vodiča alebo prepravovaných cestujúcich, musí byť za posledným radom sedadiel vybavené priečkovým systémom, ktorý oddeľuje priestor pre vodiča a cestujúcich od ložného priestoru. V prípade vozidiel s uzavretým ložným priestorom vybavených v stenách a vo dverách oknami, môžu byť okná zasklené bezpečnostným zasklievacím materiálom podľa osobitného predpisu7) alebo predpisu EHK č. 43.5) Tieto okná musia byť zo strany ložného priestoru okrem zasklenia v zadných dverách či na zadnej stene, chránené proti náhodnému poškodeniu prepravovaným nákladom schválenou bezpečnostnou fóliou alebo tuhou a pevnou zábranou napríklad mrežami s najväčšími rozmermi otvorov 50 mm x 50 mm. Inštalácia takejto zábrany nemusí byť na posuvných dverách vozidla, pokiaľ to konštrukčné riešenie vozidla nedovoľuje.

SkryťVypnúť reklamu

(7) Priečkový systém na ochranu osôb pred nebezpečenstvom vyplývajúcim z posunu batožiny do priestoru pre vodiča a cestujúcich pri čelnom náraze vo vozidle kategórie M1, prihlásenom do evidencie vozidiel od 1. júla 2010, musí spĺňať podmienky podľa predpisu č. EHK 126.5)

(8) Na vozidlách kategórie M1 s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3,5 t a na vozidlách kategórie N1, ktoré boli uvedené do prevádzky v cestnej premávke od 25. mája 2007, sa smú používať len také systémy čelnej ochrany, ktoré sú schválené podľa osobitného predpisu8) a označené príslušnou značkou typového schválenia.

(9) Karoséria motorového vozidla a kabína vodiča musia mať pri čelnom skle dve clony alebo rolety proti slnku, z ktorých jedna musí byť pred vodičom. Môže sa použiť aj jedna zlúčená clona proti slnku, ak v plnom rozsahu funkčne nahradí použitie dvoch samostatných clôn proti slnku. Bočné sklá kabíny vodiča vozidla kategórie M2 a M3 musia byť vybavené clonami alebo roletami proti slnku.

SkryťVypnúť reklamu

(10) Vozidlo kategórie N, O a R s valníkovou, skriňovou alebo sklápacou karosériou musí mať umožnené odistenie a zaistenie, otváranie a uzatváranie bočníc, zadných čiel alebo dvier a ich sklápanie umožnené tak, aby akákoľvek ručná manipulácia s nimi bola ľahká. Vozidlo so sklápacou karosériou môže mať otváranie a zatváranie zadného čela a bočníc automatické alebo ovládané z miesta vodiča. Sklápacia karoséria musí byť konštrukčne vybavená tak, aby bola zabezpečená proti samovoľnému pohybu. Bočnica musí byť konštrukčne vyhotovená tak, aby bola zabezpečená proti samovoľnému otváraniu a odolná proti bočným deformáciám spôsobujúcim zmenu vonkajšieho obrysu vozidla. Pri ručnej manipulácii so zadným čelom alebo s bočnicou nesmie ovládacia sila v ktorejkoľvek polohe prevyšovať 245 N.

SkryťVypnúť reklamu

(11) Vozidlo kategórie N2 a N3 so sklápacou karosériou musí mať priestor medzi kabínou vodiča a korbou chránený ochranným zariadením; vozidlo kategórie N3 určené napríklad na prácu pod rýpadlom a na nakladanie kameňov musí mať chránenú aj kabínu vodiča. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vozidlo, ktoré má v tomto priestore umiestnené zariadenie na zdvíhanie bremena.

(12) Pokiaľ sa na vozidlách kategórie N2, N3, O3 a O4 prepravujú normalizované kontajnery alebo podobné náklady, horizontálna vzdialenosť medzi zadným koncom kontajnera alebo tohto nákladu a zadnou časťou zadného ochranného zariadenia proti podbehnutiu9) nesmie presiahnuť 400 mm.

(13) Vozidlo vybavené spájacím zariadením s odnímateľnou spojovacou guľou (ISO 50) triedy A50-X bez použitia náradia, musí mať túto guľu odňatú, pokiaľ nie je využitá na spojenie s prípojným vozidlom alebo s iným zariadením napríklad s nosičom bicyklov.

SkryťVypnúť reklamu

(14) Vstupné dvere vozidiel kategórie N a O so skriňovou karosériou musia byť vybavené pevným zariadením alebo odnímateľným zariadením pre bezpečný a pohodlný nástup a výstup do takejto skriňovej nadstavby.

(15) Vozidlá určené na prepravu živých zvierat musia spĺňať, s prihliadnutím na druh prepravovaných zvierat, podmienky prepravy zvierat ustanovené osobitným predpisom.10)

(16) Vozidlo určené na prepravu skaziteľných potravín vo vyhotovení izotermickom, chladiarenskom alebo mraziarenskom musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.11)

(17) Špeciálne vozidlo sanitné s typom karosérie SC12) musí spĺňať technické požiadavky podľa osobitného predpisu.13)

(18) Špeciálne vozidlo pohrebné s typom karosérie SD12) musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.14) Vozidlo musí byť vybavené úchytmi pre upevnenie rakvy alebo transportných vakov.

SkryťVypnúť reklamu

(19) Nákladné vozidlo špeciálne na odvoz odpadu musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.15)

(20) V špeciálnom vozidle - obytnom automobile s typom karosérie SA12) sa smú prepravovať osoby len na miestach na to určených a len na miestach, ktoré sú vybavené bezpečnostnými pásmi.

(21) V prípojných vozidlách obytných s typom karosérie SE12) sa nesmú prepravovať žiadne osoby.

(22) Vozidlo kategórie M2 a M3, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel musí byť na ľahko prístupnom mieste vybavené odpojovačom akumulátora.

§ 4

Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá

(1) Z vozidla musí za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok byť zabezpečená viditeľnosť z miesta vodiča.

(2) Na zasklené plochy vozidla, možno pripevňovať fólie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou značkou.

SkryťVypnúť reklamu

(3) Doplnkové príslušenstvo a výbava na zasklené plochy vozidiel napríklad fólie, nálepky alebo tónovanie skiel, musia spĺňať tieto technické požiadavky:

a) zatemňovací pás určený pre čelné sklo vozidla musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40 % priepustnosti svetla vrátane skla, alebo bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti svetla vrátane skla; zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nesmie pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov,
b) fólie reklamné a proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M1 a N1 môžu byť použité na zadné bočné sklá a na zadné sklo s podmienkou, že vozidlo je vybavené pravým vonkajším spätným zrkadlom,
c) fólie reklamné a proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M2 a M3 môžu byť použité na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo; musia umožniť najmenej 50% priepustnosti svetla a viditeľnosť aj do vozidla,
d) fólie reklamné a proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na iných vozidlách, ako sú uvedené v písmenách b) a c), môžu byť použité na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo,
e) bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla v ložnom priestore vozidla môžu byť použité len na vozidlách kategórie N.

SkryťVypnúť reklamu

(4) Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti svetla, nie je povolené na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca okrem zatemňovacieho pásu podľa odseku 3 písm. a).

(5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré majú za následok zníženie svetelnej priepustnosti, je možné vykonávať iba pri dodržaní podmienok podľa predpisu EHK č. 43.5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel je možné vykonávať len mimo vzťažnej plochy „A" čelného skla. Technológiou úpravy a opravy zasklených plôch vozidiel musí byť zabezpečené, aby sklo v opravovanom mieste nemenilo farbu predmetov, návestných svetiel a svetelných signálov.

(6) V zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča všetkými smermi okrem schválených spätných zrkadiel, označení určených na umiestnenie na sklá vozidla, ako je napríklad diaľničná známka na používanie vybraných pozemných komunikácií, perforovaná kontrolná nálepka technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, parkovací preukaz a iné nálepky požadované ostatnými štátmi. Neplatné nálepky musia byť zo skla odstránené. Navigačné systémy a im podobné zariadenia pripevnené prísavkou alebo iným podobným zariadením na čelnom skle sa nesmú umiestňovať do zorného poľa vodiča. Výhľad cez predné sklo motorového vozidla kategórie M3 môže byť čiastočne znížený popri schválených označeniach len smerovou tabuľkou.

SkryťVypnúť reklamu

(7) Motorové vozidlo musí byť vybavené vonkajšími spätnými zrkadlami na sledovanie cesty za vozidlom a vedľa seba na každej strane vozidla. Pokiaľ prípojné vozidlo svojimi rozmermi po pripojení k ťažnému vozidlu neumožňuje vodičovi riadny výhľad z miesta vodiča vonkajšími spätnými zrkadlami, musí byť ťažné vozidlo vybavené doplnkovými spätnými zrkadlami s väčším vysunutím alebo iným zariadením, ktoré zaistí riadny výhľad.

§ 5

Kolesá, pneumatiky a protisklzové reťaze

(1) Na vozidle sa smú používať len typovo schválené alebo homologizované pneumatiky určené výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík, ktoré sú zapísané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.

(2) Pneumatiky musia byť zvolené tak, aby ich konštrukcia, vyhotovenie, rozmery a hustenie zodpovedali podmienkam prevádzky, najmä najväčšej prípustnej hmotnosti vozidla (povoleným zaťaženiam pripadajúcim na nápravu) a jeho najväčšej konštrukčnej rýchlosti, a aby pritom dosahovali čo najväčšiu životnosť a hospodárnosť prevádzky vozidla. Nosnosť pneumatík nesmie byť nižšia ako povolené zaťaženie pripadajúce na koleso (nápravu) vozidla. Ako náhradné koleso s pneumatikou smie byť na núdzový dojazd použité koleso s pneumatikou inej alebo zvláštnej konštrukcie určené na tento účel výrobcom vozidla a výrobcom pneumatiky.

SkryťVypnúť reklamu

(3) Pneumatiky musia byť vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla, avšak nesmie byť prekročené hustenie predpísané výrobcom pneumatík. Pri zdvojenej montáži kolies musia byť na hustenie vnútornej pneumatiky ventily usporiadané a kolesá vyhotovené tak, aby sa tlak vzduchu v pneumatike dal kedykoľvek ľahko upraviť alebo merať, a to zo strany vonkajšieho kolesa, bez demontáže kolies alebo inej obťažnej manipulácie. Pneumatiky na náhradné použitie musia byť nahustené najmenej na tlak zodpovedajúci najväčšiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle.

(4) Ak sa použijú zimné pneumatiky s označením „M+S", „M.S." alebo „M & S" s nižšou kategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením formou nálepky. Kategóriu rýchlosti vozidla sa odporúča znížiť najviac o jednu rýchlostnú kategóriu nižšiu, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla. Údaj na nálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú rýchlosť zimných pneumatík namontovaných na vozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle napríklad palubným počítačom.

SkryťVypnúť reklamu

(5) Pneumatiky nesmú mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti koruny, boku a pätky, trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

a) 1 mm na vozidlách kategórie L1e,
b) 1,6 mm na vozidlách ostatných kategórií a 3 mm v prípadoch, kedy osobitný predpis16) pre vozidlá kategórie M a N ustanovuje povinnosť použiť v cestnej premávke vozidlo vybavené zimnými pneumatikami „M+S", „M.S." alebo „M & S".

(6) Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých nezaťažených pneumatík na rovnakej náprave alebo na zdvojenej montáži nesmie byť väčší ako 1,5 % vonkajšieho priemeru.

SkryťVypnúť reklamu

(7) Protektorované pneumatiky možno použiť na vozidlách len, keď sú homologizované podľa predpisu EHK č. 1085) alebo podľa predpisu EHK č. 109.5)

(8) Protektorované pneumatiky sa nesmú používať na prednej náprave autobusov triedy II a III vozidiel kategórie M2 a M3 ani na vozidlách na prepravu nebezpečných vecí definovaných v časti 9 bodu 9.1.2 dohody ADR.17)

(9) Pneumatiky pre vozidlá kategórie M a N a ich prípojné vozidlá môžu byť opravované iba odborne podľa podmienok uvedených v technickej norme18) alebo podobnej technickej norme týkajúcej sa opravy pneumatík. Na núdzový dojazd môže byť pneumatika opravená svojpomocne pomocou schválených prípravkov aplikovaných vstreknutím roztoku do pneumatiky alebo predvulkanizovanými opravnými materiálmi bez demontáže pneumatiky. Všetky poškodené miesta na pneumatike musia byť opravené. Nepripúšťa sa použitie duše do neopravenej bezdušovej pneumatiky. Opravené pneumatiky môžu byť použité len v tej istej alebo nižšej kategórii rýchlosti a nosnostnej kategórii. Pri zmene kategórií musí byť pôvodné označenie odstránené a nahradené novým trvalým označením. Ak nie je možné po oprave použiť pneumatiku ako bezdušovú, musí byť označenie „TUBELESS" na obidvoch bočniciach pneumatiky odstránené. Pripúšťa sa použitie duše v prípadoch drobných prepichov alebo drobných poškodeniach behúňa s následnou stratou tesnosti bezdušovej pneumatiky.

(10) Drážky dezénu pneumatík určených pre vozidlá kategórie M2, M3 a N a ich prípojné vozidlá označené výrobcom môžu byť dodatočne prehĺbené spôsobom predpísaným výrobcom pneumatík. Na obidvoch stranách bočnice pneumatiky musí byť vyznačený symbol Q s priemerom najmenej 20 mm alebo nápis „REGROOVABLE". Prehlbovanie drážok dezénu pneumatík vozidiel kategórie M1 je zakázané.

(11) Použitie pneumatík s protisklzovými hrotmi je pre všetky vozidlá, s výnimkou vozidiel záchrannej služby, zakázané.

(12) Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia znamenajú zariadenie na zlepšenie prenosu hnacích síl a smerovej stability, ktoré sú znížené snehom alebo ľadom nachádzajúcim sa medzi kolesom a povrchom pozemnej komunikácie. Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia musia byť schváleného typu a môžu sa použiť iba na vozidlách s rozmermi pneumatík uvedenými v návode na použitie. Protisklzové reťaze alebo obdobné zariadenia nesmú byť poškodené do takej miery, aby bola ovplyvnená ich funkčnosť na vozidle.

(13) Na vozidle nesmú byť, s výnimkou núdzového dojazdu, súčasne použité pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, pokiaľ pri schválení nebolo určené inak. Na rovnakej náprave musia byť použité iba zhodné pneumatiky. Konštrukciou pneumatiky sa rozumie konštrukcia diagonálna (BIAS-PLY), radiálna (PLY) a zmiešaná (BIAS BELTED). Zhodnou pneumatikou sa rozumie pneumatika rovnakého rozmeru, konštrukcie, kategórie použitia, názvu výrobcu alebo obchodnej značky, indexu nosnosti, kategórie rýchlosti a prierezu. Kategóriou použitia sa rozumie

a) normálna cestná pneumatika,
b) špeciálna pneumatika

 1. pneumatika pre špeciálne použitie napríklad pre zmiešané použitie na cestu a mimo nej,
 2. pneumatika s obmedzenou rýchlosťou,

c) pneumatika pre jazdu na snehu („M+S", „M.S." alebo „M & S"),
d) náhradné pneumatiky pre dočasné použitie.

§ 6

Zvuk vozidiel a emisie znečisťujúcich látok

(1) Referenčná hodnota hladiny vonkajšieho zvuku stojaceho vozidla nesmie byť v priebehu prevádzky vozidla v cestnej premávke prekročená; to neplatí v prípade použitia zvukového výstražného zariadenia, zvláštneho zvukového výstražného znamenia a výstražného zariadenia pre spätný chod.

(2) Počas prevádzky na pozemných komunikáciách musí byť hladina akustického tlaku vozidiel alebo súprav s nadstavbami s motormi, používanými na prevádzku zvláštnych zariadení trvale alebo prechodne pripojených k vozidlu, rovná alebo menšia ako medzné hodnoty ustanovené pre príslušnú kategóriu vozidla.

(3) Vozidlo nesmie počas prevádzky v cestnej premávke znečisťovať okolie únikom oleja, iného maziva alebo obdobných látok. Mazané miesta podvozku musia byť chránené technickým zariadením proti premazávaniu a proti odkvapom alebo odpadom maziva počas prevádzky vozidla.

(4) Ustanovenia odsekov 1až 3 sa vzťahujú aj na vozidlá s nadstavbami s motormi používanými na prevádzku zvláštnych zariadení trvale alebo prechodne pripojených k vozidlu.

§ 7

Svetelné zariadenia vozidiel

(1) Na vozidlách sa smú počas prevádzky v cestnej premávke používať len svetelné zdroje a zariadenia, v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, ktoré sú pre daný druh a kategóriu vozidla predpísané. Svetelné zariadenia na vozidlách musia spĺňať ustanovené technické požiadavky, podľa ktorých musia byť homologizované alebo typovo schválené ES.

(2) Iné svetelné zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný druh a kategóriu vozidla, v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla, alebo ktoré sú povolené ďalej podľa odsekov 3 až 9, nesmú byť na vozidle umiestnené. Za svetelné zariadenia podľa tohto paragrafu sa nepovažujú zadná tabuľka s evidenčným číslom vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla19) a systém osvetlenia vnútorného priestoru autobusov vozidiel kategórie M2 a M3 podľa osobitného predpisu20) alebo podľa predpisu EHK č. 1075).

(3) Na vozidlá je možné dodatočne montovať svetelné zariadenia na označenie vozidiel taxislužby, autoškoly, sanitných vozidiel, hasičských vozidiel a vozidiel hromadnej osobnej dopravy napríklad presvetlené smerové a číselné tabule. Na sanitných vozidlách sa pripúšťa použitie označenia svetelným nápisom „AMBULANCIA" a na hasičských vozidlách sa pripúšťa použitie označenia svetelným nápisom „HASIČI" svietiacim dopredu neprerušovaným bielym svetlom alebo červeným svetlom, ktoré smie byť v činnosti výhradne pri použití zvláštnych výstražných zariadení. Tieto nápisy svietiace dopredu môžu byť vyhotovené aj zrkadlovo. Montáž je možná iba za predpokladu, že nebudú vyžarovať v uhle 15o smerom von od obrysu vozidla dopredu červené svetlo a dozadu biele svetlo, s výnimkou nápisu „AMBULANCIA" a „HASIČI" spoločne s použitím zvláštnych výstražných zariadení.

(4) Zariadenia podľa odseku 3 musia byť na vozidle umiestnené tak, aby nebol narušený výhľad z miesta vodiča ani ustanovená geometrická viditeľnosť ostatných svetelných zariadení a musia vyžarovať neprerušované svetlo nepremennej farby.

(5) Ustanovenie odseku 3 neplatí pre svetelné zariadenia vyžarujúce svetlo bielej farby určené na

a) osvetlenie ložnej plochy vozidla,
b) osvetlenie spájacieho zariadenia pre prípojné vozidlá,
c) zadnej časti ťahača návesu na osvetlenie návesu pre zapojenie vozidiel do jazdných súprav,
d) osvetlenie prívesného náradia pre práce výlučne mimo pozemných komunikácií,
e) hľadanie (hľadací svetlomet),
f) vykonávanie práce (pracovné svetlomety).

(6) Zariadenia podľa odseku 5 nie je prípustné používať za obvyklej cestnej premávky. Ich činnosť musí byť v zornom poli vodiča signalizovaná neprerušovane svietiacim oznamovačom.

(7) Vozidlá s čelne neseným strojom alebo čelne namontovanou výmennou nadstavbou, napríklad čelnou radlicou na odhŕňanie snehu, zakrývajúcou predné osvetlenie vozidla musia byť vybavené doplnkovými stretávacími svetlometmi, doplnkovými obrysovými svietidlami a smerovými svietidlami, ktoré sú homologizované. Toto osvetlenie musí byť uvedené do činnosti počas nesenia stroja alebo pri namontovanej výmennej nadstavbe.

(8) Vozidlá, ktoré nie sú vybavené vlastným vonkajším svetelným zariadením, napríklad pracovné stroje, musia byť počas prevádzky v cestnej premávke vybavené súpravou prenosných svetelných zariadení najmenej obrysovými, brzdovými a smerovými svietidlami, plniacich technické požiadavky príslušnej kategórie prevádzkovaného vozidla, s príslušným zdrojom elektrického napätia. Pokiaľ sú tieto vozidlá ťahané na pozemných komunikáciách, musí byť súprava svetelných zariadení vybavená prepojovacím káblom zodpovedajúcej dĺžky s vidlicou umožňujúcou prepojenie s ťažným vozidlom. Držiaky tejto súpravy musia byť umiestnené tak, aby po nasadení súpravy boli splnené technické požiadavky na umiestnenie svetelných zariadení na vozidle príslušnej kategórie prevádzkovaného vozidla.

(9) Ak je vozidlo vlečené pomocou osobitného zariadenia, najmä pomocou vyslobodzovacieho podvozka alebo žeriava, musí byť vzadu vybavené prenosným svetelným zariadením najmenej obrysovými, brzdovými a smerovými svietidlami s napojením na ťažné vozidlo pomocou prepojovacieho kábla zodpovedajúcej dĺžky. Svetelné zariadenia musia byť umiestnené tak, aby po nasadení boli splnené technické požiadavky na umiestnenie svetelných zariadení na vozidle príslušnej kategórie vlečeného motorového vozidla.

(10) Činná plocha každého svetelného zariadenia nesmie byť v cestnej premávke zakrytá alebo nadmerne znečistená; to neplatí pre svetelné zariadenia podľa odsekov 3 až 9 a pre svetelné zariadenia schválené ako zakrývateľné svetlomety napríklad pre stretávacie alebo diaľkové svetlomety.

(11) Osvetlenie vozidla musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nesmie byť znečistené.

§ 8

Zapojenie vozidiel do jazdných súprav a ich prevádzka

(1) Pri zapojení vozidiel do jazdnej súpravy z hľadiska hmotností a rozmerov musia byť dodržané technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.21)

(2) Do jazdnej súpravy s ťažným vozidlom kategórie M1 a N1 smie byť zapojené prípojné vozidlo kategórie O1 alebo O2 s najväčšou prípustnou šírkou vyhovujúcou podmienke, aby bod činnej svietiacej plochy predného obrysového svietidla ťažného vozidla, ktorý je najbližší rovine vymedzujúcej najväčšiu šírku prípojného vozidla, nebol ďalej ako 400 mm od tejto roviny, merané na každej strane súpravy vozidiel zapojených do súpravy v pozdĺžnej osi.

(3) Zapojenie vozidiel do jazdných súprav, s výnimkou ťahania prívesov kategórie O1 a O2 s nájazdovou brzdou, z hľadiska ABS je možné v týchto kombináciách:

a) ťažné vozidlo s ABS a prípojné vozidlo s ABS,
b) ťažné vozidlo bez ABS a prípojné vozidlo bez ABS,
c) ťažné vozidlo bez ABS a prípojné vozidlo s ABS za podmienky, že ťažné vozidlo je vybavené zariadením umožňujúcim napojiť a kontrolovať bezchybnú funkciu ABS prípojného vozidla.

(4) Vozidlá kategórie R nemôžu byť zapojené do jazdnej súpravy s vozidlom iným ako kategórie T a C.

(5) Za vozidlo kategórie PS nemôže byť zapojené žiadne prípojné vozidlo, pokiaľ pri schválení vozidla nebolo určené inak napríklad pri preprave žacieho adaptéra za obilným kombajnom alebo zberacou mláťačkou.

(6) Vozidlá kategórie S nemôžu byť zapojené do jazdnej súpravy s vozidlom iným ako kategórie T a C.

§ 9

Rýchlosť vozidla a zariadenia obmedzujúce rýchlosť

(1) Počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie byť prekročená najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla ustanovená výrobcom vozidla.

(2) Pokiaľ výrobca vozidla ustanovil pre vozidlo mimo pozemných komunikácií vyššiu rýchlosť vozidla, ako je povolené v cestnej premávke napríklad pre štvorkolky alebo nosiče pracovných adaptérov, potom v cestnej premávke nesmie byť prekročená rýchlosť vozidla uvedená v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.

(3) Vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť podľa osobitného predpisu,22) ak v ňom nie je ustanovené inak. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť vo vozidle musí byť zaplombované alebo inak zabezpečené tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii.

(4) Vozidlá kategórie T1 až T4 a C1 až C4 musia byť vyrobené tak, aby ich najväčšia rýchlosť počas prevádzky v cestnej premávke neprevýšila 40 km.h-1; v prípade vozidiel kategórie T2, T4.1, C2 a C4.1, ak pomer výšky ťažiska traktora23), meranej od zeme, a priemerného najmenšieho rozchodu kolies každej nápravy presiahne 0,90, potom najväčšia rýchlosť vozidla nesmie prevýšiť 30 km.h-1.

(5) Vozidlá kategórie T5, C5 a PS musia byť vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť tak, aby rýchlosť vozidla neprevýšila 90 km.h-1; to neplatí pre vozidlá, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 90 km.h-1. Zariadenie obmedzujúce rýchlosť musí spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom.24)

§ 10

Výstražné zariadenia pre spätný chod

(1) Motorové vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t kategórie M a N, ktoré sú prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, musia byť od 1. júla 2010 vybavené doplnkovým zvukovým výstražným zariadením umiestneným v zadnej časti vozidla, ktoré pri zaradenom spätnom chode a pri chode motora vydáva prerušované výstražné zvukové znamenie. Hladina zvuku tohto zariadenia meraná v strednej pozdĺžnej rovine vozidla vo výške 1,20 m nad pozemnou komunikáciou a 2 m za zadnou časťou vozidla musí byť vyššia ako vonkajší zvuk za zadnou časťou vozidla pri otáčkach motora odpovedajúcich ¾ otáčok najväčšieho výkonu motora, najviac však 118 dB(A). Frekvencia opakovania (f) prerušovaného zvukového znamenia musí byť v rozmedzí 2 až 4 Hz a jeho trvanie nesmie byť dlhšie ako 0,6 s.

(2) Výstražným zariadením podľa odseku 1 nemusia byť vybavené vozidlá, ktoré boli prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel do 31. decembra 1999.

§ 11

Označovanie vozidiel

(1) Každé vozidlo musí byť označené výrobným štítkom výrobcu vozidla; to neplatí pokiaľ vozidlu bola podľa § 111 zákona udelená výnimka z tejto povinnosti.

(2) Pri viacstupňovej výrobe v druhom a ďalších nasledujúcich stupňoch výroby vozidla musí byť vozidlo označené aj doplnkovým štítkom obsahujúcim požadované údaje, umiestneným pri výrobnom štítku podľa odseku 1.

(3) Vozidlá musia byť označené tiež špeciálnym označením podľa osobitného predpisu.25) Toto označenie musí byť počas prevádzky v cestnej premávke za všetkých prevádzkových a poveternostných podmienok dobre viditeľné a nesmie byť znečistené.

(4) Vozidlá okrem vozidiel kategórie L, O1, O2, C, R1, R2, S1, LS musia byť na vhodnom mieste označené predpísaným tlakom v pneumatikách.

(5) Vozidlá so vznetovým motorom musia mať na štítku vyznačenú hodnotu korigovaného súčiniteľa absorpcie; to neplatí pre vozidlá

a) kategórie L,
b) kategórie PS, ktorých konštrukčná rýchlosť neprevyšuje 40 km.h-1,
c) ktorým bola udelená výnimka podľa § 111 zákona.

(6) Vozidlá vybavené spájacím zariadením musia byť označené štítkom ustanoveným technickými požiadavkami, podľa ktorého bolo toto spájacie zariadenie homologizované alebo schválené; to neplatí pre vozidlá kategórie S. Pre vozidlá kategórie R sa uvedená povinnosť vzťahuje len pre vozidlá prvýkrát uvedené do prevádzky v cestnej premávke od 1. júla 2010.

(7) Informatívne štítky umiestnené na vozidle prihlásenom do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, ktoré sú potrebné pre obsluhu vozidla a cestujúcich, pokiaľ nie sú v piktogramovom vyhotovení, musia byť v štátnom jazyku.

(8) Motorové vozidlo kapotového alebo polokapotového vyhotovenia s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 5,5 t kategórie N musí mať vpredu v zornom poli vodiča zariadenie na vyznačenie najväčšej šírky vozidla alebo súpravy. Toto zariadenie musí byť aspoň v smere jazdy vozidla poddajné tak, aby sa vychýlilo pri pôsobení sily 45 N alebo menšej na voľný koniec zariadenia.

(9) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „CNG" podľa prílohy č. 6 k predpisu EHK č. 110;5) vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takýmto identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo.

(10) Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla povinne označené identifikačným znakom „LPG" podľa prílohy č. 16 k predpisu EHK č. 67;5) vozidlá kategórie M2 a M3 musia byť takýmto identifikačným znakom povinne označené aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo.

(11) Vo vozidlách kategórie M2 a M3

a) vo vnútri v blízkosti predných dverí musia byť označené písmenami alebo piktogramami o výške 15 mm a číslicami o výške najmenej 25 mm, oznamujúce maximálny počet miest na sedenie, maximálny počet miest na státie a maximálny počet vozíkov pre osoby s telesným postihnutím,
b) v priestore v blízkosti vodičov, ktoré je jasne viditeľné pre vodiča, musia byť označené písmenami alebo piktogramami o výške 10 mm a číslicami o výške najmenej 12 mm, oznamujúcimi hmotnosť batožiny, ktorá sa môže prevážať vo vozidle, ak je vozidlo zaťažené maximálnym počtom cestujúcich a členov osádky, pričom vozidlo neprevyšuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla a ani najväčšie prípustné hmotnosti pripadajúce na jednotlivé nápravy,
c) zvnútra a aj zvonku vozidla v blízkosti každého núdzového východu musia byť označené nápisom „Núdzový východ" alebo „Núdzový východ - Emergency exit" doplneným jedným zo symbolov uvedených v osobitnom predpise,26)
d) priestor pre vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím a prioritné sedadlá vyhradené pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou, musia byť označené príslušným piktogramom uvedenom v predpise EHK č. 1075) alebo v osobitnom predpise20) viditeľným zvonku na prednej ľavej strane vozidla ako aj v blízkosti príslušných obslužných dverí a vo vnútri v blízkosti priestoru pre vozíky na prepravu osoby s telesným postihnutím a prioritných sedadiel vyhradených pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou,
e) hasiace prístroje a autolekárničky, pokiaľ sú zabezpečené proti odcudzeniu a vandalizmu napríklad umiestnením vo vnútornej zamykateľnej skrinke alebo za rozbitným sklom, musia byť jasne označené, pričom musia byť zabezpečené prostriedky, ktoré umožnia ľahký prístup k nim v prípade havarijnej situácie,
f) povinne vybavených miestami s bezpečnostnými pásmi musí byť každé takéto miesto na sedenie viditeľne označené piktogramom podľa osobitného predpisu.27)

(12) Označenie na vozidle nesmie

a) prekrývať údaje uvádzané výrobcom alebo zástupcom výrobcu vozidla, napríklad výrobný štítok, identifikačné číslo vozidla VIN, číslo typového schválenia alebo typového schválenia ES, značky typového schválenia, typového schválenia ES alebo homologizačné značky, číslo motora a prevodovky, údaje o hmotnostiach a iné identifikátory a označenia uvádzané na vozidle a na jeho komponentoch, systémoch a samostatných technických jednotkách,
b) spôsobiť koróziu kovových častí vozidla,
c) mať vplyv na tuhosť, priľnavosť a farbu náteru.

§ 12

Prevádzka vozidiel s plynovým pohonom

(1) Počas prevádzky vozidiel s plynovým zariadením musia byť dodržané tieto podmienky:

a) pri úniku plynu a poruche plynového zariadenia musia byť bezodkladne uzavreté uzatváracie ventily tlakových nádob s plynom; uzatváracie ventily musia byť uzavreté aj po ukončení prevádzky vozidla, pokiaľ nie sú zaisťované samočinne,
b) v kabíne vozidla pri plnení tlakových nádob s plynom, ošetrovaní a údržbe vozidla je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom; na vozidlách vybavených nezávislým vykurovaním musí byť nezávislé vykurovanie mimo prevádzky,
c) obsah plynových nádob s plynom je povolené vypúšťať iba do voľného priestoru, kde nehrozí vznietenie vypúšťaného plynu, alebo do nádob na to určených,
d) tlakové nádoby s plynom na vozidle nesmú byť vystavené pôsobeniu vonkajších zdrojov tepla,
e) v prípade, ak v priebehu prevádzky vozidla vznikne porucha uvedená v odseku 2, musí byť vozidlo ihneď odstavené a musia byť vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia.

(2) Za poruchy plynového zariadenia podľa odseku 1 písm. e) sa považuje najmä

a) unikanie plynu z ktorejkoľvek časti plynového zariadenia a porucha odvetrávacieho systému,
b) trvalé vypúšťanie plynu poistnými ventilmi,
c) trhlina alebo poškodenie, ktoré by mohlo spôsobiť unikanie plynu,
d) porucha redukčného zariadenia, regulátora tlaku, zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov, tlakomeru, uzatváracích alebo spätných ventilov a upevnenia tlakových nádob s plynom,
e) ak dochádza k prietoku plynu do zmiešavača alebo vstrekovacích ventilov pri vypnutom motore,
f) prekročenie prípustných limitov znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch.

§ 13

Prevádzka zvláštnych vozidiel

(1) Počas prevádzky na pozemných komunikáciách musia byť pracovné nástroje zvláštneho vozidla prepravované len v schválenej prepravnej polohe. Zvláštne vozidlo nesmie byť zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie. Jeho zásobníky, pracovné nástroje napríklad nakladacia lopata, paletizačné vidly musia byť prázdne, teda bez náplne, nákladu, bremena.

(2) Pracovné stroje samohybné alebo traktory v zapojení s ťahaným vymeniteľným strojom, pracovným strojom neseným alebo výmennou nadstavbou, ktorých celková šírka je väčšia ako 2,55 m, alebo ktoré nespĺňajú technické požiadavky z hľadiska vonkajších ostrých hrán a výčnelkov, musia mať počas prevádzky v cestnej premávke vždy v činnosti vonkajšie osvetlenie, a to aj za nezníženej viditeľnosti.

(3) Traktor s čelne neseným strojom alebo čelne namontovanou výmennou nadstavbou zakrývajúcou predné osvetlenie traktora musí byť vybavený doplnkovými stretávacími svetlometmi, doplnkovými obrysovými svietidlami a smerovými svietidlami, ktoré sú homologizované. Toto osvetlenie musí byť uvedené do činnosti počas nesenia stroja alebo pri namontovanej výmennej nadstavbe.

(4) Na pozemných komunikáciách sa smú používať pásové vozidlá, len ak sú vybavené gumovými pásmi alebo kovovými pásmi s gumovými blokmi na dotykových plochách. Nosné kladky musia byť samostatne odpružené a opatrené gumovými obručami s výškou najmenej 40 mm. Gumové bloky alebo obruče nesmú byť tvrdšie ako 70 Shore. Pripúšťa sa použitie aj iných materiálov s ekvivalentnými vlastnosťami.

(5) Na pozemných komunikáciách sa smú používať snežné pásové vozidlá ako sú napríklad snežné rolby, snežné ratraky, snežné skútre len v prípade, ak je povrch pozemnej komunikácie pokrytý dostatočne silnou vrstvou snehu alebo ľadu tak, aby sa záberové lišty pásov nedotýkali povrchu pozemnej komunikácie.

(6) Pracovné svietidlá, svetlomety a obdobné zariadenia nie je prípustné používať počas obvyklej cestnej premávky.

(7) Vozidlá, ktoré z hľadiska konštrukcie nemôžu byť vybavené vlastným vonkajším osvetlením musia byť počas prevádzky v cestnej premávke vybavené súpravou prenosných svetelných zariadení podľa § 7 ods. 8.

(8) V prípade vozidiel alebo jazdných súprav, u ktorých vzdialenosť predného obrysu od stredu volantu presahuje 4 m, musí byť ich výhľad z miesta ležiaceho mimo cesty, napríklad pri prejazde neprehľadnými križovatkami zaistený pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby.

(9) V prípade jazdných súprav traktora a pracovného stroja musí byť zaistený dostatočný výhľad spätnými zrkadlami traktora.

(10) Pre pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené, ťahané vymeniteľné stroje za traktor a výmenné nadstavby, ktoré nespĺňajú predpísané technické požiadavky napríklad z hľadiska vonkajších výčnelkov alebo osvetlenia, môžu byť ustanovené ďalšie podmienky, obmedzenia alebo zákazy prevádzky za zníženej viditeľnosti. Tieto podmienky, obmedzenia alebo zákazy sú uvedené v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.

§ 14

Prevádzka nadrozmerných vozidiel

Ak pri nadrozmernej preprave vozidiel a jazdných súprav v cestnej premávke celková šírka vozidla prevyšuje 3 m alebo celková výška prevyšuje 4,3 m alebo celková dĺžka prevyšuje 23 m vrátane prepravovaného nákladu, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť vpredu aj vzadu sprevádzané sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby a označené špeciálnym označením podľa osobitného predpisu,25) ktoré upozorňujú ostatných účastníkov cestnej premávky na nadrozmernú prevádzku vozidla alebo jazdnej súpravy. Na diaľnici alebo rýchlostnej ceste sprievodné vozidlo postačuje iba vzadu. Ak by pri nadrozmernej preprave malo dôjsť k obmedzeniu plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky, prípadne obmedzeniu cestnej premávky, vozidlo alebo jazdná súprava musia byť sprevádzané policajnými sprievodnými vozidlami vybavenými zvláštnymi výstražnými svietidlami a označené špeciálnym označením podľa osobitného predpisu.25)

§ 15

Doplnkové príslušenstvo vozidla

(1) Voľný koniec antény, ktorá je dlhšia ako 1,40 m a počas prevádzky v cestnej premávke by presahovala pôdorysný priemet obrysu vozidla, s výnimkou výsuvných antén, musí byť pripevnený k vozidlu tak, aby anténa nepresahovala pôdorysný obrys vozidla. Antény musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28)

(2) Nosiče batožiny a podobné zariadenia, reklamné tabule, smerové tabuľky, označenie vozidiel taxislužby, označenie vozidiel autoškôl a iné zariadenia dodatočne montované na vozidlo musia byť spoľahlivo pripevnené k vozidlu, nesmú presahovať pôdorysný obrys vozidla, s výnimkou zadnej časti vozidla, a nesmú mať žiadne hroty ani ostré hrany a výčnelky; vonkajšie časti vrátane pripevňovacích častí musia mať polomer zakrivenia najmenej 2,50 mm. Z tejto hodnoty polomeru zakrivenia sú možné výnimky podľa predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28) Nosiče batožiny musia umožňovať spoľahlivé upevnenie prepravovaných predmetov. Upevnenie nosiča batožiny musí spoľahlivo odolať spomaleniu v pozdĺžnom smere najmenej o hodnote 6 g. Nosiče batožiny a nosiče lyží musia z hľadiska vonkajších výčnelkov spĺňať technické požiadavky podľa predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28)

(3) Nádoba na rezervné palivo musí byť vyhotovená tak, aby palivo pri žiadnej polohe nádoby nemohlo vytekať. Nádoba vo vozidle musí byť umiestnená tak, aby nepresahovala alebo netvorila obrys vozidla a aby bola od rovín vymedzujúcich najväčšiu šírku vozidla vzdialená najmenej 150 mm a od roviny vymedzujúcej dĺžku vozidla vpredu alebo vzadu najmenej 250 mm.

(4) Prenosný výstražný trojuholník na vyznačenie núdzového státia vozidla na pozemnej komunikácií musí byť homologizovaný podľa predpisu EHK č. 27.5)

(5) Ťažné tyče alebo ťažné laná na vlečenie vozidiel musia byť zreteľne označené podľa osobitného predpisu.29) Ťažná tyč a ťažné lano musí spĺňať podmienku odolnosti pri pôsobení osovej sily 12 kN.

(6) Ochranná prilba vodiča a spolujazdca vozidiel kategórie L alebo nosiča pracovných adaptérov kategórie PS a ich doplnkové príslušenstvo musí byť homologizované podľa predpisu EHK č. 22.5) Na ochranných prilbách spolujazdcov sa pripúšťa požitie výhľadu (štítu) so zníženou priepustnosťou svetla. Za ochrannú prilbu sa považuje tiež bezpečnostná kabína alebo ochranný bezpečnostný rám vozidiel, pokiaľ je vozidlo vybavené bezpečnostnými zádržnými systémami. Ochranná prilba cyklistov a kolobežkárov musí spĺňať najmenej technické požiadavky podľa technickej normy.30)

Povinná výbava vozidla

§ 16

(1) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS

a) homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,
b) bezpečnostný reflexný odev31) napríklad vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka; bezpečnostný reflexný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,
c) náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru32) s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso; to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení podľa osobitného predpisu33) nebolo určené inak; náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené; spolu s náhradným kolesom s diskom a s náhradnou pneumatikou povinnou výbavou musí byť aj kľúč na matice alebo na skrutky kolies a príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozidlá kategórie M a N,
d) lekárnička podľa osobitného predpisu;34) u vozidla v medzinárodnej premávke lekárnička musí zodpovedať normám platným v štáte evidencie vozidla pre motorové vozidlá; ustanovenie tohto písmena platí aj pre vozidlá kategórie L3e až L5e a L7e
e) protisklzové reťaze svojimi rozmermi určené aspoň pre jednu z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca; ustanovenie tohto písmena platí iba pre vozidlá kategórie N3.

(2) Povinná výbava podľa odseku 1 písm. c) sa nevzťahuje na

a) vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
b) vozidlá, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie; u vozidiel kategórie M2, M3, N2 a N3 vybavenie prostriedkami na bezdemontážnu opravu môže byť nahradené zmluvným vzťahom, na základe ktorého bude zabezpečená oprava poškodenej pneumatiky nepretržite na celom území Slovenskej republiky,
c) mestské autobusy, nákladné vozidlá špeciálne, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.

(3) Povinnou výbavou prípojného vozidla kategórie O2 až O4 a kategórie Rb2 až Rb4 je náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso. Náhradné koleso musí byť v držiaku počas prevádzky v cestnej premávke riadne pripevnené. Pre povinné vybavenie prípojného vozidla náhradným kolesom platia ustanovenia odseku 2 písm. b) a c) obdobne.

(4) Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom a prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.

(5) Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie

a) M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov,35) ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
b) M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
c) N2, N3, T, C a PS okrem nosičov pracovných adaptérov odvodených od kategórie L7e je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
d) M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých celková hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

(6) Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v zvislej alebo vodorovnej polohe tak, aby spoľahlivo odolávali spomaleniu najmenej 6 g pri čelnom náraze vozidla. Hasiace prístroje musia byť umiestnené na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden musí byť v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.

Technická nespôsobilosť vozidla

§ 17

(1) Technickou nespôsobilosťou vozidla je každý prípad na vozidle, ktorý môže bezprostredne ohroziť prevádzkové vlastnosti vozidla, alebo môže byť zdrojom ohrozenia bezpečnosti cestnej premávky, životného prostredia, verejného zdravia prípadne zdrojom znečistenia alebo poškodenia pozemnej komunikácie.

(2) Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, najmä ak

a) nespĺňa technické požiadavky ustanovené touto vyhláškou,
b) účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit, alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek kolese je menší ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese tej istej nápravy,
c) stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,
d) výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo nefungujú správne,
e) zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy nadmerne uniká vzduch,
f) časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu,
g) účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu,
h) nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje,
i) vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť,
j) náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené,
k) výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,
l) prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako 20 mm,
m) koleso nie je dostatočne pripevnené,
n) je zjavne vážne poškodené pruženie,
o) zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
p) sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,
q) niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,
r) je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovolené úpravy, alebo bol zabudovaný neschválený komponent alebo samostatná technická jednotka,
s) niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,
t) vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo deformácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prvkov plynového zariadenia alebo tlakovej nádoby na plyn bezprostredne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky,
u) niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená prípadne úplne chýba, čo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť osôb alebo majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemnú komunikáciu,
v) je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
w) vozidlo, ktoré má byť povinne vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, nemá zariadenie obmedzujúce rýchlosť alebo zariadenie obmedzujúce rýchlosť je nefunkčné,
x) plynové zariadenie nespĺňa ustanovené technické požiadavky alebo má poruchu uvedenú v § 12,
y) je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn,
z) je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nebola vykonaná periodická skúška tlakovej nádoby na plyn,36)
aa) vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla.

Zvláštne výstražné svietidlá a zvláštne výstražné znamenia

§ 18

Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby

(1) Zvláštne výstražné svietidlo je svetelné zariadenie vyžarujúce prerušované svetlo oranžovej farby používané na vozidlách, ktoré by mohli svojou jazdou alebo pracovnou činnosťou ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

(2) Zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby musia byť okrem predpísaných ostatných svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia vybavené

a) motorové a prípojné vozidlá vykonávajúce práce za jazdy alebo pri stojacom vozidle na pozemnej komunikácii alebo krajnici počas neuzavretej cestnej premávky,
b) motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi rozmermi presahujú najväčšie prípustné rozmery vozidiel ustanovené na cestnú premávku,
c) motorové vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré svojimi hmotnosťami prevyšujú najväčšie prípustné hmotnosti vozidiel ustanovené na cestnú premávku,
d) motorové vozidlá a prípojné vozidlá, pre ktoré to ustanoví typový schvaľovací úrad pri typovom schválení vozidla alebo schvaľovací úrad pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla alebo príslušný cestný správny orgán, ktorý vydal povolenie na zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,37)
e) pracovné stroje a ťahané vymeniteľné stroje, ktorých celková šírka presahuje 3 m, alebo pre ktoré to určí typový schvaľovací úrad pri typovom schválení vozidla alebo schvaľovací úrad pri schválení jednotlivo vyrobeného alebo jednotlivo dovezeného vozidla,
f) motorové vozidlá s najmenej štyrmi kolesami a ich prípojné vozidlá, ktoré v cestnej premávke nedosiahnu vyššiu rýchlosť ako 30 km.h-1,
g) vozidlá, ktoré vpredu prípadne vzadu sprevádzajú vozidlá uvedené v písmenách b) až f).

(3) Vozidlá, na ktorých poverená technická služba overovania vozidiel vykonáva testy alebo skúšky môžu byť dočasne vybavené zvláštnym výstražným svietidlom vyžarujúcim prerušované svetlo oranžovej farby, ktoré smie byť uvedené do činnosti len počas výkonu testov alebo skúšok.

(4) Iné vozidlá ako sú uvedené v odsekoch 2 a 3, nesmú v cestnej premávke používať zvláštne výstražné svietidlá oranžovej farby.

§ 19

Schvaľovanie zvláštnych výstražných svietidiel a zvláštnych výstražných znamení

(1) Zvláštne výstražné svietidlá musia byť homologizované podľa týchto technických požiadaviek:

a) predpisu EHK č. 65,5)
b) predpisu EHK č. 105) alebo osobitného predpisu,38)
c) predpisu EHK č. 265) alebo osobitného predpisu.28)

(2) Zvláštne zvukové výstražné znamenia musia spĺňať technické požiadavky podľa predpisu EHK č. 28,5) pričom ich spodná hladina zvuku musí byť najmenej 105 dB(A).

(3) Zvláštne výstražné svietidlá musia byť na vozidlách umiestnené

a) na najvyššom mieste karosérie alebo nadstavby vozidla alebo čo najbližšie k najvyššiemu miestu, a to v pozdĺžnej strednej rovine vozidla alebo symetricky po oboch stranách tejto roviny,
b) tak, aby vždy aspoň jedno svietidlo bolo na vodorovnej pozemnej komunikácii priamo viditeľné z ktoréhokoľvek miesta vo výške 1 m nad pozemnou komunikáciou zo vzdialenosti 10 m od tohto svetelného zdroja,
c) tak, aby vo vzdialenosti menšej ako 750 mm v ľubovoľnom smere od svetelného zdroja výstražného svetla neboli iné svetelné zdroje, ktoré by mohli spôsobiť vzájomnú zámenu zvláštnych výstražných svietidiel.

(4) Vozidlo so zvláštnymi výstražnými svietidlami môže byť naviac vybavené piatimi kusmi doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla oranžovej farby umiestnených na vozidle vpredu a vzadu, symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré musia byť umiestnené svojim najnižším bodom činnej svietiacej plochy najmenej 400 mm nad rovinou pozemnej komunikácie. Usporiadanie svietidiel musí byť v jednom rade a na vozidle musia byť umiestnené horizontálne tak, že horná hrana činnej svietiacej plochy svietidiel smie presahovať horný obrys vozidla najviac o svoju výšku. Toto usporiadanie svietidiel môže byť nahradené doplnkovými zvláštnymi svietidlami usporiadanými do štvorca, s najviac piatimi svietidlami na jednej strane štvorca, ktoré sa umiestňujú na vozidlo vpredu a vzadu symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy musia byť umiestnené najmenej 400 mm nad rovinou pozemnej komunikácie a svojím najvyšším bodom činnej svietiacej plochy nesmú presahovať horný obrys vozidla. Vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami oranžovej farby nesmie byť vybavené zvláštnym zvukovým výstražným znamením.

(5) Vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami vyžarujúcimi modrú farbu môže byť vybavené ďalším jedným párom doplnkových zvláštnych výstražných svietidiel vyžarujúcich prerušovaný tok svetla modrej farby umiestnených a svietiacich vpredu a vzadu, symetricky k pozdĺžnej zvislej rovine, ktoré musia byť umiestnené svojím najnižším bodom činnej svietiacej plochy najmenej 400 mm nad rovinou pozemnej komunikácie a svojím najvyšším bodom činnej svietiacej plochy najviac 1 500 mm nad rovinou pozemnej komunikácie. Vozidlo vybavené zvláštnymi výstražnými svietidlami vyžarujúcimi svetlo modrej farby musí byť vybavené aj zvláštnym zvukovým výstražným znamením. Frekvencia zmien výšky tónu môže byť premenlivá.

(6) Činnosť zvláštnych výstražných svietidiel a činnosť doplnkových zvláštnych výstražných svetelných zariadení vyžarujúcich prerušovaný tok svetla musí byť nezávislá od ostatných svetelných zariadení vonkajšieho osvetlenia vozidla a musí byť ľahko a spoľahlivo kontrolovateľná z miesta vodiča oznamovačom okrem zvláštnych výstražných svietidiel upevnených na karosériu vozidla pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky bez samostatného vypínača.

(7) Vozidlá podľa odseku 5 môžu byť vybavené odrazovým označením na zvýšenie viditeľnosti a rozoznateľnosti podľa predpisu EHK č. 104,5) ktoré upozorňuje na zvláštny charakter používania takéhoto vozidla v cestnej premávke, pričom na boku možno použiť biele alebo žlté odrazové značenie a vzadu červené alebo žlté odrazové značenie.

(8) Vybavenie vozidla zvláštnym výstražným svietidlom musí byť zaznamenané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla v časti „Ďalšie úradné záznamy". Zápis vykonáva výrobca alebo zástupca výrobcu pri uvedení vozidla do prevádzky v cestnej premávke alebo schvaľovací úrad; to platí len pre vozidlá uvedené v § 18 ods. 2 a 3 a pre vozidlá s právom prednostnej jazdy podľa osobitného predpisu.39) Zvláštne výstražné svietidlá upevnené na karosérii pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky bez samostatného vypínača sa nezaznamenávajú do osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla.

(9) Ak vozidlo trvalo vybavené zvláštnym výstražným svietidlom nemá záznam v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla podľa odseku 8, nemôže v cestnej premávke používať zvláštne výstražné svietidlo.

(10) Schvaľovací úrad vykoná dodatočný záznam zvláštnych výstražných svietidiel podľa odseku 8 na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla.

(11) Žiadosť sa podáva za každé vozidlo samostatne a obsahuje

a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to ak ide o

 1. fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
 2. právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) identifikačné údaje o vozidle, a to

 1. značku vozidla,
 2. obchodný názov vozidla,
 3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
 4. druh vozidla,
 5. kategóriu vozidla,
 6. obchodné meno výrobcu vozidla,
 7. identifikačné číslo vozidla VIN,
 8. evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, ak je vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel,

c) odôvodnenie vybavenia vozidla zvláštnym výstražným svietidlom.

(12) Prílohou k žiadosti sú

a) osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla,
b) protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania, s uvedením homologizačných značiek zvláštnych výstražných svietidiel a splnenia podmienok podľa tejto vyhlášky.

Zv

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Piešťanská firma ovládla svet zubárskych kresiel
 2. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
 3. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
 4. Jazdíte na pneumatikách Continental?
 5. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou
 6. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať?
 7. Štát zvyšuje dotácie na nájomné bývanie
 8. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny
 1. Union prepláca všetky doplatky za lieky pre deti do 18 rokov
 2. Medzi prírodnými izoláciami vedie celulóza
 3. Zvyšky z vašej kuchyne môžu pomôcť v boji s klimatickou krízou
 4. Riskovali viac než iní. Jeden z nich sa slávy nedožil
 5. Nie všetko sa deje na červenom koberci
 6. Takto si nastavíte, aby vám maily od SME nekončili v spame
 7. Jazdíte na pneumatikách Continental?
 8. Rebríček úsporných ojazdených vozidiel
 1. Tejto zelenine patrí štvrté miesto na svete. Máte ju doma? 12 060
 2. Osem cestovateľských tipov, kam sa vybrať cez jesenné prázdniny 11 168
 3. Vyskúšajte vylepšenú aplikáciu SME aj s novou SME Minútou 3 622
 4. OMV mení kuchynský olej za kávu. Teraz na celom Slovensku 3 433
 5. Jazdíte na pneumatikách Continental? 2 893
 6. Bublina: Hravý a kreatívny časopis pre deti v denníku SME 2 562
 7. Morca-della a Pali. Tatrakon stojí na osvedčenej klasike 2 466
 8. Najradšej by ste sa pri čítaní správ nechali zahrabať? 2 350
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Minister financií Igor Matovič počas odvolávania v parlamente.

Matoviča v parlamente nechcú ani vlastní.


a 1 ďalší 3 h
Ilustračné foto.

Pesimistická prognóza NBS počíta s tým, že nenabehnú vládne opatrenia.


3 h
Meloniová

Je to víťazstvo menšiny, hovorí Francesco Clementi.


5 h
Minister financií Igor Matovič počas odvolávania v parlamente.

Návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi podpísalo 32 poslancov.


a 3 ďalší 5 h

Blogy SME

 1. Martin Kiňo: RODINNÉ FIRMY: Pre rodinnú firmu je vhodný externý poradca, pomôže riešiť aj konflikty (4. časť)
 2. Marek Mačuha: Prečo odvolať Matoviča
 3. Peter Fiabáne: Riešenia najväčších výziev vyžadujú čas a rozvahu, nie statusy na sociálnych sieťach.
 4. Patrik Zimáni: Šeď nevšímavosti okolo nás.
 5. Marián Betík: Môj mobil je debil a čo ja?
 6. Miroslav Danko: Otvorený list Mikulášovi Dzurindovi
 7. Štefan Vidlár: Krvavé častušky
 8. Věra Tepličková: Už nemusíme tápať v temnotách. Svetlo sveta uzreli prvé nápady, ako na pracoviskách šetriť energie
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú. 15 460
 2. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia v Rusku dobrou správou? 13 908
 3. Roman Kebísek: Malý prehľad prepadov Jánošíka, ku ktorým sa priznal 7 792
 4. Janka Bittó Cigániková: Katarína Hatráková a Romana Tabák sa dnes stali symbolom pokrytectva a bezcharakternosti 5 537
 5. Matúš Lazúr: Čo bude špendlíkom ktorý spôsobí prasknutie realitnej bubliny? 4 855
 6. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, diel tretí. 3 431
 7. Ján Valchár: Mohylizácia ruských brancov. Presne podľa plánu. 2 870
 8. Ján Valchár: Prečo je čiastočná mobilizácia dobrá, part II. 2 789
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 48. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 3/3 - rok 1928
 2. Jiří Ščobák: Co konkrétního se hovoří o finanční gramotnosti na Slovensku?
 3. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Ľudia nosia vo vreckách nože a ešte sa tým chvastajú.
 4. Jiří Ščobák: Plaval jsem přes Dunaj a byla to brnkačka!
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 47. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 2/3 - rok 1927
 6. Jiří Ščobák: Energie a plyn: Zvládneme túto zimu v poriadku? Prečo je dôležité, aby trh s plynom fungoval ako celok? Odporučili by ste fixovať ceny energií?
 7. Jiří Ščobák: Ako sa nedať podviesť v online svete? (pustite/dajte prečítať aj svojim rodičom!)
 8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 46. - Arktída - Hubert Wilkins a Detroitská arktická expedícia 1/3 - rok 1926
SkryťZatvoriť reklamu