SME
Pondelok, 29. máj, 2023 | Meniny má Vilma
reklama

Ani šprintéra by na priechode pre chodcov nezrazil

Predstavte si, že šoférujete a blížite sa k priechodu pre chodcov. Ste len pár metrov pred ním, keď naň zrazu vbehne chodec. Vaše auto je pritom na opačnej strane cesty ako chodec. Policajt vás však obviní z toho, že ste chodcovi nedali prednosť.

Tomáš: "Chcem sa na vás obrátiť s prosbou o vysvetlenie niektorých paragrafov zákona o cestnej premávke (§ 70, ods. 1, písmeno a) a § 71, ods. 1). Môže mi policajt zadržať vodičský preukaz, ak nesúhlasím s priestupkom a s udelenou blokovou pokutou, a preto nie som ochotný ju zaplatiť?

Konkrétny príklad: idem po meste 50 km/h (podľa tachometra) po štvorprúdovej ceste v pravom pruhu (dva a dva pruhy oddelené dvojitou plnou čiarou). Keď sa nachádzam 10 metrov pred priechodom, vbehne na priechod chodec (na druhý koniec - na pravý pruh v protismere, po ktorom práve nejdú vozidlá). Policajt ma zastaví s tým, že som nedal prednosť chodcovi idúcemu po priechode a že som ho ohrozil, obmedzil ... Silou mocou mi chce dať blokovú pokutu alebo zadržať vodičský preukaz."

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Najprv sa pozrime na to, či sa stal priestupok. Tomáš píše, že chodec vbehol na priechod, keď bolo jeho auto 10 metrov od priechodu. Ak je to pravda, chodec pravdepodobne dopravné predpisy neporušil. Vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel mohol bezpečne prejsť.

Vozidlo sa pri 50-ke dostalo k priechodu za 0,72 sekundy. Predstavme si, že priemerný jazdný pruh má šírku 3 metre. Na to, aby sa chodec dostal do kontaktu s vozidlom na opačnej strane štvorprúdovej cesty musí prejsť minimálne 9 metrov, ktoré by musel prejsť najviac za 0,72 sekundy. To by sa však nepodarilo ani najrýchlejšiemu bežcovi (človeku) na planéte.

Takže zrážka chodca s vozidlom určite nehrozila. A teda, mohol bezpečne prejsť cez vozovku vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Diskutovať by sa dalo, či smel chodec prejsť jednotlivo, alebo mal čakať na ďalších chodcov, aby prešli v skupinke cez cestu. Predchádzajúci výpočet by mohol dať odpoveď aj na túto otázku, ale len v prípade, ak by sme poznali, či bol priechod súvislý cez všetky štyri jazdné pruhy alebo rozdelený ostrovčekom uprostred jazdných smerov.

§ 53, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(2) Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod pre chodcov, musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách. To platí aj voči vodičom odbočujúcim na cestu, cez ktorú chodci prechádzajú. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

01.jpgAk bol priechod pre chodcov súvislý a neprerušený ostrovčekom alebo napríklad vodorovným dopravným značením č. V 13 (Šikmé vodorovné čiary), chodec musí podľa zákona brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že neprechádzajú cez priechod pre chodcov jednotlivo, ale v skupinách. A to aj napriek tomu, že v Tomášovom prípade by bol ohľad spomínaný v zákone zbytočný pre šírku cesty a vzdialenosť Tomášovho auta od priechodu vo vzťahu k rýchlosti vozidla a chodca.

Ak bol priechod pre chodcov prerušený ostrovčekom alebo vodorovným dopravným značením č. V 13 (Šikmé vodorovné čiary), potom by šlo z pohľadu definície priechodu pre chodcov o dva priechody. Jeden pre každý smer jazdy vozidiel.

02.jpgZnačka Priechod pre chodcov (č. V 6a) vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel.

§ 2, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(2) Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie
w) vozovkou spevnená časť cesty určená predovšetkým na premávku motorových vozidiel,

Značka Šikmé rovnobežné čiary (č. V 13) vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo do obytnej zóny alebo do pešej zóny; pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Ak bol priechod pre chodcov prerušený, a teda v podstate šli cez cestu dva priechody, Tomáš a ani chodec by neporušili žiadny z dopravných predpisov. Tomáš by potom nemohol byť sankcionovaný.

Aj v prípade, že bol priechod pre chodcov neprerušený, Tomáš nemohol fyzicky ohroziť chodca. Výpočty nám ukázali, že by to bolo v podstate nemožné. Neporušil by teda ani ustanovenie zákona, podľa ktorého je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť voči chodcom.

Čo však na prvý pohľad porušil, je prvá časť nasledovného ustanovenia zákona o cestnej premávke:

§ 4, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Vodič je povinný
f) dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pritom ho nesmie ohroziť,

Podobne, ako dávame prednosť v jazde, dávame prednosť aj chodcovi. To znamená, že si treba počínať tak, aby chodec nemusel zmeniť rýchlosť a ani smer chôdze. Tomáš však chodcovi prednosť dal, pretože chodec si mohol cez priechod pokojne vykračovať nezmeneným tempom a bez zmeny smeru.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Ak by však niekto chcel naďalej tvrdiť, že Tomáš mal zastaviť vozidlo pred priechodom, museli by prestať platiť fyzikálne zákony. Tomáš by počas necelej trištvrte sekundy musel zaregistrovať chodca vchádzajúceho cez priechod, rozmyslieť si správnu reakciu a zabrzdiť auto z rýchlosti 50 km/h na nulu na vzdialenosť 10 metrov.

Predstavme si predsa len situáciu, že by Tomáš ohrozil alebo obmedzil chodca idúceho cez priechod pre chodcov. Smel by mu policajt za takýto priestupok zadržať vodičský preukaz?

Podľa aktuálne platného zákona o cestnej premávke je na rozhodnutí policajta, či vodičský preukaz zadrží alebo nie. Smie tak však spraviť iba v prípadoch, ktoré sú definované v zákone.

§ 70, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak
a) možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,
b) má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
c) orgán Policajného zboru rozhodol o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "zdravotná spôsobilosť") alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla (ďalej len "psychická spôsobilosť"),
d) je vodičský preukaz neplatný.

§ 71, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz okrem dôvodov podľa § 70 ods. 1 aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Trest alebo sankciu spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla možno dať len za priestupky, ktoré sú v zákone o cestnej premávke definované ako závažné alebo tie, ktoré vymenúva zákon o priestupkoch. V Tomášovom prípade by to bolo možné len vtedy, keby chodca zrazil.

Policajt vám smie zadržať vodičský preukaz aj vtedy, ak vás iba obviní z priestupku, za ktorý je možné uložiť sankciu v podobe zákazu činnosti. A pritom by sa neskôr mohlo ukázať, že sa priestupok nestal. Nevieme si však dosť dobre predstaviť, aký priestupok by si policajt musel vybrať, aby Tomášovi hrozilo zadržanie vodičského preukazu.

Ak by si Tomáš priznal vinu a bol by ochotný zaplatiť pokutu, ale by ju z akéhokoľvek dôvodu nemohol zaplatiť, aj vtedy by bol policajt oprávnený zadržať mu vodičský preukaz.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Komu hrozí zadržanie vodičského preukazu v prípade spáchania dopravného priestupku? Tomu, ...

 • kto ako vodič vozidla sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie požitia alkoholu alebo inej návykovej látky spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,
 • kto ako vodič vozidla, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil vozidlo, nezdržal sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode v čase, keď by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou alebo počas jazdy požil alkohol alebo inú návykovú látku, alebo nezotrval na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne nevrátil po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
 • kto vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadu, ak sa učí viesť motorové vozidlo v autoškole, podrobuje sa skúške z vedenia motorového vozidla alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu,
 • kto vedie motorové vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholu,
 • kto ako vodič počas vedenia vozidla požije alkohol alebo vedie vozidlo v takom čase po jeho požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu alkohol ešte nachádza v jeho organizme,
 • kto ako vodič počas vedenia vozidla požije inú návykovú látku alebo vedie vozidlo v takom čase po jej požití, keď sa na základe vykonaného vyšetrenia podľa osobitného predpisu návyková látka ešte nachádza v jeho organizme,
 • kto poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v ktorého dôsledku vznikne dopravná nehoda,
 • kto si nesplní povinnosti účastníka dopravnej nehody alebo škodovej udalosti
 • kto ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise, alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením,
 • kto použije vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla, najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšia prípustná celková hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravy vozidla je prekročená,
 • kto prejde cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
 • kto prejde cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané,
 • kto nedá prednosť v jazde,
 • kto neuposlúchne pokyn, výzvu alebo príkaz policajta v súvislosti s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky,
 • kto jazdí v protismernej časti cesty, ak si to nevyžaduje situácia v cestnej premávke,
 • kto neumožní bezpečný a plynulý prejazd vozidla s právom prednostnej jazdy,
 • kto vedie vozidlo bez tabuľky s evidenčným číslom alebo s tabuľkou s evidenčným číslom, ktorá nezodpovedá svojím vyhotovením a umiestnením na vozidle zákonu o cestnej premávke,
 • kto vedie vozidlo vyradeného z cestnej premávky alebo vozidlo, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke, alebo vozidlo vyradeného z evidencie,
 • kto predchádza iné vozidlo v mieste, kde je to zakázané,
 • kto poruší povinnosti podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 3, § 9 ods. 2 alebo § 25 ods. 1 písm. g) zákona o cestnej premávke.

Tomáš: ako správne postupovať podľa platnej legislatívy, ak sa mi stane, že ma policajt neprávom obviní so spáchania priestupku?

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Vodič má niekoľko možností, ako sa brániť voči obvineniu zo spáchania priestupku, ak je o nevine presvedčený a zároveň to vie aj dokázať. Najjednoduchšia možnosť je pokúsiť sa argumentami a dôkazmi presvedčiť policajta na mieste. Ak by to nefungovalo, vinu si netreba priznať a treba počkať na konanie o priestupku na dopravnom inšpektoráte. Poslednou možnosťou je súd.

SkryťVypnúť reklamu
reklama

Najčítanejšie na SME Auto

reklama

Inzercia - Tlačové správy

 1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
 2. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko
 3. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 4. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
 5. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy
 6. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori?
 7. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 8. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 1. O koľko drahšia bude tento rok dovolenka pri mori?
 2. Zasadíte strom, postavíte (hmyzí) dom: A uvidíte aj hviezdy
 3. Na trhu jazdeniek pribudli kabriolety
 4. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
 5. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
 6. Päť rád, ako si po vysokej škole nájsť vysnívanú prácu
 7. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
 8. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
 1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 9 682
 2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 725
 3. Existuje viac spôsobov, ako znížiť mesačnú splátku na hypotéke 7 875
 4. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 369
 5. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 100
 6. Ďurákovci a ich biznis: Z malého e-shopu k státisícovým tržbám 3 258
 7. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 466
 8. Čeľustní ortopédi bijú na poplach: Pacienti potrebujú ochranu 2 365
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
reklama
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Otec Daniela Tupého chce poznať pravdu o vražde svojho syna.

Otec Daniela Tupého chce vedieť, kto stál za tým, že sa vyšetrovanie odklonilo od skutočných páchateľov.


23. máj
Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin so žoldniermi.

Prigožin kritizuje armádu, odstaviť ho však Kremeľ nechce.


8 h

Vydaných bolo 22-tisíc poukážok na dotáciu, vyše desatina z nich prepadla.


11 h
Ranný brífing SME

Prečítajte si najdôležitejšie správy.


5 h
reklama

Blogy SME

 1. Ivan Čáni: Poslanec NR SR vs. občan SR.
 2. Andrea Vörösová: J. A. Komenský... a ako ďalej?
 3. Soňa Kallová: Máme rovnaké podkarpatské korene. Podobnú súčasnosť. Máme aj rovnakú budúcnosť?
 4. Tina Gažovičová: Nemusíme vynachádzať koleso - ani pri inkluzívnom vzdelávaní
 5. Věra Tepličková: Naď už nevydržal tlak a odtajnil prísne tajné
 6. Anna Miľanová: Zub múdrosti... 2023
 7. Júlia Piraňa Mikolášiková: Kto osvietil myseľ policajného hovorcu? Na poste vedúceho oddelenia komunikácie prezídia skončil
 8. Peter Remeselník: Ako hodnotíte tento dôkaz v prípade vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Vy ?
 1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 890
 2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 804
 3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 319
 4. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 13 218
 5. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 8 214
 6. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 026
 7. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 6 904
 8. Marek Strapko: Investigatívec Fico našiel novú paru 6 317
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
 3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
 4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
 5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
 6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
 8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
reklama
SkryťZatvoriť reklamu