SME
Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

Obvodné úrady dopravy vám dajú pokutu bez ohľadu na okolnosti

Zmeškali ste termín povinnej technickej alebo emisnej kontroly? Aj bez toho, aby ste šoférovali, stačí ak si na vás úrady spomenú a mastná pokuta vás neminie.

V poslednom období sa na mňa obrátilo viacero vodičov a majiteľov vozidiel, že dostali od príslušného obvodného úradu pre cestnú dopravu list o začatí správneho konania o uložení pokuty za to, že vozidlo nebolo v stanovenom termíne na technickej a emisnej kontrole.

Prevádzkovateľ býva v liste vyzvaný aby predložil platný protokol o technickej a emisnej kontrole do 10 dní od prevzatia zásielky, inak úrad vydá rozhodnutie o vyradení vozidla z premávky a bude mu uložená pokuta vo výške 165,96 eur.

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Aj keď dá prevádzkovateľ ihneď vykonať technickú a emisnú kontrolu a obvodnému úradu obratom predloží platný protokol, obvodný úrad dopravy vydá rozhodnutie o uložení pokuty, aj keď sa s vozidlom nejazdilo. Na odvolanie reaguje krajský úrad pre cestnú dopravu, ktorý síce rozhodnutie obvodného úradu zruší, ale len preto, aby obvodný úrad dal prevádzkovateľovi dve pokuty - jednu za nevykonanie technickej kontroly (165,96 eur) a druhú pokutu za nevykonanie emisnej kontroly (165,96 eur), v celkovej výške 331,92 eur.

Čitatelia sa pýtajú: prečo je pokuta taká vysoká, keďže minister vnútra hovoril, že za bežné priestupky zostane pokuta zhruba na úrovni 2000 Sk. Pýtajú sa tiež, odkedy je takou praxou, že vozidlo musí mať platnú technickú a emisnú kontrolu, aj keď sa s ním nejazdí. Pýtajú sa, ako majú postupovať, keď sa stane dopravná nehoda tesne pred obnovením technickej a emisnej kontroly a vozidlo je dlhšiu dobu v servise, následkom čoho nie je možné na ňom pre nedokončené opravné alebo rekonštrukčné práce vykonať technickú a emisnú kontrolu.

Skryť Vypnúť reklamu

Pozrime sa na to najprv z pohľadu práva a zákonov a potom z ľudskej stránky a morálky.

Čo hovoria zákony?

Je potrebné si uvedomiť, že platnosť technickej a emisnej kontroly kontrolujú dve samostatné inštitúcie. Jednou je Ministerstvo vnútra prostredníctvom policajného zboru a ukladá pokutu za jazdu pri nesplnení povinnosti na základe zákona o cestnej premávke (č. 8/2009 Z.z.).

Druhou inštitúciou je Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií, ktoré má na starosti technické a emisné kontroly a pokutuje na základe administratívnej kontroly termínov v zmysle zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách (č. 725/2004 Z.z.).

Zákon o cestnej premávke:

§ 4, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Vodič je povinný
a) použiť na jazdu len vozidlo, ktoré možno prevádzkovať v cestnej premávke, 6)

odkaz 6) ... Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov

Skryť Vypnúť reklamu

Jazda s vozidlom v cestnej sieti, ktoré nemá platnú technickú alebo emisnú kontrolu, je porušením zákona č. 8/2009 Z.z. a sankciu za to rieši zákon o priestupkoch (č. 372/1990 Zb.).

Ak vodič jazdí s vozidlom, ktoré nemá platnú technickú alebo emisnú kontrolu, môže dostať pokutu do výšky 60 € v hotovosti a 100 € v správnom konaní. Súčasne mu môže byť zadržané osvedčenie o evidencii vozidla až do doby zjednania nápravy.

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel:

Lenže, z pohľadu zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách vyzerá situácia úplne inak. Nejde len o jazdu ako takú, ale o samotné držanie vozidla.

§ 21, zákon č. 725/2004 Z.z.:

(1) Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný
b) v ustanovených lehotách bez vyzvania a na vlastné náklady podrobiť
1. vozidlo technickej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona,
2. motorové vozidlo emisnej kontrole pravidelnej spôsobom a v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona;

§ 107, zákon č. 725/2004 Z.z.:

(2) Pokutu 165,96 eura uloží obvodný úrad dopravy
c) prevádzkovateľovi vozidla za každé vozidlo, ktoré nepodrobil v ustanovenej lehote technickej kontrole pravidelnej podľa § 50 ods. 1, emisnej kontrole pravidelnej podľa § 68 ods. 1,

(19) Pokuty podľa odsekov 1 až 15 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa orgán štátneho odborného dozoru o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Skryť Vypnúť reklamu

Podrobnosti o lehotách, ako často a kedy sa dostaviť na technickú a emisnú kontrolu, sú uvedené vo vyhláške č. 578/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z.z.

Ak si to všetko dáme dokopy, zistíme nasledovné:

 1. Vodič smie na jazdu použiť len vozidlo, ktoré ak podlieha technickej a emisnej kontrole, má ju platnú.
 2. Ak vodič jazdi na vozidle bez technickej a emisnej kontroly, dostane pokutu do výšky 60 € na mieste, alebo 100 € v správnom konaní.
 3. Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v evidencii vozidiel pre cestnú premávku a teda má pridelene evidenčné tabuľky, je povinný sám a bez vyzvania v príslušnej lehote podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole.
 4. Ak tak prevádzkovateľ vozidla nespraví, obvodný úrad dopravy mu uloží pokutu vo výške 165,95 eura za nevykonanie technickej kontroly a 165,96 eura za nevykonanie emisnej kontroly.
 5. Úrad dopravy uloží pokutu za každé vozidlo, ktoré nebolo podrobené v ustanovenej lehote kontrole, musí to však stihnúť v lehotách určených v zákone. Ak to úrad nestihne, je po pokute.
 6. Oba spomínané zákony pripravili rôzne ministerstvá, preto je rozdielna výška a a aj definícia pokút.

Ako je to s pokutami za TK a EK v praxi?

Doteraz boli v danej veci pokutovaní vodiči len vtedy, ak jazdili na vozidle, ktoré nemalo platnú technickú alebo emisnú kontrolu. Nikto nedostal pokutu, keď nejazdil a podstúpil kontrolu po vypršaní platnosti predchádzajúcej. Prečo a odkedy nastala zmena?

Skryť Vypnúť reklamu

Zákon č. 725/2004 od svojho vzniku ukladá povinnosť mať technickú a emisnú kontrolu. Čiže v legislatíve nebola minimálne 6 rokov zmena.

Zmeny nastali len v dostupnej technike, ktorou disponujú obvodné úrady dopravy. Teraz vedia efektívnejšie porovnať databázu vozidiel v evidencii s databázou protokolov technickej a emisnej kontroly, a tak zistiť, ktoré z vozidiel v evidencii nemá platnú technickú alebo emisnú kontrolu. Vedia tiež rýchlo zistiť, či sa v minulých rokoch neobjavilo obdobie, kedy vozidlo nemalo platnú kontrolu.

Bežný občan, ktorý platí dane, sa nazdáva, že technika štátu bude slúžiť v prvom rade v prospech občanov a príslušné úrady dopravy upovedomia držiteľa vozidla, že si nesplnil svoju povinnosť a určia mu termín na jej splnenie. Presne tak, ako to robia ostatné solídne štátne a súkromné inštitúcie.

Skryť Vypnúť reklamu

Správajú sa úrady ako nebankové inštitúcie?

Len pochybné nebankové inštitúcie občanov neupozorňujú, a ich taktikou je vyčkávanie na prvú chybu svojho klienta. Napríklad, vo všeobecných podmienkach majú, že keď sa klient 2-krát oneskorí s platbou, tak nehnuteľnosť v zálohe prepadá v prospech ich spoločnosti.

Táto spoločnosť len sleduje, či prišla platba načas. Ak prišla prvá platba neskôr, hoci len o jeden deň, sú ticho a len čakajú, kedy sa tak stane znova a potom si uplatnia zálohu na nehnuteľnosť.

Myslím si, že demokratický štát by sa takto správať nemal. Keď má techniku, ktorá dokáže predmetnú vec kontrolovať, tak by ju mal v prvom rade využívať v prospech občanov.

V prvom kole by mal úrad upozorniť držiteľov vozidla, že nejakú drobnosť zanedbali, pravdepodobne nie úmyselne, a vyzvať ich k náprave. Až keď nezjednajú nápravu v určenom termíne, až potom ich pokutovať, lebo tu už možno preukázať úmysel porušovať zákon.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako spraviť technickú kontrolu po nehode?

Väčšina prevádzkovateľov vozidiel a vodičov si svoje úlohy zodpovedne plní. Je pravdou, že niekto na termín kontroly pozabudne, ale ihneď, ako si spomenie alebo mu ho niekto pripomenie, dá vozidlo skontrolovať predpísaným spôsobom. Tejto skupine stačí poslať list, e-mail alebo SMS a ihneď dá veci do poriadku.

Existujú aj prevádzkovatelia vozidiel a vodiči, ktorí vedome jazdia alebo vedome nepodstúpia s vozidlom predpísané kontroly. Tejto skupine je zbytočne akékoľvek oznámenie alebo pokuta, odignorujú obe a je ich potrebné riešiť inak.

Existuje ešte jedna skupina vlastníkov vozidiel, ktorá by rada podstúpila s vozidlom predpísané kontroly, ale nemôže. Ide o vozidlá, ktoré mali dopravnú nehodu alebo inú udalosť, napríklad krádež niektorého komponentu vozidla, tesne pred termínom technickej alebo emisnej kontroly. Tie sú potom do povinného termínu kontroly neopravené. Tu je potrebná zmena zákona, lebo zákon na túto skutočnosť nepamätal.

Skryť Vypnúť reklamu

Momentálne majú všetko v rukách úrady pre cestnú dopravu v pôsobnosti Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii. Záleží od nich, či najprv len vyzvú na odstránenie nedostatkov, alebo hneď budú pokutovať, prípadne aj zo spätnou platnosťou.

Odhadujem, že keď jeden z obvodných úradov pre cestnú dopravu, začal paušálne všetkých držiteľov vozidiel pokutovať, ostatné úrady pravdepodobne nezostanú pozadu a budú postupovať rovnakým spôsobom.

Stačí vydať usmernenie Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií, pre obvodné úrady pre cestnú dopravu aby držiteľov vozidiel bežným listom upozornili na nesplnenie si povinnosti a uložili im náhradný termín absolvovania príslušných kontrol do jedného mesiaca. Ak držiteľ vozidla do daného termínu nepodstúpi s vozidlom príslušné kontroly a ani vozidlo nevyradí z evidencie, tak až vtedy uložiť pokutu.

Skryť Vypnúť reklamu

Ako natrvalo vyriešiť problém?

Databázu vozidiel stačí doplniť o e-mail a telefónne číslo držiteľa vozidla. Chcelo by to tiež zmeniť zákon č. 725/2004 Z.z.

Lehota na absolvovanie predpísanej technickej a emisnej kontroly by zostala tak, ako bola, s tým, že po uplynutí lehoty a troch pracovných dňoch by sa vykonala elektronická kontrola splnenia povinností.

V prípade nesplnenia bude určená náhradná lehota, napríklad kalendárny mesiac od pôvodného termínu. Držiteľ vozidla bude o tom informovaný prostredníctvom listovej zásielky na náklady držiteľa vozidla, prípadne komunikáciou cez SMS a e-mail.

Ak držiteľ vozidla do daného termínu nepodstúpi s vozidlom príslušné kontroly a ani vozidlo nevyradí z evidencie, tak by sa mu uložila pokuta a určil ďalší náhradný termín s tým, že sa celý cyklus zopakuje.

Skryť Vypnúť reklamu

V dnešnej elektronickej dobe môže vydávať oznámenia o nesplnení termínu počítač sám, vrátane tlače a balenia do obálok v pracovisku kooperujúcej pošty.

Späť do reality

Medzi rozhorčenými čitateľmi sa objavili názory, či ide o úmyselnú predvolebnú akciu. Len sa nezhodli na tom, či ide o akciu s cieľom poukázať na dokonale fungujúcu štátnu správa, ktorá pokutuje aj to najdrobnejšie pochybenie vysokou pokutou, alebo ide o akciu vyvolania hnevu a nedôvery v štátnu správu za neštandardné konanie, ktoré sa v predvolebnom boji premietne v neprospech strán terajšej vlády.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Aj matematika sa dá skrotiť
 2. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 3. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 4. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 5. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 6. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 7. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 10. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 1. Tipy na cenovo výhodné vianočné darčeky, ktoré aj potešia
 2. Bývanie v meste predlžuje život
 3. Sledujte naživo pokusy so slovenskými výskumníkmi
 4. Slovensko spoznalo najlepšie farmy minulého roka
 5. Fakty o batériách, ktoré ste nevedeli
 6. Zodpovedné podnikanie je témou aj pre slovenské spoločnosti
 7. Už tretí rok mení dm "Black Friday" na "Giving Friday"
 8. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 9. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 10. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 27 760
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 21 487
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 13 663
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 12 312
 5. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 303
 6. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 114
 7. Mercedes-Benz opäť nadizajnoval budúcnosť 8 079
 8. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 7 900
 9. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 624
 10. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 516
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Moniku Jankovskú privádzajú na NAKA v Nitre.

Norbert Bödör chodil do centrály Smeru, priznal Fico

Fico zastáva Jankovskú aj po priznaní sa k machináciám na súdoch.

Predseda Smeru Robert Fico.
Petra Vlhová po triumfe v Lechu.
Komentár Zuzany Kepplovej

Fico už znie ako Harabin

Medzi hoaxy pridaj právničinu, zatrep a hoď do okna najbližšieho paláca.

Zuzana Kepplová.

Neprehliadnite tiež

Toyota Camry dostala vylepšený dizajn aj technológie

Zmenami prešli najmä jazdní asistenti.

Toyota Camry Hybrid 2021

Hyundai chystá nový mestský crossover. Bude lacnejší než Kona?

Auto dostalo meno po meste na juhu Francúzska.

Hyundai Bayon odhaľuje prvý detail.

Kedy sa oplatí Dacia Duster, ktorej chutí benzín aj LPG? (test)

Technické riešenia motora mu veštia dlhý život.

Dacia Duster LPG