SME
Piatok, 25. september, 2020 | Meniny má VladislavKrížovkyKrížovky

Text novely zákona, v ktorom sa zavádza doba platnosti vodičákov

Prečítajte si text novely zákona o cestnej premávke, ktorý v sebe obsahuje aj ustanovenie o tom, že vodičské preukazy budú platné najviac 15 rokov od ich vydania.

(N á v r h)

Z Á K O N

z ..................... 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

1. V § 67 ods. 3 sa za slová „rodné číslo," vkladajú slová „pohlavie, štátne občianstvo,".

2. V § 67 ods. 6 písm. c) sa za slová „alebo technického osvedčenia vozidla," vkladajú slová „dátum poslednej platnej technickej kontroly,".

3. V § 67 ods. 6 písm. e) sa za slovo „hmotnosť," vkladajú slová „vybavenie bezpečnostnými pásmi alebo inými zadržiavacími zariadeniami,".

4. V § 67 ods. 8 písm. h) sa za slovo „premávky" vkladajú slová „vrátane najvyššej dovolenej rýchlosti".

5. V § 67 sa odsek 8 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) fotodokumentácia situácie a následkov na mieste dopravnej nehody,

k) doba príchodu policajta na miesto dopravnej nehody.".

Skryť Vypnúť reklamu

6. V § 70 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno e), ktoré znie:

„e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a".

7. V § 70 ods. 5 sa slová „písm. b) až d)" nahrádzajú slovami „písm. b) až e)".

8. § 76 odsek 5 znie:

„(5) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové vozidlá podľa § 75 ods. 5 písm. b) oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.".

9. V § 87 odsek 4 znie:

„(4) Pravidelným lekárskym prehliadkam každé dva roky sú povinní podrobiť sa aj vodiči, ktorým sa vydáva vodičský preukaz s platnosťou na dva roky.

Skryť Vypnúť reklamu

10. V § 88 ods. 7 sa na konci pripája nová veta ktorá znie "Rozsah a lehoty podrobenia sa psychologickému vyšetreniu pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru na účely vedenia vozidiel s právom prednostnej jazdy ustanoví ministerstvo vnútra.".

11. V § 89 ods. 1 sa slová „§ 87 ods. 3 a 4" nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 3 písm. b)", slová „§ 88 ods. 6" sa nahrádzajú slovami „§ 88 ods. 6 písm. b)" a slová „§87 ods. 3 a v § 88 ods. 6" sa nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 3 písm. b) a v § 88 ods. 6 písm. b)".

12. V § 91 ods. 5 sa vypúšťajú slová „preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a".

13. V § 91 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, ak ide o sankciu za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 137 ods. 2 písm. a) až e), g) až l) a o) sa musí podrobiť aj preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a preskúmaniu psychickej spôsobilosti, ak nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla viac ako dva roky.".

Skryť Vypnúť reklamu

14. § 91 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Držiteľ vodičského preukazu, ktorý je neplatný podľa § 100 ods. 1 písm. a) viac ako dva roky, je na účel jeho obnovenia povinný podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.".

15. V § 94 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.

(4) Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.".

16. § 94 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je dva roky.

(6) Vzor vodičského preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú vo vodičskom preukaze, a spôsob zaznamenávania údajov do vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.".

Skryť Vypnúť reklamu

17. V § 96 ods. 1 sa slová „pred 1. májom 2004" nahrádzajú slovami „pred 19. januárom 2013".

18. V § 96 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:

„(3) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(4) Orgán Policajného zboru vyznačí platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE podľa platnosti predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

(5) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takomto prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

Skryť Vypnúť reklamu

(6) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

(7) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon.

(8) Na výmenu vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 9.

19. V § 97 odsek 1 znie:

Skryť Vypnúť reklamu

„(1) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, ktorý je neplatný podľa § 100 ods. 1 a vodičský preukaz, v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia podľa § 94 ods. 3 až 5. za vodičský preukaz podľa tohto zákona.".

20. V § 97 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 6, ktoré znejú:

„(2) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(3) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takomto prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

Skryť Vypnúť reklamu

(4) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom obnovy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

(5) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon.

(6) Na obnovenie vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5 a § 96 ods. 4.".

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 7 až 9.

Skryť Vypnúť reklamu

21. V § 98 ods. 1 písm. e) znie:

„e) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz podľa § 100 ods. 1 písm. a) až d), ods. 2 písm. a), c) a d).".

22. V § 100 ods. 1 písm. a) znie:

„a) uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3,"

23. Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠100a

Neplatnosť vodičského preukazu pre skupinu vodičského oprávnenia

Vodičský preukaz pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula jeho platnosť podľa § 94 ods. 3, 4 alebo 5.".

24. V § 104 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 10, ktoré znejú:

„(6) Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.

Skryť Vypnúť reklamu

(7) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takomto prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

(8) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

Skryť Vypnúť reklamu

(9) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon.

(10) Na výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5 a § 96 ods. 4.".

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 17.

25. V § 105 odsek 1 znie:

„(1) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý je neplatný podľa § 104 ods. 5 alebo § 106 ods. 1 a vodičský preukaz, v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia, pričom podmienkou na uznanie skupiny takéhoto vodičského oprávnenia je dosiahnutie minimálneho veku podľa § 103.".

Skryť Vypnúť reklamu

26. V § 105 odsek 2 sa slová „§ 104 ods. 2, 3, 7 až 9 a 12" nahrádzajú slovami „§ 104 ods. 2, 3, 6 až 10, 12 až 14 a 17".

27. Za § 106 sa vkladá § 106a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠106a

Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre skupinu vodičského oprávnenia

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula platnosť vyznačená pre túto skupinu vodičského oprávnenia.".

28. V § 119 ods. 2 prvá veta znie: „Orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie pridelí vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V.".

Skryť Vypnúť reklamu

29. V § 119 ods. 3 v prvej vete sa text za bodkočiarkou nahrádza textom v znení: „v takom prípade orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté, vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie pridelí vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V.".

30. V § 123 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo musí byť na predpísané miesto pripevnená tretia tabuľka s rovnakým evidenčným číslom ako je evidenčné číslo vozidla, o ktorú môže držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla požiadať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.".

Skryť Vypnúť reklamu

31. V § 143b sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.

(3) Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2030.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

32. Príloha sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:

„3. Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 004).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).".

33. V čl. VII sa slová „31. marca 2011" nahrádzajú slovami „31. decembra 2012".

Skryť Vypnúť reklamu

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z. a zákona č. 92/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA v položke 6 sa do oslobodenia vkladá bod 1, ktorý znie:

„1. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.".

Doterajší text oslobodenia sa označuje ako bod 2.

2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa v položke 63 na konci dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

„Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal .".

3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa položka 68a dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) Doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu ............................... 3 eurá."

4. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa v položke 68a na konci dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

„Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II alebo technickom osvedčení vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II alebo technického osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal.".

5. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa položka 76 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla ................................................................................................. 16,50 eur.".

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011 okrem čl. I bodov 6 až 9, 11, 14 až 27 a 31, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali
 2. Veľký úspech slovenskej kávy v medzinárodnej súťaži Great Taste
 3. Šport je dôležitý pre fyzické aj mentálne zdravie
 4. Toto jedlo si v čínskej reštaurácii objednávajú iba tí, ktorí sa vyznajú
 5. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
 6. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
 7. Regionálne poklady nájdete aj v Kauflande
 8. Slováci zisťujú, že mať plán je dobrá vec
 9. Týchto 5 nehôd v domácnosti vás presvedčí - poistenie sa oplatí
 10. Chcete mať ekologickú domácnosť? Začnite od zelenej elektriny
 1. Horské chaty sú legendy, ktoré píšu svoje vlastné príbehy
 2. Otázky zo zubárskeho kresla: Zubné implantáty
 3. Neplatíte kreditkou? Pozrite si 5 tipov, prečo by ste mali
 4. Únava, Stres ? Nízke libido ? Riešenie je jednoduché!
 5. Veľký úspech slovenskej kávy v medzinárodnej súťaži Great Taste
 6. Obľúbená značka YES! sa rozrastá o nové proteínové tyčinky
 7. Kampane SME patria medzi najlepšie slovenské reklamy
 8. Štyri znaky nesprávneho zateplenia a ako sa im vyhnúť
 9. Kreatívne učenie
 10. Teraz je čas hýbať sa s VENU® SQ
 1. Korenie sexuálneho života po päťdesiatke. Tieto tipy vyskúšajte 29 786
 2. Sedemnásť slovenských hotelov na septembrový last minute výlet 19 597
 3. Čo ste nevedeli o jedle v Bratislave? Príbehy reštaurácií 14 147
 4. Blíži sa nová kríza, ktorej následky môžu byť omnoho väčšie 11 965
 5. Premení klimatická kríza Liptov na Podunajskú nížinu? 10 697
 6. Užite si čarovnú jeseň na horách: Tipy na výlety pre celú rodinu 10 081
 7. Unikátny zážitok na Muránskej planine. Uvíta vás tisícka sysľov 9 954
 8. 5 digitálnych vychytávok, ktoré vám uľahčia štúdium 9 359
 9. Školský rozvrh s kalendárom prázdnin v denníku SME 9 183
 10. Zatepľujete? Stavte na kvalitný materiál od expertného výrobcu 8 173
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Volkswagen ID.4 je nový súrodenec Škody Enyaq

Vyrábať sa bude v Nemecku aj v USA.

Volkswagen ID.4
Renault Arkana

BMW M3 vzbudzuje rešpekt napriek kontroverznej maske

Pod kapotou drieme radový šesťvalec s výkonom až 510 koní.

BMW M3 Competition
Opel Mokka-e