SME
Štvrtok, 26. november, 2020 | Meniny má KornelKrížovkyKrížovky

Text novely zákona, v ktorom sa zavádza doba platnosti vodičákov

Prečítajte si text novely zákona o cestnej premávke, ktorý v sebe obsahuje aj ustanovenie o tom, že vodičské preukazy budú platné najviac 15 rokov od ich vydania.

(N á v r h)

Z Á K O N

z ..................... 2010,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 199/2009 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

1. V § 67 ods. 3 sa za slová „rodné číslo," vkladajú slová „pohlavie, štátne občianstvo,".

2. V § 67 ods. 6 písm. c) sa za slová „alebo technického osvedčenia vozidla," vkladajú slová „dátum poslednej platnej technickej kontroly,".

3. V § 67 ods. 6 písm. e) sa za slovo „hmotnosť," vkladajú slová „vybavenie bezpečnostnými pásmi alebo inými zadržiavacími zariadeniami,".

4. V § 67 ods. 8 písm. h) sa za slovo „premávky" vkladajú slová „vrátane najvyššej dovolenej rýchlosti".

5. V § 67 sa odsek 8 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) fotodokumentácia situácie a následkov na mieste dopravnej nehody,

k) doba príchodu policajta na miesto dopravnej nehody.".

Skryť Vypnúť reklamu

6. V § 70 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno e), ktoré znie:

„e) vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a".

7. V § 70 ods. 5 sa slová „písm. b) až d)" nahrádzajú slovami „písm. b) až e)".

8. § 76 odsek 5 znie:

„(5) Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny A sa udeľuje vodičské oprávnenie skupiny A. Vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM, A1 a A2; motorové vozidlá podľa § 75 ods. 5 písm. b) oprávňuje viesť, len ak je jeho držiteľ starší ako 21 rokov.".

9. V § 87 odsek 4 znie:

„(4) Pravidelným lekárskym prehliadkam každé dva roky sú povinní podrobiť sa aj vodiči, ktorým sa vydáva vodičský preukaz s platnosťou na dva roky.

Skryť Vypnúť reklamu

10. V § 88 ods. 7 sa na konci pripája nová veta ktorá znie "Rozsah a lehoty podrobenia sa psychologickému vyšetreniu pre príslušníkov Policajného zboru a Hasičského a záchranného zboru na účely vedenia vozidiel s právom prednostnej jazdy ustanoví ministerstvo vnútra.".

11. V § 89 ods. 1 sa slová „§ 87 ods. 3 a 4" nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 3 písm. b)", slová „§ 88 ods. 6" sa nahrádzajú slovami „§ 88 ods. 6 písm. b)" a slová „§87 ods. 3 a v § 88 ods. 6" sa nahrádzajú slovami „§ 87 ods. 3 písm. b) a v § 88 ods. 6 písm. b)".

12. V § 91 ods. 5 sa vypúšťajú slová „preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, preskúmaniu psychickej spôsobilosti a".

13. V § 91 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému bol uložený trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze vedenia motorových vozidiel alebo ktorému bola uložená sankcia zákazu činnosti spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, ak ide o sankciu za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom podľa § 137 ods. 2 písm. a) až e), g) až l) a o) sa musí podrobiť aj preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti a preskúmaniu psychickej spôsobilosti, ak nesmel vykonávať činnosť vedenia motorového vozidla viac ako dva roky.".

Skryť Vypnúť reklamu

14. § 91 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Držiteľ vodičského preukazu, ktorý je neplatný podľa § 100 ods. 1 písm. a) viac ako dva roky, je na účel jeho obnovenia povinný podrobiť sa preskúšaniu odbornej spôsobilosti podľa § 79 ods. 2.".

15. V § 94 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.

(4) Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov; najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov.".

16. § 94 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je dva roky.

(6) Vzor vodičského preukazu, kódy vodičského oprávnenia, ktoré sa uvádzajú vo vodičskom preukaze, a spôsob zaznamenávania údajov do vodičského preukazu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.".

Skryť Vypnúť reklamu

17. V § 96 ods. 1 sa slová „pred 1. májom 2004" nahrádzajú slovami „pred 19. januárom 2013".

18. V § 96 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 7, ktoré znejú:

„(3) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(4) Orgán Policajného zboru vyznačí platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE podľa platnosti predloženého dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.

(5) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takomto prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

Skryť Vypnúť reklamu

(6) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

(7) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon.

(8) Na výmenu vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5.".

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 9.

19. V § 97 odsek 1 znie:

Skryť Vypnúť reklamu

„(1) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, ktorý je neplatný podľa § 100 ods. 1 a vodičský preukaz, v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia podľa § 94 ods. 3 až 5. za vodičský preukaz podľa tohto zákona.".

20. V § 97 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 6, ktoré znejú:

„(2) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(3) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný pred 19. januárom 2013, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takomto prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

Skryť Vypnúť reklamu

(4) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom obnovy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

(5) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon.

(6) Na obnovenie vodičského preukazu sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5 a § 96 ods. 4.".

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 7 až 9.

Skryť Vypnúť reklamu

21. V § 98 ods. 1 písm. e) znie:

„e) odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz podľa § 100 ods. 1 písm. a) až d), ods. 2 písm. a), c) a d).".

22. V § 100 ods. 1 písm. a) znie:

„a) uplynula jeho platnosť podľa § 143b ods. 2 alebo 3,"

23. Za § 100 sa vkladá § 100a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠100a

Neplatnosť vodičského preukazu pre skupinu vodičského oprávnenia

Vodičský preukaz pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula jeho platnosť podľa § 94 ods. 3, 4 alebo 5.".

24. V § 104 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 10, ktoré znejú:

„(6) Orgán Policajného zboru vymení platný vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak ďalej nie je ustanovené inak.

Skryť Vypnúť reklamu

(7) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, v ktorom je vyznačená niektorá zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE aj vtedy, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti; v takomto prípade orgán Policajného zboru vyznačí ukončenie platnosti vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE zhodne s dátumom žiadosti o výmenu vodičského preukazu.

(8) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru s vyznačenou platnosťou pre niektorú zo skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D alebo DE za vodičský preukaz s platnosťou rovnakou ako je vyznačená vo vodičskom preukaze, ktorý je predmetom výmeny, ak jeho držiteľ nepredloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti.

Skryť Vypnúť reklamu

(9) Orgán Policajného zboru vymení vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru držiteľovi vodičského preukazu, ktorý dovŕšil vek 65 rokov, ak jeho držiteľ predloží platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a platný doklad o psychickej spôsobilosti, ak tak ustanovuje zákon.

(10) Na výmenu vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru sa vzťahujú ustanovenia § 94 ods. 3 až 5 a § 96 ods. 4.".

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 17.

25. V § 105 odsek 1 znie:

„(1) Orgán Policajného zboru obnoví vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru, ktorý je neplatný podľa § 104 ods. 5 alebo § 106 ods. 1 a vodičský preukaz, v ktorom uplynula platnosť vyznačená pre niektorú skupinu vodičského oprávnenia, pričom podmienkou na uznanie skupiny takéhoto vodičského oprávnenia je dosiahnutie minimálneho veku podľa § 103.".

Skryť Vypnúť reklamu

26. V § 105 odsek 2 sa slová „§ 104 ods. 2, 3, 7 až 9 a 12" nahrádzajú slovami „§ 104 ods. 2, 3, 6 až 10, 12 až 14 a 17".

27. Za § 106 sa vkladá § 106a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠106a

Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre skupinu vodičského oprávnenia

Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru pre určitú skupinu vodičského oprávnenia je neplatný, ak uplynula platnosť vyznačená pre túto skupinu vodičského oprávnenia.".

28. V § 119 ods. 2 prvá veta znie: „Orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta pobytu alebo sídla držiteľa vozidla vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie pridelí vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V.".

Skryť Vypnúť reklamu

29. V § 119 ods. 3 v prvej vete sa text za bodkočiarkou nahrádza textom v znení: „v takom prípade orgán Policajného zboru príslušný podľa miesta, kde bolo vozidlo prevzaté, vydá osvedčenie o evidencii časť I a časť II, v ktorom je ako držiteľ vozidla uvedená osoba s pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, na požiadanie pridelí vozidlu zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno V a vydá tabuľku so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim písmeno V.".

30. V § 123 ods. 17 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo musí byť na predpísané miesto pripevnená tretia tabuľka s rovnakým evidenčným číslom ako je evidenčné číslo vozidla, o ktorú môže držiteľ vozidla alebo vlastník vozidla požiadať orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.".

Skryť Vypnúť reklamu

31. V § 143b sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.

(3) Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2030.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

32. Príloha sa dopĺňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:

„3. Smernica Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá (mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 07/zv. 004).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. novembra 2008 o riadení bezpečnosti cestnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 319, 29. 11. 2008).".

33. V čl. VII sa slová „31. marca 2011" nahrádzajú slovami „31. decembra 2012".

Skryť Vypnúť reklamu

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z. a zákona č. 92/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V sadzobníku správnych poplatkov v časti I. VŠEOBECNÁ SPRÁVA v položke 6 sa do oslobodenia vkladá bod 1, ktorý znie:

„1. Od poplatku podľa písmena a), b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v preukaze (osvedčení) zistená chyba zapríčinená výrobcom preukazu (osvedčenia) alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý preukaz (osvedčenie) vydal.".

Doterajší text oslobodenia sa označuje ako bod 2.

2. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa v položke 63 na konci dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

„Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola vo vodičskom preukaze alebo medzinárodnom vodičskom preukaze zistená chyba zapríčinená výrobcom vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz vydal .".

3. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa položka 68a dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) Doručenie osvedčenia o evidencii časť I na určenú adresu ............................... 3 eurá."

4. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa v položke 68a na konci dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

„Oslobodenie

Od poplatku podľa písmena a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla ako náhrada pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v osvedčení o evidencii časť I alebo časť II alebo technickom osvedčení vozidla zistená chyba zapríčinená výrobcom osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II alebo technického osvedčenia vozidla alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo technické osvedčenie vozidla vydal.".

5. V sadzobníku správnych poplatkov v časti VI. DOPRAVA sa položka 76 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla ................................................................................................. 16,50 eur.".

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2011 okrem čl. I bodov 6 až 9, 11, 14 až 27 a 31, ktoré nadobúdajú účinnosť 19. januára 2013.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Studujte v Praze ekonomii a business v angličtině
 2. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 3. Rozbiehať biznis v čase korony? Ide to
 4. Buďte v najlepšej spoločnosti!
 5. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 6. Keď štúdium (za)baví
 7. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 8. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 9. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 10. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 1. Koronakríza: Ako vyzerá jeden deň operátorky infolinky?
 2. Máte nápad ako zlepšiť svoje okolie? Radi ho podporíme!
 3. Tento rok by mal 70: Legenda Karola Duchoňa ožije u vás doma
 4. Helske očarila nemeckých dôchodcov
 5. Nová služba v Pezinku – bezplatný zber elektroodpadu
 6. OFFICE ROKA 2020 poukáže na transformáciu pracovného prostredia
 7. V mlieku už nie sme sebestační. Čo sa musí zmeniť?
 8. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie
 9. Hubert – keď život chutí už 195 rokov
 10. Ako vybrať AKU reťazovú pílu
 1. Slovenská firma reformuje tradičné multimiliardové odvetvie 24 957
 2. Budíte sa počas spánku? Toto sú hlavné príčiny 23 308
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 12 753
 4. Kaufland na Slovensku testoval novinku, ktorú zavádza v Európe 11 307
 5. Spájame Slovensko - 4 nové expresné autobusové linky 8 616
 6. Novodobý slovenský Baťa. Zamestnancom stavia domy 8 563
 7. Viete, aká je skutočná cena smartfónu? Číslo vás prekvapí 8 154
 8. Čo ovplyvňuje chuť kačacieho mäsa? Tieto dve veci 7 902
 9. Príbehy vyhorených, tandem okolo Bödöra a nová trať v Bratislave 7 811
 10. Oslávte nový rok v teple: Cestujte na Zanzibar úplne bezpečne 7 677
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Boris Kollár leží po autonehode s obručou okolo hlavy v Nemocnici sv. Michala v Bratislave.

Jankovská priznala vzťah s Kočnerom. Spomína aj Fica

Neskôr chce vypovedať o Bödörovi, aj Zoroslavovi Kollárovi.

Moniku Jankovskú odvážajú z NAKA v Nitre.
Dobré ráno

Dobré ráno: Zvoliť generálneho prokurátora je len prvý krok

Vypočutia trvali 36 hodín, voľba mala byť už v tieto dni.

Stĺpček Zuzany Kepplovej

Kam až siaha rodina Borisa Kollára?

Predseda parlamentu zase raz nevyužil možnosť vyskúšať si, ako štát funguje pre jeho voličov a voličky.

Zuzana Kepplová

Neprehliadnite tiež

Hyundai chystá nový mestský crossover. Bude lacnejší než Kona?

Auto dostalo meno po meste na juhu Francúzska.

Hyundai Bayon odhaľuje prvý detail.

Kedy sa oplatí Dacia Duster, ktorej chutí benzín aj LPG? (test)

Technické riešenia motora mu veštia dlhý život.

Dacia Duster LPG
Mercedes-Benz triedy S Maybach