SME
Streda, 8. december, 2021 | Meniny má MarínaKrížovkyKrížovky

Veľa chorôb vám môže zrušiť vodičák

Nedávno sme informovali o tom, že ak lekár zistí u vodiča zmenu zdravotného stavu, musí o tom informovať políciu. Okamžite sa začali vynárať otázky o tom, či treba políciu informovať aj o chrípke a ako má lekár zistiť, že ide o vodiča.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

Nedávno sme zverejnili článok (Choroba vám znemožňuje šoférovať? ...) o tom, že ak lekár zistí u vodiča zmenu zdravotného stavu, musí o tom informovať políciu do piatich dní. Okamžite sa začali vynárať otázky o tom, či treba políciu informovať aj o chrípke a ako má lekár zistiť, že ide o vodiča.

Do redakcie nám prišlo niekoľko e-mailov, v ktorých ste sa pýtali na viac detailov o povinnostiach týkajúcich sa zdravotného stavu vyplývajúcich zo zákona o cestnej premávke.

Alena: "Ja sama som lekárka, tak ma zaujala vaša reportáž o ohlasovacej povinnosti lekára pri zmene zdravotného stavu vodiča. Je to vak priveľmi široký pojem. Sú niekde presne definované ochorenia a diagnózy, pri ktorých táto ohlasovacia povinnosť vzniká?"

Jalci: "Vzhľadom k uvedenému článku by som rád vedel, ktoré sú to choroby, ktoré by mali zabrániť jazde autom. A či vodiči kamiónov nemajú povinnú lekársku kontrolu."

Povinnosť sa týka všetkých lekárov a všetkých vodičov

§ 90, zákon č. 8/2009 Z.z.:

(1) Ak posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke podľa § 87 ods. 3 až 6 zistí zmenu zdravotnej spôsobilosti, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania lekárskej prehliadky oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu posudzovanej osoby.

(2) Ak posudzujúci psychológ pri psychologickom vyšetrení podľa § 88 ods. 4 až 6 zistí zmenu psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla, oznámi túto skutočnosť najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa vykonania pravidelného psychologického vyšetrenia orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu posudzovanej osoby.

(3) Povinnosť podľa odseku 1 má aj iný lekár, ktorý zistí skutočnosti podmieňujúce alebo vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla mimo pravidelných lekárskych prehliadok. Povinnosť podľa odseku 2 má aj iný psychológ, ktorý zistí skutočnosti podmieňujúce alebo vylučujúce psychickú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla mimo pravidelných psychologických vyšetrení.

V prvom rade, lekár alebo psychológ má povinnosť informovať políciu o zmene zdravotného stavu v prípade vodičov profesionálov, ktorí musia pravidelne absolvovať zdravotné prehliadky a psychologické vyšetrenia. Týka sa to aj vodičov s vekom nad 65 rokov, ktorí musia každé dva roky absolvovať zdravotné prehliadky.

Spomínané zdravotné prehliadky smie podľa zákona vykonávať všeobecný lekár alebo pediater. Psychické vyšetrenia vodičov realizujú len takí psychológovia, ktorý má certifikát na dopravnú psychológiu.

Zákon však myslí aj na ostatných vodičov, lekárov alebo psychológov. Stačí, aby lekár alebo psychológ zistil, že vyšetrovaná osoba je šofér. Ak u tohto šoféra objavia nejakú chorobu, ktorá by mu znemožňovala šoférovať, musia o tom informovať políciu.

Pokuta až 3 500 eur

Lekár ako podnikateľ alebo jeho zamestnávateľ by mohol dostať od políciu pokutu až 3 500 eur, ak by si lekár nesplnil spomínanú povinnosť.

Aj sám vodič má povinnosť: nesmie viesť vozidlo, ak jeho schopnosť je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou alebo únavou.

Možno sa to mnohým bude zdať ako nezmyselná byrokracia a otravovanie ľudí štátom, ale má to svoj význam. Výsledkom by malo byť to, aby po cestách nejazdili ľudia, ktorý by v dôsledku svojej choroby mohli spôsobiť dopravnú nehodu. Vodič teda na základe vyšetrenia môže prísť aj o vodičák.

Diagnózy, ktoré vám zabránia šoférovať

Vo vyhláške k zákonu o cestnej premávke sa v prílohách nachádza zoznam diagnóz. Ak lekár alebo psychológ zistí niektorú z chorôb alebo porúch, vzniká mu povinnosť informovať políciu.

Choroby sú v zozname rozdelené do niekoľkých skupín, medzi ktoré patria napríklad choroby zraku a sluchu. Sú tam však aj diagnózy popisujúce zníženú pohyblivosť, srdcovo-cievne choroby a ďalšie.

Poradňa pre vás: Máte otázky z dopravných predpisov? Neviete vyriešiť križovatku? Nemáte sa koho spýtať na cesty, premávku, dopravné alebo technické kontroly, pokuty, pohonné látky?
Spýtajte sa v našej Poradni alebo nám píšte na magazin@natankuj.sk.
Kritériá minimálnej úrovne psychických schopností na vedenie motorového vozidla

1. Intelekt: všeobecné rozumové schopnosti pod úrovňou podpriemeru populácie.
2. Analfabetizmus.
3. Výkonové dispozície na úrovni podpriemeru populácie:
a) pozornosť v záťaži (koncentrácia, selektivita, distribúcia, rozsah),
b) psychomotorické tempo,
c) senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych a akustických podnetov),
d) rozhodovacie procesy,
e) pamäť,
f) ak ide o vodiča vozidla s právom prednostnej jazdy alebo o vodiča vozidla prepravujúceho nebezpečné veci, skúma sa aj schopnosť periférneho vnímania pomocou prístroja na meranie periférneho vnímania.
4. Štruktúra osobnosti nad úrovňou nadpriemeru populácie:
a) súťaživá orientácia, sebahodnotenie, nekritický sebaobraz,
b) problematicky ovládaná agresivita,
c) emocionálna labilita, impulzívnosť,
d) ovplyvniteľnosť,
e) nezrelosť.
5. Neurotická alebo psychotická symptomatológia.
6. Psychická odolnosť voči záťaži na úrovni podpriemeru populácie:
a) schopnosť odhadnúť a posúdiť mieru rizika,
b) racionálna regulácia, sebaovládanie.
7. Motivácia a vôľové vlastnosti.
8. Anamnestická prítomnosť znakov, príznakov a čŕt, ktoré sú v rozpore so správaním prispôsobeným doprave, ako:
a) výstrednosti vo vodičskej praxi,
b) dopravné nehody a dopravné priestupky,
c) odobratý vodičský preukaz,
d) absolútny a relatívny počet najazdených kilometrov,
e) vyšší počet úrazov,
f) opakovaná trestná činnosť,
g) výchovné, výučbové a partnerské problémy,
h) alkoholizmus a závislosť od psychotropných látok,
i) zdravotné chyby, poruchy a choroby.

Minimálne požiadavky na úrovne telesnej schopnosti a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel a spôsob ich posudzovania

I. Minimálne požiadavky na zrak

(1) Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 1,
a) musí mať binokulárnu zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,5 pri súčasnom používaní obidvoch očí, a to
aj v prípade použitia korekčných šošoviek (vnútroočné šošovky sa nepovažujú za korekčné šošovky) a
b) zároveň musí mať horizontálne zorné pole binokulárne najmenej 120 stupňov s dostatočným rozsahom
najmenej 50 stupňov doľava a doprava a 20 stupňov smerom nahor a nadol, pričom v rozsahu centrálneho zorného poľa 20 stupňov nesmú byť prítomné žiadne výpadky zorného poľa.

(2) Ak sa u osoby podľa odseku 1 zistí alebo potvrdí očná choroba s progresívnou povahou, zdravotná spôsobilosť osoby sa podmieni povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke a odbornému očnému vyšetreniu zameraným na túto chorobu.

(3) Posudzovaná osoba patriaca do skupiny 1, ktorá má úplnú funkčnú stratu zraku na jednom oku alebo
používa iba jedno oko (aj v prípade diplopie), musí mať zrakovú ostrosť najmenej 0,5, a to aj v prípadne použitia korekčných šošoviek, pričom stav monokulárneho videniamusí trvať najmenej šesť mesiacov a zorné pole tohto oka musí spĺňať požiadavku podľa odseku 1 písm. b). Posudzujúci lekár v takom prípade vždy požiada o odborné očné vyšetrenie.

(4) Posudzovaná osoba, ktorá patrí do skupiny 2,
a) musí mať zrakovú ostrosť s hodnotou aspoň 0,8 na lepšom oku a aspoň 0,1 na horšom oku, a to aj v prípade použitia korekčných šošoviek,
b) zároveň musí mať binokulárne horizontálne zorné pole najmenej 160 stupňov s dostatočným rozsahom
najmenej 70 stupňov doľava a doprava a 30 stupňov smerom nahor a nadol, pričom v rozsahu centrálneho
zorného poľa 30 stupňov nesmú byť prítomné žiadne výpadky zorného poľa.

(5) Ak sa na dosiahnutie hodnôt 0,8 a 0,1 podľa odseku 4 písm. a) používajú korekčné šošovky, minimálna
ostrosť (0,8 a 0,1) sa musí dosiahnuť buď pomocou okuliarov so silou nepresahujúcou plus osem dioptrií,
alebo pomocou kontaktných šošoviek, pričom korekcia sa musí dobre znášať.

(6) Zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 2 je vylúčená, ak má diplopiu alebo poruchu citlivosti na kontrast.

(7) Osoba patriaca do skupiny 2, u ktorej z rôznych príčin vzniklo výrazné zníženie videnia na jednom oku,
môže byť zdravotne spôsobilá na vedenie motorových vozidiel v tejto skupine až po uplynutí najmenej šiestich mesiacov pri splnení podmienok podľa odseku 4, iba ak odborné vyšetrenie potvrdí zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel.

II. Minimálne požiadavky na sluch

(1) Choroby, poruchy alebo stavy sluchu vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla osobou patriacou do skupiny 1 a skupiny 2 sú ochorenia, poruchy alebo stavy sluchu spôsobujúce také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré pri vedení motorového vozidla predstavujú nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách.

(2) Vyšetrenie sluchu posudzovanej osoby je zamerané na zistenie chorôb, porúch alebo stavu sluchu, ktoré vylučujú zdravotnú spôsobilosť, pričom pri posudzovanej osobe patriacej do skupiny 2 sa musia vziať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla touto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

(3) Pri vyšetrení podľa odseku 2 sa mimoriadna pozornosť venuje možnosti kompenzácie choroby alebo poruchy sluchu.

III. Zdravotná spôsobilosť osôb s obmedzenou pohyblivosťou

(1) Zdravotne nespôsobilá na vedenie motorových vozidiel je osoba, ktorá trpí na takú poruchu pohybového systému alebo na abnormalitu pohybového systému, ktorá má za následok obmedzenú pohyblivosť a ktorá môže pri vedení motorového vozidla predstavovať nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách.

(2) Osoba s obmedzenou pohyblivosťou môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel len na základe stanoviska odborného lekára.12) Toto stanovisko musí byť založené na lekárskom vyšetrení poruchy alebo abnormality pohybového systému. Ak je to nevyhnutné v záujme bezpečného ovládania motorového vozidla touto osobou, odborným vyšetrením sa môže zdravotná spôsobilosť tejto osoby podmieniť používaním jednej alebo viacerých zdravotníckych pomôcok alebo jednou alebo viacerými technickými úpravami vozidla.

(3) Osoba trpiaca na progresívnu chorobu pohybového systému je zdravotne spôsobilá na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na túto chorobu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Ak ide o nemenné postihnutie pohybového systému, dotknutá osoba sa nemusí pravidelne podrobovať lekárskym prehliadkam.

(4) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby patriacej do skupiny 2 a trpiacej na chorobu, poruchu, abnormalitu alebo postihnutie pohybového systému, ktoré majú za následok obmedzenú pohyblivosť, sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

IV. Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy kardiovaskulárneho systému

(1) Akékoľvek choroby, chyby alebo stavy, ktoré sa môžu prejaviť náhlym zlyhaním kardiovaskulárneho systému tak, že náhle zlyhávajú cerebrálne funkcie, predstavujú nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách a vylučujú zdravotnú spôsobilosť osoby; takouto chorobou, chybou alebo stavom je najmä:

a) u osoby patriacej do skupiny 1
1. vážna srdcová arytmia (porucha srdcového rytmu),
2. angina pectoris instabilná a stabilná,
3. hypertenzia s ťažkým orgánovým poškodením,
4. závažná komplikácia po srdcovom infarkte,
5. opakovaný výskyt tranzitórnych mozgových cievnych príhod ischemického alebo embolického pôvodu i bez trvalejšieho funkčného obmedzenia,
6. stav po cievnej mozgovej príhode s ťažkým obmedzením fyzických alebo duševných funkcií,
b) u osoby patriacej do skupiny 2
1. choroba alebo stav podľa písmena a),
2. závažné ochorenie srdca a ciev, ako je ťažká forma srdcovej choroby, vrodenej aj získanej, s funkčným obmedzením III. stupňa, závažnejšou poruchou srdcového rytmu alebo prekonanou synkopou,
3. ťažšia forma obliterujúcej aterosklerózy periférnych tepien s trofickými defektmi alebo hemodynamicky závažnými stenózami karotíd alebo väčšími aneuryzmami aorty,
4. cievna choroba mozgu s následnými poruchami,
5. komplikovaný stav po implantácii defibrilátora,
6. komplikovaný stav pri trvalej kardiostimulácii.
(2) Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia sa musí posudzovať v súvislosti s inými výsledkami lekárskej prehliadky, možnými zdravotnými komplikáciami a nebezpečenstvom, ktoré tieto komplikácie môžu predstavovať pre cestnú premávku.

(3) Zdravotnú spôsobilosť osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, vždy posudzuje odborný lekár. Takáto osoba môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(4) Zdravotná spôsobilosť osoby majúcej hypertenziu bez ťažkého orgánového poškodenia alebo osoby, ktorá prekonala srdcový infarkt, môže byť podľa § 86 ods. 2 písm. d) zákona podmienená aj inak, ako povinnosťou pravidelne sa podrobovať lekárskej prehliadke, napríklad podmienením zdravotnej spôsobilosti podľa prílohy č. 9 k tejto vyhláške.

(5) Osobu trpiacu na inú chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému iné, ako sú uvedené v odsekoch 1 až 4, alebo trpiacu na chorobu, chybu alebo majúcu stavy kardiovaskulárneho systému uvedené v odsekoch 1 až 4, ale majúce ľahšiu formu, možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na kardiovaskulárny systém a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(6) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu ku kardiovaskulárnemu systému u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

V. Diabetes mellitus a zdravotná spôsobilosť

(1) Zdravotnú spôsobilosť osoby, ktorá trpí na diabetes mellitus, vždy posudzuje odborný lekár. Takáto osoba môže byť uznaná za zdravotne spôsobilú na vedenie motorových vozidiel za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(2) Osoba, ktorá patrí do skupiny 2 a trpí na diabetes mellitus vyžadujúci liečbu inzulínom, môže byť považovaná za zdravotne spôsobilú len vo výnimočnom prípade na základe stanoviska z odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na diabetes mellitus a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(3) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti u osoby patriacej do skupiny 2 a trpiacej na diabetes mellitus sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

(4) Zdravotná spôsobilosť osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2 a trpiacej na diabetes mellitus je vylúčená, ak je táto choroba sprevádzaná závažnými očnými, nervovými komplikáciami alebo opakovaným výskytom hyperglykemických alebo hypoglykemických príhod až komatóznych stavov.

VI. Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy

(1) Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového
vozidla sú také choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré spôsobujú zdravotné komplikácie alebo
odchýlky, ktoré pri vedení motorového vozidla predstavujú nebezpečenstvo pre cestnú premávku
a) u osoby patriacej do skupiny 1
1. záchvatové neurologické ochorenia spôsobujúce poruchy vedomia,
2. hyperkinézy a spasticity ťažkého stupňa,
3. stavy po chirurgických zákrokoch, úrazoch alebo ochoreniach nervového systému s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo poruchami pohybu, hlbokej citlivosti alebo ťažkými trofickými zmenami,
4. choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo trofickými zmenami v takom rozsahu, že zabraňujú bezpečnému vedeniu motorového vozidla,
5. záchvatové stavy s poruchou vedomia alebo hybnosti, ako je narkolepsia a kataplexia,
b) u osoby patriacej do skupiny 2
1. choroby, chyby alebo stavy podľa písmena a),
2. epilepsia, epileptické syndrómy počas desiatich rokov bez záchvatového obdobia po vysadení antiepileptickej liečby,
3. a iné ochorenia a poruchy nervového systému ovplyvňujúce spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo.

(2) Na účely tejto vyhlášky sa epilepsia vymedzuje ako dva alebo viac epileptických záchvatov, ku ktorým došlo v období kratšom ako päť rokov. Vyvolaný epileptický záchvat je na účely tejto vyhlášky vymedzený ako záchvat, ktorý má rozoznateľný príčinný faktor, ktorému je možné sa vyhnúť.

(3) Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno osobu patriacu do skupiny 1 uznať za zdravotne spôsobilú len na základe
záverov odborného vyšetrenia a pod podmienkou, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú, sú najmä neurologické poruchy spojené s chorobami alebo chirurgickými zákrokmi, ktoré ovplyvňujú centrálny alebo periférny nervový systém a spôsobujú psychické, zmyslové alebo motorické poruchy a majú vplyv na rovnováhu a koordináciu, ako sú
a) stavy po úrazoch a chorobách centrálnej nervovej sústavy s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo s poruchami pohybu, kognície (duševné pochody, vnímanie, pamäť, poznanie), hlbokej citlivosti alebo s ťažkými trofickými zmenami,
b) stavy po zranení alebo chorobe periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými zmenami, ak obmedzujú schopnosť viesť motorové vozidlo,
c) vyvolaný epileptický záchvat; posudzovaná osoba, ktorá dostala vyvolaný epileptický záchvat spôsobený
rozoznateľným vyvolávajúcim faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať pri vedení vozidla, môže byť v jednotlivých prípadoch posúdená ako zdravotne spôsobilá, a to len na základe neurologického stanoviska (posudok by mal byť v prípade potreby v súlade s posudkom k inej poruche alebo chorobe uvedenej v tejto prílohe alebo k inému faktoru komorbidity),
d) prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, možno považovať za zdravotne spôsobilú, keď počas dvanástich mesiacov nemala záchvaty a absolvovala zodpovedajúce lekárske posúdenie zahŕňajúce aj EEG vyšetrenie so stimulačnými metódami;
skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
e) epilepsia; posudzovanú osobu možno považovať za zdravotne spôsobilú, keď uplynie obdobie jedného
roka bez ďalších záchvatov; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
f) pooperačné stavy chirurgickej liečby epilepsie; postupuje sa podľa písmena e),
g) záchvaty výlučne počas spánku; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty počas spánku, možno
považovať za zdravotne spôsobilú, pokiaľ sa tento ustálený stav pozoruje počas obdobia, ktoré nesmie
byť kratšie ako obdobie bez záchvatov požadované pri epilepsii; ak sa u posudzovanej osoby vyskytujú
záchvaty v bdelom stave, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vykonaním odborného vyšetrenia
nedošlo k ďalšej príhode,
h) záchvaty bez vplyvu na vedomie alebo schopnosť konať; posudzovanú osobu, ktorá mala len záchvaty,
pri ktorých sa výlučne preukázalo, že nemajú vplyv na vedomie a ani nespôsobujú nejakú funkčnú poruchu,
možno považovať za zdravotne spôsobilú pod podmienkou, že tento ustálený stav pretrváva počas
obdobia, ktoré nesmie byť kratšie ako obdobie bez záchvatu požadované pri epilepsii; skutočnosť, že
počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala žiaden iný typ epileptického záchvatu, preukáže
posudzovaná osoba čestným vyhlásením; ak posudzovanú osobu postihne akýkoľvek iný druh záchvatu, vyžaduje sa, aby v období jedného roka pred vykonaním odborného vyšetrenia nedošlo k ďalšej príhode,
i) záchvaty v dôsledku zmeny liečby na pokyn lekára; posudzovaná osoba sa môže považovať za nespôsobilú viesť motorové vozidlo od začiatku obdobia ukončovania liečby a následne na obdobie šiestich mesiacov po jej skončení; ak sa vyskytnú záchvaty počas obdobia zmeny alebo po prerušení podávania liekov na pokyn lekára, posudzovaná osoba nesmie viesť vozidlo tri mesiace po obnovení liečby, ktorá bola predtým účinná,
j) iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla.

(4) Choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých osobu patriacu do skupiny 2 možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe záverov odborného vyšetrenia a pod podmienkou, že sa táto osoba pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby alebo stavy nervovej sústavy, pričom závery lekárskej prehliadky jej zdravotnú spôsobilosť nevylučujú, takými chorobami sú:
a) choroby, chyby alebo stavy podľa odseku 3,
b) vyvolaný epileptický záchvat; osoba, u ktorej bol zistený epileptický záchvat podmienený zjavne rozoznateľným príčinným faktorom, ktorý sa pravdepodobne nebude opakovať, môže byť považovaná za
zdravotne spôsobilú, iba ak sa podrobí vyšetreniu EEG a neurologickému vyšetreniu s negatívnym záverom;
to neplatí, ak bol u nej zistený ojedinelý záchvat alebo strata vedomia,
c) prvý alebo jediný nevyvolaný záchvat; posudzovanú osobu, ktorá mala prvý nevyvolaný epileptický záchvat, možno považovať za zdravotne spôsobilú, ak bez pomoci protiepileptických liekov nemala nasledujúcich päť rokov epileptický záchvat a ak sa vykonalo vhodné neurologické posúdenie vrátane EEG
vyšetrenia; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
d) epilepsia; je nevyhnutné, aby sa stav, keď sa desať rokov nevyskytli ďalšie záchvaty, dosiahol bez pomoci protiepileptických liekov; skutočnosť, že počas uvedeného obdobia posudzovaná osoba nemala epileptický záchvat, preukáže posudzovaná osoba čestným vyhlásením,
e) iná strata vedomia; strata vedomia by sa mala posudzovať podľa rizika jej opakovania počas vedenia vozidla; riziko opakovania by nemalo byť vyššie ako 2 % ročne,
f) ťažšie poruchy spánku ovplyvňujúce najmä schopnosť koncentrácie a rýchlosť reakcie a iné ochorenia
a poruchy nervového systému ovplyvňujúce spôsobilosť osoby viesť motorové vozidlo.

(5) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k chorobám, chybám alebo stavom nervovej sústavy
u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia
motorového vozidla takou osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, ako je
napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí, možnosť prepravy
nadrozmerného nákladu a podobne.

(6) Posudzovaná osoba nemôže užívať protiepileptické lieky v požadovanom období, v priebehu ktorého sa
nevyskytnú u nej epileptické záchvaty. V prípade akútnej príhody je súčasťou posúdenia zdravotného stavu
vyšetrenie EEG a neurologické vyšetrenie.

(7) Osobu patriacu do skupiny 2 nemožno uznať za zdravotne spôsobilú, ak bolo lekárskym vyšetrením
preukázané riziko vzniku záchvatu viac ako 2 percentá za 12 mesiacov.

VII. Zdravotná spôsobilosť a duševné poruchy

(1) Duševné poruchy vylučujúce zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2 sú choroby alebo stavy, ktoré spôsobujú také zdravotné komplikácie alebo odchýlky, ktoré sú nebezpečné pre premávku na pozemných komunikáciách:

a) schizofrénia, bipolárna efektívna porucha,
b) organická porucha osobnosti,
c) demencia každého druhu,
d) trvalé ťažké psychické zmeny na podklade somatických ochorení,
e) psychotické poruchy,
f) organické poruchy osobnosti, konania, emotivity a myslenia v dôsledku chronickej intoxikácie,
g) duševná zaostalosť,
h) a iné.
(2) Duševné poruchy ovplyvňujúce bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, pri ktorých možno osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2 uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na duševné poruchy a výsledok lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučuje:

a) duševné poruchy vrodené spôsobené chorobou, úrazom alebo neurochirurgickými operáciami,
b) vážne poruchy správania spôsobené starnutím alebo
c) poruchy osobnosti vedúce k vážnym poruchám úsudku, správania alebo adaptability,
d) a iné.
(3) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k duševným poruchám u osoby patriacej do skupiny 2 sa musia vždy brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, ako je napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí, možnosť prepravy nadrozmerného nákladu a pod.

VIII. Zdravotná spôsobilosť a závislosť od alkoholu

(1) Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu alebo k neschopnosti zdržať sa vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu sa musí brať do úvahy spoločenská nebezpečnosť takého stavu alebo konania u vodiča motorového vozidla.

(2) Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá je závislá od alkoholu alebo nie je schopná zdržať sa vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu.

(3) Za zdravotne spôsobilú možno uznať osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti závislá od alkoholu len na základe záverov odborného vyšetrenia a za podmienky, že je nespochybniteľné, že dôsledne a trvale abstinuje po dobu aspoň 2 rokov, pravidelne sa podrobuje lekárskej prehliadke na závislosť od alkoholu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(4) Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, u ktorej boli zistené opakované akútne intoxikácie v anamnéze, je možné uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na závislosť od alkoholu a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

IX. Zdravotná spôsobilosť a iné návykové látky a liečivá

(1) Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorového vozidla je vylúčená u osoby patriacej do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá je závislá od iných návykových látok alebo liečiv alebo ich kombinácií alebo pravidelne zneužíva iné návykové látky alebo liečivá alebo ich kombinácie.

(2) Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá bola v minulosti závislá od iných návykových látok alebo liečiv alebo ich kombinácií alebo v minulosti pravidelne zneužívala iné návykové látky alebo liečivá alebo ich kombinácie, je možné uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na závislosť od návykových látok a liečiv a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

X. Zdravotná spôsobilosť a choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou činnosti obličiek

(1) Osobu patriacu do skupiny 1, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou obličiek a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú.

(2) Osobu patriacu do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom spôsobeným vážnou nedostatočnosťou obličiek, možno uznať za zdravotne spôsobilú len vo výnimočnom prípade a len na základe odborného vyšetrenia a za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na choroby, chyby a stavy spôsobené vážnou nedostatočnosťou obličiek a závery lekárskej prehliadky zdravotnú spôsobilosť nevylučujú. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti takejto osoby sa vždy musia brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

XI. Zdravotná spôsobilosť a stavy súvisiace s transplantáciou orgánu alebo umelého implantátu

Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorej bol transplantovaný orgán alebo zavedený umelý implantát, ak táto transplantácia alebo implantácia ovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlo a jej vplyv nemožno podriadiť iným ustanoveniam tejto prílohy, možno uznať za zdravotne spôsobilú na vedenie motorového vozidla len na základe záverov odborného vyšetrenia a ak je to potrebné, za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na stav súvisiaci s transplantáciou alebo implantáciou. Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti osoby patriacej do skupiny 2 sa vždy musia brať do úvahy všetky skutočnosti a riziká týkajúce sa vedenia motorového vozidla takouto osobou vzhľadom na špecifikum vyplývajúce z charakteristiky skupiny 2, napríklad dlhá trasa jazdy, preprava cestujúcich, možnosť prepravy nebezpečných vecí alebo možnosť prepravy nadrozmerného nákladu.

XII. Ďalšie choroby, chyby alebo stavy, ktoré môžu mať vplyv na zdravotnú spôsobilosť

Osobu patriacu do skupiny 1 alebo do skupiny 2, ktorá trpí chorobou, chybou alebo stavom, ktoré nie sú uvedené v predchádzajúcich ustanoveniach a ktoré môžu vyústiť do funkčnej neschopnosti predstavujúcej pri vedení motorového vozidla nebezpečenstvo pre premávku na pozemných komunikáciách, možno uznať za zdravotne spôsobilú len na základe odborného vyšetrenia a ak je to potrebné, za podmienky, že sa pravidelne podrobuje lekárskej prehliadke zameranej na túto chorobu, chybu alebo stav.

Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Ako sa obliekať štýlovo a zároveň udržateľne?
 2. V Mecome sa nosili rúška už dávno pred Covidom
 3. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu
 4. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu
 5. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave? Vyberajte lokalitu s potenciálom
 6. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 7. Domáci pomocníci, ktorí skvalitnia život a dbajú o vaše zdravie
 8. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 9. PUR pena či minerálna vlna: ktorou zatepliť šikmú strechu?
 10. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
 1. Slávnostné vianočné outfity pre celú rodinu
 2. Nový cestovný železničný poriadok z vášho regiónu v denníku SME
 3. Hľadáte dom alebo byt v Bratislave?
 4. Kvalitná divina na pár klikov. LESY SR spúšťajú e-shop
 5. Ako uľahčiť opatrovanie seniorov doma
 6. METROPOLIS bude postavený podľa japonského know-how
 7. Rekonštrukcia prsníka po chirurgickej liečbe
 8. Zázračné účinky Arónie na zdravie
 9. PPA CONTROLL: Zamestnanecká privatizácia štartom úspešnej éry
 10. Nadácia Orange s neziskovakmi pomôže na Vianoce ľuďom v núdzi
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie 19 194
 2. So Sovietskym zväzom na večné časy? Pozrite sa ako padá kolos 12 890
 3. Bezpečná dovolenka v exotike: Maldivy sú prešpikované zážitkami 5 334
 4. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 5 329
 5. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 4 909
 6. Kto sú páni slovenskej zimy? Niektorí z nich sa ukrývajú 4 190
 7. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené 3 160
 8. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 2 794
 9. Konope lieči veľa chorôb. Nebojte sa ho, dbajte však na kvalitu 2 496
 10. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 2 182
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Premiér Eduard Heger, minister financií Igor Matovič a minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

Lengvarský do mesiaca preverí ako zaviesť povinné očkovanie.


6 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Ako zvládajú obchody a obchodníci pandémiu.


a 2 ďalší 1 h

Neprehliadnite tiež

Suzuki S-Cross

Jediný motor sa dá kombinovať s automatom aj pohonom 4x4.


12 h
Mazda 2 Hybrid

Spolupráce pri znižovaní emisií budú čoraz častejšie.


6. dec
Mercedes-Benz S400d Long 4Matic a BMW 740Ld xDrive

Víťaz závisí aj od toho, či radšej sedíte vzadu, alebo za volantom.


a 1 ďalší 3. dec

Blogy SME

 1. Miroslav Kollár: POLITICI - NEZNEUŽÍVAJTE A NEZAVÁDZAJTE SENIOROV !!!
 2. Ján Šeďo: Kocúrkovo alebo len aby sme v hanbe nezostali.
 3. Lubomir Zahora: Koľko je známych zriedkavých ochorení
 4. Otilia Horrocks: Aký je Váš plán B?
 5. Ľudovít Mravík: Covid-19: Po stopách Covidu. Relevantné údaje! Situácia v Európe: Česko epicentrom!
 6. Víťazoslav Würschner: Vážení redaktori Plus JEDEN DEŇ
 7. Martin Sukupčák: Máme sprostý národ, teda aspoň značnú časť.
 8. Jano Richter: Dnešnému jubilantovi
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 12 189
 2. Mišo Šesták: V duši sedliaka žije pohanský duch 5 008
 3. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí 4 245
 4. Tereza Krajčová: Paríž: Mesto dychberúcej architektúry a nestarnúceho umenia 3 988
 5. Vanda Tuchyňová: "Spod zadku“ nám berú vlastné pozemky, rozoberajú majetok Žiliny a mesto sa len prizerá ! 3 808
 6. Věra Tepličková: Je Igor nenormálny, alebo si iba vychutnávame dôsledky rozhodnutí primitívneho národa? 3 576
 7. Pavol Ondreáš: Vypneme Európu 2 770
 8. Emil Fitoš: Nad technickým riešením očkovacích poukazov visí veľa otáznikov 2 730
 1. Pavol Koprda: Zas to dopadlo tak, že deti sú doma. Pripravili sme online súťaž, ktorá deťom ukáže krásu matematiky!
 2. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 3. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 4. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 5. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 8. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
Skryť Zatvoriť reklamu