SME
Streda, 8. február, 2023 | Meniny má Zoja

Odpovede odborníkov bez redakčných úprav

Prinášame vám odpovede odborníkov na cestnú dopravu na otázky týkajúce sa jej bezpečnosti bez redakčných úprav. Každému z odborníkov sme e-mailom zaslali 4 skupiny otázok.

Otázky

 1. Ako sa má správne vnímať bezpečnosť cestnej premávky? Ako by ste ju definovali Vy?
 2. Zohľadňujú dopravné pravidlá dostatočne potrebu mať bezpečnú premávku?
 3. Kde má Slovensko najväčšie medzery z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky? Kvalita ciest, vzdelanie vodičov, mentalita vodičov, technický stav vozidiel, policajný dohľad, legislatíva, alebo niečo iné?
 4. Jazdia motoristi na Slovensku bezpečne? Čomu dávajú prednosť? Plynulosti alebo bezpečnosti?

Prečítajte si článok spracovaný na základe odpovedí odborníkov

Odborníci sú zoradení podľa toho, ako rýchlo nám zaslali odpovede na otázky. Kliknutím na meno odborníka sa dostanete priamo na jeho odpovede.

 • Karol Kleinmann, dopravný psychológ z pracoviska dopravnej psychológie Salvus
 • Boris Kružliak, spoločnosť Geomatika zaoberajúca sa inteligentnými dopravnými systémami

Odpovede

Karol Kleinmann, dopravný psychológ z pracoviska dopravnej psychológie Salvus

1) Bezpečnosť cestnej premávky je multidisciplinárny proces , ktorý sa skladá s hmotnej, materiálnej zložky t.j. vozidla, vozovky a nehmotnej zložky, /vodič ako ľudský faktor a humanizácia dopravného systému /. I keď vozidlá a vozovky sú čoraz bezpečnejšie, vodič predstavuje najvyššie riziko v tomto procese a pozornosť musí byť zameraná najmä na neho.

2) Dopravné pravidlá vyjadrujú iba prianie určitej časti spoločnosti, ako by mala vyzerať optimálna bezpečná cestná premávka. Zákony sa sústreďujú skôr na hmotnú časť procesu bezpečnej premávky . V súčasných dopravných pravidlách má ľudský faktor iba veľmi sporadické miesto. Napr. dopravné predpisy neberú do úvahy, že po vážnej dopravnej nehode s následkom smrti niektorého z účastníkov, vodič zažíva psychický šok a odborník by mal posúdiť, či môže hneď opäť sadnúť za volant. Pritom by stačilo, aby po vážnych dopravných nehodách sa vodič podrobil ako lekárskemu , tak i psychologickému vyšetreniu. Alibistické je aj znenie zákona o neprispôsobení jazdy povahe vozovky. Na jednej strane vyviňuje cestárov za zlé vykonanú prácu a na druhej strane nikto neskúma, prečo 100 vodičov daný mokrý úsek prešlo bez nehody a iba jeden spôsobil nehodu s ťažkými následkami.

3) Vo vrcholových orgánoch. Ak naši europoslanci posielajú nula informácii o dopravných trendoch v Európe, ak Úrad vlády zruší Radu vlády SR pre bezpečnosť cestnej premávky, ak zodpovední riaditelia rezortov ministerstva dopravy, vnútra a zdravotníctva nesledujú najnovšie zahraničné trendy v doprave a nepresadzujú ich, ak sa nemateriálne, nehmotné riešenia problémov nahrádzajú hmotnými, / vyššie pokuty, namiesto kondičných jázd alebo sebareflexných odborných kurzov, spotom musíme konštatovať, že je kríza v štátnych inštitúciach a nie v dopravnom systéme. Veď iba 2% dopravných nehôd ide na vrub technického stavu vozidla, cca 8 na vrub vozoviek a 90% zapríčiňuje ľudský faktor a ministerstvo dopravy nemá ani jedného odborníka na dopravnú psychológiu. Najviac však chýba kvalitný európsky systém vzdelávania vodičov.

4) Medzerám v zákone. Jazdia tak, ako im to dnešný systém dovoľuje. Vodič zvyčajne jazdí na hranici povoleného. Ak umožňujeme korupciu tým, že nie sú kamery vo všetkých policajných autách, ak sa bezradne pozeráme ako vodiči jazdia so sfalšovanými lekárskymi a psychologickými potvrdeniami, ak máme odlišnú metodiku počítania mŕtvych pri dopravných nehodách , ako je vo väčšine Európy, ak a pri dopravnej nehode skúmame iba technický stav vozidla a nie psychický stav vodiča, potom vodiči iba kopírujú súčasný legislatívny stav. naša cesta k bezpečnosti na cestách je iba na začiatku.

Boris Kružliak, spoločnosť Geomatika zaoberajúca sa inteligentnými dopravnými systémami

1) Existuje viacero pohľadov na definovanie bezpečnosti cestnej premávky. Môže to byť súbor pravidiel a opatrení, smerujúcich k tomu, aby používanie komunikácií bolo pre všetkých účastníkov bezpečné.

2) Pravidlá nie sú najväčším problémom bezpečnosti cestnej premávky na Slovensku. Omnoho väčším problémom je ich neznalosť a úmyselné porušovanie.

3) Kvalita ciest, výcvik vodičov, nízka autorita polície pri vynucovaní dodržiavania pravidiel (mimo rýchlosti).

4) 60% bezpečne, 30% riskantne, 10% veľmi nebezpečne

Štefan Machciník, Výskumný ústav dopravný

1) Pojem bezpečnosť cestnej premávky predstavuje úroveň bezpečnosti každého z prvkov dopravného systému (účastník cestnej premávky, dopravný prostriedok, cestná infraštruktúra), ktorý má vplyv na výskyt a závažnosť dopravných nehôd. V závislosti od použitia na konkrétne činnosti a oblasti pôsobenia dochádza k modifikácii tohto pojmu. Vo všeobecnosti sa jedná o komplexnú problematiku, ktorá v sebe zahŕňa poznatky z rôznych vedných disciplín. To je aj dôvod, prečo je potrebné v procese zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky postupovať integrálnym spôsobom a u každého navrhovaného opatrenia skúmať jeho dopad na dopravný systém ako celok.

2) Dopravné predpisy sú jedným z dôležitých nástrojov bezpečnosti cestnej premávky, ktoré určujú všeobecné pravidlá pre zabezpečenie organizovaného a plynulého pohybu v cestnej premávke. Vzhľadom na to, že tieto pravidlá reagujú na aktuálne problémy, ktoré v cestnej premávky časom vyskytnú, je potrebné ich neustále zdokonaľovať podľa osvedčených poznatkov. Dopravné predpisy vychádzajú z medzinárodných dohovorov a konvencií a nie je v ich obsahu výraznejší rozdiel v porovnaní s inými krajinami. Za kľúčové považujem ich dodržiavanie zo strany účastníkov cestnej premávky.

3) Slovensko, rovnako ako ostatné postkomunistické krajiny, má v porovnaní so západnou Európou vyšší podiel úmrtnosti zraniteľných účastníkov premávky (hlavne chodci a cyklisti) a spolu s nedostatočnou kvalitou cestnej siete a v súčasnosti stále nedokončenou diaľničnou sieťou to považujem za kľúčové problémy bezpečnosti cestnej premávky u nás. Za potrebné považujem taktiež zlepšenie situácie v oblasti dopravnej výchovy mládeže a výcviku žiadateľov o vodičské oprávnenia, ktoré sú zásadné pre dosiahnutie generácie zodpovedných a uvedomelých účastníkov premávky v strednodobom a dlhodobom horizonte. Keďže bezpečnosť cestnej premávky je komplexnou problematikou je na mieste taktiež vytvoriť postupy, kde by v procese rozhodovania spolupracovalo a bolo zapojených čo najviac relevantných orgánov a inštitúcií.

4) Plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky v žiadnom prípade nie je možné chápať ako dve vzájomne sa vylučujúce alternatívy, ale ako dve nevyhnutné podmienky pre bezpečnú mobilitu. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že drvivá väčšina motoristov jazdí bezpečne a zodpovedne. Existuje tu však minoritná skupina vodičov porušujúcich dopravné predpisy a uprednostňujúca vlastné pohnútky pred ohľaduplnosťou voči ostatným a tí zapríčiňujú väčšinu konfliktných situácií na ceste.

Národná diaľničná spoločnosť (odpovede zaslal hovorca Marcel Jánošík)

1) Ako povinnosť dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v zákone č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej ako povinnosť správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom svoje správanie prispôsobiť najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam. Ďalej ako povinnosť poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje uvedený zákon alebo osobitný predpis, napr. zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v aktuálnom znení.

2) V súčasnosti platný zákon NR SR č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov zodpovedá požiadavkám medzinárodných zmlúv, ku ktorým pristúpila aj Slovenská republika. Takýmito medzinárodnými zmluvami sú Dohovor o cestnej premávke a Dohovor o cestných značkách a signáloch s prílohami (Viedeň 1968). Platná právna úprava uvedeného zákona akceptuje poznatky a odporúčania Európskej komisie pre bezpečnosť cestnej premávky a Európskej hospodárskej komisie pri Organizácii spojených národov.

3) Možno predpokladať, že novelizáciou zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke schválenou poslancami NR SR dňa 8.7.2011 budú najväčšie medzery z hľadiska BCP odstránené. V súlade s programovým vyhlásením Vlády SR sú uvedenou novelizáciou zákona o cestnej premávke navrhnuté také opatrenia, aby úmrtnosť na cestách klesala a zostala na čo najnižšej úrovni.

4) Podľa aktuálnych údajov informačného systému PZ o evidencii dopravných nehôd vyplýva, že motoristi na Slovensku jazdia bezpečne. V období od 01. 01. 2011 do 03. 07. 2011 (1. ½ rok 2011) bolo evidovaných 7444 dopravných nehôd (ďalej len „DN“), čo v porovnaní s rovnakým obdobím znamená pokles o 3126 DN. Ďalej bolo pri DN evidovaných 144 usmrtených osôb (± 0) a 505 ŤZ osôb (-102 ŤZ osôb).

Milan Troška, vedúci inštruktorov v Driving Academy

1) Bezpečnosť v cestnej premávke je priamo závislá od každého je článku, či by to bol chodec, cyklista, vodič motocykla prípadne vozidla ale aj dopravné značenia. Ktorákoľvek z týchto zložiek cestnej premávky môže spôsobiť nebezpečenstvo, ktoré často krát vedie až k dopravnej nehode. Preto by sme mali bezpečnosť na cestách chápať ako súhru viacerých faktorov, ktoré ju ovplyvňujú.

2) Nie som odborník na všetky legislatívne pravidlá cestnej premávky, no vo veľkej miere sa pravidlá medzi štátmi Európskej únie moc neodlišujú a aj napriek tomu sa v každej krajine jazdí rozdielne. Bezpečný nemecký vodič nám na Slovenských cestách často krát zavadzia, lebo ide „až moc“ predpisovo. Keď ideme na výlet do Talianska, tak na nás trúbia ak na oranžovú pred semaforom začnem spomaľovať a to nehovorím o brzdení. Pravidlá sú síce nevyhnutné, no všetko čo sa deje na cestách začína vo výchove mládeže na dopravných ihriskách, úrovňou autoškôl a doplnkových vzdelávaniach pre vodičov ako sú centrá bezpečnej jazdy.

3) Najbezpečnejšími cestami sa považujú diaľnice a tých sme až donedávna mali na Slovensku naozaj málo. Dnes sa situácia mení a Slovensko stavia stále viac takýchto bezpečnejších ciest, čo sa určite odzrkadľuje aj na štatistikách nehodovosti. Polícia taktiež svojimi pravidelnými akciami zabezpečila väčšiu pozornosť vodičov a zvýšenými pokutami aj menej porušení pravidiel cestnej premávky. Po vlnách šrotovného sa znížil aj priemerný vek vozidiel na Slovensku, čo je z hľadiska bezpečnosti výrazný prínos. No a mentalita vodičov súvisí so vzdelávaním v ktorom na Slovensku dovolím si povedať výrazne zaostávame za vyspelou Európou. Či by to bolo už prípravou detí na dopravných ihriskách, samotnou úrovňou a vybavenosťou väčšiny autoškôl alebo až nadstavbovým vzdelávaním či už nových vodičov alebo aj profesionálov v Centrách bezpečnej jazdy. Len Rakúsko disponuje 14-timy certifikovanými centrami, ktoré musia vodiči navštíviť povinne od zákona do 3 mesiacov ad získania vodičského oprávnenia aby sa naučili zvládať krízové situácie, ktoré ich môžu prekvapiť kedykoľvek. V Nemecku je takýchto centier rádovo cez 100 a keď skočíme ku susedom do Českej republiky tak tam by sme ich našli štyri v ktorých si môžu vodiči odpočítať trestné body ak sa za volantom previnili. Teda nie už len represia vodičov ale funguje aj takzvaný motivačný faktor. Chceš byť bezpečnejší vodič – vzdelávaš sa – odmeníme ťa – odpočítame trestné body – poisťovne dajú lacnejšie poistenie vozidla! Verím, že aj Slovensko nastúpilo na tento trend pilotnou lastovičkou – Centrom bezpečnej jazdy Driving Academy v Orechovej Potôni.

4) Ľudia na Slovensku skoro nič nestíhajú, každý sa rýchlo ponáhľa z miesta A do miesta B a často krát je čas oveľa dôležitejší než bezpečnosť. To je však otázka na celkovú životnú úroveň. Chýba nám disciplinovanosť a ohľaduplnosť k ostatným. Nenadávať keď nám chodec vkročí na cestu, ale v kľude ho pustiť, neobiehať sa v zhustenej premávke, kde tým aj tak nič nezískame, len podráždime ostatných, nepretekať sa na semaforoch, nejazdiť rýchlo cez obce. Radšej si cestu v kľude vychutnat a byť pozorný, veď ide o život!

Vladimír Merka, odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru

1) Zodpovednosť za bezpečnosť je jednou zo základných úloh každej spoločnosti. Vo vzťahu k cestnej premávke ju možno chápať ako súbor spoločenských vzťahov riadiacich sa určitými pravidlami, ktoré podmieňujú a organizujú premávku na ceste. Policajný zbor dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení. Teda zabezpečuje taký stav spoločenských vzťahov, výsledkom ktorých je ochrana života, zdravia a majetku v cestnej premávke, ktorá je jej účastníkmi vnímaná prostredníctvom istoty mobility na pozemných komunikáciách. Dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky, vykonávaný Policajným zborom, je jedným z 12-tich odborníkmi uznávaných parametrov, ktorými je možné priamo vplývať na jej bezpečnosť.

2) Už v § 1 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestnej premávke“) je definovaný predmet úpravy zákona, podľa ktorého tento zákon upravuje pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky, vedenie vozidiel, evidenciu vozidiel a správne delikty za porušenie tohto zákona. To znamená, že citovaná zákonná norma je pilierom pravidiel správania sa ako samotných účastníkov cestnej premávky, tak aj ostatných osôb, ktoré sa na nej iným spôsobom podieľajú (napr. autoškoly, správcovia ciest, cestné správne orgány, prevádzkovatelia vozidiel atď.). Tak, ako prebieha vývoj spoločnosti, dochádza aj k situáciám, kedy pravidlá cestnej premávky treba prispôsobiť tomuto vývoju a to ako technickému tak aj sociálnemu. Zákonite preto vyvstáva potreba ich úprav, na čo bolo potrebné novelizovať tieto pravidlá, t.j. upraviť ich tak, aby zohľadňovali aktuálne potreby spoločnosti.

3) Prvým materiálom, ktorý koncepčne začal riešiť podmienky pre zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v Slovenskej republike bol Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na II. polrok 2005 s výhľadom do roku 2010. Tento základný strategický materiál zohľadňoval potrebné kroky subjektov a inštitúcií s cieľom dosiahnuť komplexný a integrovaný cieľ a to zníženie počtu usmrtených o polovicu v porovnaní s rokom 2002 (610 usmrtených) , t.j. znížiť počet usmrtených na našich cestách na 305 osôb. Aj keď sa tento cieľ nepodarilo dosiahnuť, nakoľko v roku 2010 bolo pri dopravných nehodách usmrtených 345 osôb, čo je o 40 usmrtených viac, Slovenská republika bola v rámci Európskej únie na poprednom mieste medzi štátmi, ktoré si takéto kritérium stanovili a k jeho splneniu sa priblížili.

Európska Komisia vytýčila cieľ v podobe zníženia počtu usmrtených pri dopravných nehodách na cestách o 50%. Skúsenosti z rokov 2002 až 2010 viedli k záveru stanoviť si aj na nasledujúce obdobie strategický zámer v podobe zníženia počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách o polovicu do roku 2020 v porovnaní s referenčným rokom 2010. Návrhový materiál pre Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na obdobie rokov 2011 až 2020 spracoval Výskumný ústav dopravný v Žiline. Tento materiál definuje koncepčné opatrenia zamerané na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. Po vyhodnotení pripomienok odborníkov bude základným strategickým materiálom v tejto oblasti na plánované obdobie. Slovenská republika sa bude musieť vysporiadať nielen s nárastom počtu dopravných prostriedkov na cestách ale aj nových vodičov, čo sa negatívne prejavuje aj vo sfére bezpečnosti cestnej premávky – v nízkej disciplíne, neohľaduplnom správaní sa jej účastníkov, v agresívnej jazde, porušovaní základných povinností a nízkom právnom vedomí účastníkov cestnej premávky. Čo najviac chýba, sú podmienky na realizáciu dopravnej výchovy na školách. Nepodarilo sa nám v tejto oblasti viac zainteresovať verejnosť, najmä samotných účastníkov cestnej premávky. Všetci sa spoliehajú na to, že bezpečnosť cestnej premávky vyrieši Policajný zbor dohľadom na cestách, čo nie je pravdou. Predovšetkým jej samotní účastníci svojou ohľaduplnosťou, disciplinovanosťou, svojou zodpovednosťou prejavovanou v úcte k životu a zdraviu môžu najviac ovplyvniť bezpečnosť na cestách.

Ako bolo povedané a zopakujeme to, parametrami ktoré vplývajú na bezpečnosť cestnej premávky sú najmä:

- stav a úroveň dopravného značenia,

- technický stav pozemných komunikácií,

- technické vybavenie vozidla (aktívne a pasívne bezpečnostné prvky),

- spôsob organizácie dopravy,

- úroveň a podpora rozvoja kombinovanej dopravy,

- zdravotné predpoklady vodiča,

- podiel rušivých vplyvov (napr. reklamné zariadenia),

- úroveň teoretických a praktických zručností vodiča,

- vyspelosť informačných technológií v doprave,

- vplyv preventívnych a výchovných návykov v správaní vodiča,

- úroveň a stav legislatívno-technického prostredia,

- dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.

Ako je vidieť Policajný zbor z hľadiska svojich možností a kompetencie sa podieľa na zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spomínanou 1/12-nou a tým aj príslušným podielom na zodpovednosti za jej stav.

4) Takto formulovaná otázka sa nedá zodpovedať. Policajný zbor nespracúva a nevyhodnocuje údaje vzťahujúce sa na rozhodovanie sa vodičov v cestnej premávke. Táto otázka je formulovaná skôr pre odborníkov z dopravnej psychológie, ktorí analyzujú a hodnotia osobnosť vodiča ako aj jeho správanie sa v cestnej premávke.

Zo štatistiky dopravnej nehodovosti za minulý rok môžeme konštatovať, že až 31,6 % z celkového počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách má za následok nedovolená rýchlosť jazdy, čo nám napovedá, že vodiči si plynulosť jazdy často zamieňajú s jej rýchlosťou.

Profesorka Alica Kalašová z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity

1) Známa definícia hovorí, že bezpečnosťmôžeme definovať ako zabránenie vzniku alebo riziku zranenia.

Teda bezpečná dopravaznamená, že všetky cesty vykonané do určených miest sa

uskutočnili bez akýchkoľvek nehôd alebo pocitov nebezpečenstva. Z pohľadu vodiča bezpečný dopravný systém je taký, ktorý vám umožní pohodlnú a bezpečnú jazdu a upozorní vás na všetky možné riziká, ktoré vám hrozia počas jazdy. Ale môžeme povedať, že bezpečnosť cestnej premávky sa týka všetkých občanov – pri udržiavaní bezpečnosti na cestách všetci zohrávajú určitú úlohu.

2) Podľa môjho názoru dopravné pravidlá sú v poriadku. Problém je len v ich aplikácii v praxi. Veľkú medzeru vidím hlavne v billboardoch, dopravnom značení (nesprávne osadzovanie, zlá kvalita a pod.)

3) Najväčšie medzery vidím v kvalite dopravnej infraštruktúry, vzdelaní vodičov a ich správaní počas jazdy. V súčasnosti sa veľký dôraz kladie na výskum agresivity. Toto je tiež dôležitá cesta pre zvyšovanie bezpečnosti. Myslím si, že by mali byť aspoň profesionálni vodiči testovaní. Vozidlo je zbraň v rukách agresívneho vodiča.

4) Toto je veľmi ťažká otázka. Myslím si, väčšina vodičov dáva prednosť plynulosti.

Profesor Jozef Gnapp z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity:

1) Je to vzájomné pôsobenie ľudského činiteľa (účastníkov cestnej premávky: vodič, chodec, cyklista), dopravnej cesty (diaľnica versus nefungujúci semafor na neprehľadnej križovatke, stav dopravnej cesty) a dopravného prostriedku (vozidlo, bicykel a jeho technické vlastnosti a technický stav) ale aj počasia.

2) Dopravné pravidlá vo veľkej miere zohľadňujú potreby bezpečnosti cestnej premávky ak by sa dodržiavali resp. vytvorili predpoklady na ich dodržiavanie napríklad neobnovené vodorovné dopravné značenie, neprehľadné zvislé dopravné značenie a pod

3) V nedostatočnej dopravnej infraštruktúre vrátane inteligentných dopravných systémov, riadenia cestnej dopravy, v ktorej výrazne zaostávame za dynamikou nárastu motorových vozidiel, tranzitnej dopravy cez SR a vývojom legislatívy a počtom vodičov.

Vo vzdelávaní vodičov existujú ešte medzery napríklad vodiči v autoškole vôbec neabsolvujú jazdu po diaľnici. Niektorí počas výcviku neskúsili si predchádzanie a pod. V tejto oblasti, ale podľa mojich informácii by malo dôjsť k zlepšeniu legislatívy.

4) Väčšina vodičov sa snaží jazdiť bezpečne.
Nedá sa to zovšeobecniť je to na výchove a mentalite jednotlivých vodičov a ich správaní resp. skúsenostiach.

Poradňa pre vás: Máte otázky z dopravných predpisov? Neviete vyriešiť križovatku? Nemáte sa koho spýtať na cesty, premávku, dopravné alebo technické kontroly, pokuty, pohonné látky?
Spýtajte sa v našej Poradni alebo nám píšte na magazin@natankuj.sk.
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka
 2. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 3. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 4. INDEX: Prečo stále nemáme diaľnicu do Košíc
 5. Vyšlo februárové Doma v záhrade
 6. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu
 7. Turisti ešte v Egypte neobjavili veľa miest, hovorí delegátka
 8. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model
 1. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí
 2. Na bezpečnom internete záleží
 3. Ako vyzerá inteligentný bytový dom? Tajomstvo je v technológiách
 4. Podporujme imunitu aj vysokočistým beta glukánom
 5. Môjobchod posilňuje svoju pozíciu v Košickom kraji
 6. Európu sužuje chrípka nebývalých rozmerov. Ako sa chrániť?
 7. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 8. O2 predstavilo novú generáciu O2 Paušálov
 1. Ktorá banka dvíha úroky na termiňáku? A čo pre to treba spraviť? 4 906
 2. Dom postavený z konope? Nápad, ktorý si zaslúžil envirocenu 4 022
 3. Chýbajúce zuby? Toto je trvácne riešenie, ktoré nebolí 3 350
 4. Dodajte vašej pokožke šťavu 3 265
 5. Ako skĺbiť remeslo a moderné technológie? Inšpirujte sa Bajkery 835
 6. Wüstenrot aktívne čelí výzvam trhu a mení svoj obchodný model 708
 7. McDonald's opäť medzi lídrami v ankete Najzamestnávateľ roka 684
 8. Šetriť energiu sa oplatí. Špecialisti poradili, ako na to 352
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Blogy SME

 1. Matúš Lazúr: Teplý obed je mýtus. V bohatom Nórsku deti v škole obed nemajú.
 2. Tupou Ceruzou: Norbert Bödör je obžalovaný v ďalšej kauze
 3. Júlia Piraňa Mikolášiková: Prišiel si pozrieť korupčný prípad Lipšicovho nominanta. Súd mu nariadil sledovať kauzy
 4. Jozef Stasík: EU a roboty
 5. Roman Daniel Baranek: Varíme s Medveďom - Tekvica + cuketa v jednom jedle
 6. Pavel Macko: 8. február - deň, ktorý mal vojsť do dejín.
 7. Marek Mačuha: Falošný poplach - 2. Klimatické modely
 8. Tomáš Vodvářka: Morálka nebo prachy?
 1. Peter Sarkocy: 4 dôvody prečo by som si už nekúpil Škodu Enyaq 30 034
 2. Štefan Vrátny: Pohľad zvonku na Budajove vzťahy s ŠtB 18 507
 3. Richard Sulík: Ako sme vyriešili najväčší problém tejto krajiny a teraz ponúkame reštart 9 461
 4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť Vb - bludy a klamstvá) 6 866
 5. Jana Melišová: Vdýchava drevu nový život a dušu 4 611
 6. Igor André: Dve poznámky ku „rómskemu Kanaánu“ vo Veľkej Británii 3 362
 7. Ľudmila Križanovská: Veľká Británia a USA sú najväčšie zlo na svete 2 523
 8. Rastislav Jusko: Krvavá minulosť komunistickej prokuratúry. Je nám súdené prežiť ju znova? 2 385
 1. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Východniarom tu čas beží rýchlejšie
 2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 56. - Arktída - Edmund Hillary, Neil Armstrong a ich výlet na severný pól (1985)
 3. Jiří Ščobák: Bude rok 2023 na Slovensku ekonomicky príjemný? Aká bude inflácia na konci roka?
 4. Martina Hilbertová: Keď prišla na Slovensko, nechcela žiť. Pomohlo jej divadlo
 5. Monika Nagyova: Plesy nie sú pre singles
 6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 55. - Antarktída - Ako sa vydali Vivian Fuchs a Edmund Hillary naprieč Antarktídou (1955-1958)
 7. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
 8. Monika Nagyova: Úprimné pozdravy z Bratislavy: Potuluje sa tu starý blázon
SkryťZatvoriť reklamu