SME
Utorok, 6. december, 2022 | Meniny má Mikuláš

Austrálska a slovenská polícia reaguje na mýty o policajných radaroch

Polícia v austrálskom štáte Západná Austrália na svojich stránkach zverejňuje mýty a fakty o policajných radaroch a o ich používaní. Požiadali sme aj tú našu, aby sa k tomu vyjadrila.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

Polícia v austrálskom štáte Západná Austrália na svojich stránkach zverejňuje mýty a fakty o policajných radaroch a o ich používaní. Požiadali sme aj tú našu, aby sa k tomu vyjadrila.

Aké informácie kolujú medzi vodičmi? Kliknutím na text sa dostanete k policajným reakciám. Za paragrafom sa vždy nachádza mýtus, na ktorý západoaustrálska (AP) a naša (SP) polícia reaguje svojím stanoviskom.

Pre úplnosť treba dodať, že v Západnej Austrálii polícia meria rýchlosť aj napevno namontovanými radarmi s kamerami a systémom odhaľovania vozidiel, ktoré prechádzajú cez križovatky na červenú. Na Slovensku sa takéto zariadenia ešte nepoužívajú. Začnú sa len v prípade, že v parlamente schvália novelu zákona o cestnej premávke s ustanoveniami o objektívnej zodpovednosti.

§ Meranie radarmi je len o zvyšovaní príjmov štátu

AP: Použitie radarov smeruje k menšiemu počtu náhliacich sa ľudí a tým aj k znižovaniu počtu dopravných nehôd, zranení a úmrtí. Peniaze získané na pokutách za rýchlosť sú len zlomkom nákladov na liečenie vážnych zranení spôsobených haváriami z priveľkej rýchlosti, nákladov odhadovaných na 1,16 miliardy austrálskych dolárov (921 miliónov eur) ročne.

Polícia Západnej Austrálie na svojich stránkach píše, že nechce pokutovať motoristov, chcú len, aby vodiči jednoducho spomalili. Vyzbierané peniaze z pokút tam používajú na rôzne projekty týkajúce sa bezpečnosti na cestách.

SP: Policajný zbor nemá stanovené, o akú sumu má navyšovať štátny rozpočet, ani koľko peňazí má vybrať na pokutách. Ak by sa vodiči nedopúšťali dopravných priestupkov, nemuseli by ani platiť pokuty. Prioritou je dosiahnuť čo najmenej zbytočne vyhasnutých životov na cestách. Netreba za tým vidieť len represiu, je to aj otázka prevencie. Ak vodič zbadá na ceste policajta, alebo policajné auto, automaticky šliapne na brzdu. Našim cieľom nie je vyberanie pokút, ale znižovanie dopravných nehôd a tým aj počet zranených a usmrtených osôb.

§ Radary nezvyšujú bezpečnosť cestnej premávky

AP: Radary ochraňujú motoristov znižovaním rýchlosti, ktorá je hlavnou príčinou zranení z nehôd. Prítomnosť statických radarov je trvalou pripomienkou vodičov, aby spomalili. Prirýchla jazda je zakázaná a zároveň je príčinou každej tretej smrti na ceste.

Policajti nemôžu byť vždy všade, preto sú inštalované statické radary, ktoré majú odrádzať motoristov prekračovať rýchlosť. Znovu pritom austrálska polícia upozorňuje, že meranie rýchlosti nie je o zvyšovaní príjmov. Sú tam, aby spomalili vodičov, čo sa priamo odzrkadľuje v menšom počte dopravných nehôd, zranení a smrtí. Potvrdzujú to aj výskumy a štúdie.

SP: Záujmom celej spoločnosti je, aby neboli páchané priestupky. Vzhľadom k tomu, že jednou z najčastejších príčin vzniku dopravných nehôd s následkom na živote a zdraví je rýchlosť jazdy, je nevyhnutné odhaľovať páchateľov týchto priestupkov. Policajný zbor tým, že vykonáva meranie rýchlosti v dohľade nad cestnou premávkou, zvyšuje jej bezpečnosť. Využitie meračov rýchlosti pôsobí represívne hlavne na arogantných a agresívnych vodičov, ktorí často prekračujú rýchlosti jazdy. Na ostatných účastníkov cestnej premávky pôsobia preventívne.

§ Policajné radary nie sú presné

AP: Na presnosť meračov rýchlosti sú prísne požiadavky. Na zabezpečenie presnosti, testovanie a údržbu radarov používa západoaustrálska polícia prísnejšie štandardy, ako ich určuje výrobca a patria medzi najprísnejšie vo svete.

Štandardy pravidelných kontrol sú postavené tak, aby bola zabezpečená presnosť a spoľahlivosť zariadení na meranie rýchlosti. Prípadne, nezávislí dodávateľ hodnotí každé zariadenie v pravidelných intervaloch, výstupom čoho je správa, ktorú je možné použiť na súde ako dôkaz toho, že zariadenie bolo testované a schopné bezproblémovej prevádzky.

SP: Všetky merače rýchlosti jazdy používané Policajným zborom sú určené meradlá schváleného typu, ktoré podliehajú pravidelnému overeniu v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vyhláška stanovuje presnosť merania - toleranciu do ktorej sa musia merače rýchlosti dostať: +- 3 km/h pre rýchlosť do 100 km/h, +- 3 % z nameranej hodnoty pri rýchlosti nad 100 km/h. Všetky merače rýchlosti používané PZ spĺňajú uvedené požiadavky.

Laserový merač rýchlosti, ktorý má vo výbave aj slovenská dopravná polícia je schopný preukázať rôzne prekročenia rýchlosti a to i motocyklov. Ďalej disponuje aj ochranou proti zmene údajov kryptovaním, ktorá zaručuje bezpečnosť evidencie priestupkov. Maximálna vzdialenosť merania je 1000 metrov.

§ Radary sú umiestňované na zákerné miesta

AP: Polícia Západnej Austrálie je rada, keď vodiči poznajú miesta radarov, lebo spomalia, ak sa priblížia k takému miestu a ochránia sa tak sami pred vážnou alebo tragickou dopravnou nehodou. Pozície radarov polícia zverejňuje na svojich stránkach. Pohyby mobilných radarov sú určované dopravnými policajtmi na základe nasledovných kritérií: kritické nehodové úseky, lokality blízko škôl, miesta s častými sťažnosťami na privysokú rýchlosť, alebo miesta, kde viac ako 15 % vozidiel prekračuje povolené rýchlosti.

Polícia si na merania rýchlosti vyberá aj také miesta, o ktorých predpokladá, že sa tam môže vyskytnúť špecifické riziko.

SP: Pri plánovaní dohľadu, napríklad pri meraní rýchlosti, sa vychádza z analýzy dopravno-bezpečnostnej situácie v príslušnom územnom obvode a požiadaviek na zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na konkrétny deň alebo obdobie. Pri plánovaní dohľadu sa prihliada najmä na:

 • miesto a čas najčastejšieho výskytu dopravných nehôd a ich príčiny,
 • kultúrne, športové a iné podujatia, ktorých účastníci môžu ovplyvniť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
 • charakter jednotlivých ciest a ich význam,
 • intenzitu cestnej premávky, možnosti tvorenia dopravných zápch a s tým spojené ohrozenia bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky.

Najväčšia pozornosť pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávke je venovaná najmä nehodovým úsekom, nehodovým miestam a preto výkon služby – meranie rýchlosti, je zamerané práve na tieto miesta a úseky.

Na základe dopravno-bezpečnostnej situácie sa naplánuje výkon služby pre policajtov velených do hliadky, v ktorom sú uvedené úseky určené aj na meranie povolenej rýchlosti. Je na priamom nadriadenom policajtovi, aké časové pásmo zvolí a ako často bude meniť stanovištia.

§ Na radary neupozorňujú žiadne dopravné značky

AP: V Západnej Austrálii sú všetky "napevno" umiestnené radary označené dopravným značením upozorňujúcim na radar. Dokonca aj na mobilné radary zvyčajne upozorňujeme dopravným značením, no nemôžeme tak spraviť vždy, ak značenie nemôžu policajti umiestniť na bezpečné miesto.

Radary neschovávame, no musíme pre ne vyberať také miesto, aby sme minimalizovali riziko pre ich operátorov a samotné zariadenia.

Vzhľadom na lokálne podmienky môžu policajti pre radary vybrať alternatívne miesta (napríklad pre prácu na ceste alebo uzavretú cestu).

01.jpgSP: 1. novembra minulého roka nadobudla účinnosť vyhláška č. 361/2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 9/2009 Z. z., ktorá zaviedla dopravnú značku Kontrola rýchlosti (č. II 1c).

Okrem uvedenej dopravnej značky sa používajú aj dopravné značky, ktoré upozorňujú vodiča motorového vozidla, že práve prechádza nehodovým úsekom, miestom alebo úsekom častým dopravných nehôd. Na základe uvedeného vodič môže predpokladať, že v danom úseku alebo mieste sa môže vykonávať meranie rýchlosti. Vyobrazenie týchto dopravných značiek je uvedené v prílohe uvedenej vyhlášky.

V roku 2011 Policajný zbor prvý krát v histórii začal verejnosť na svojej internetovej stránke informovať o nehodových úsekoch a miestach (http://www.minv.sk/?nehodove_useky_SR).

Je nutné prispôsobiť sa smerovaniu európskej bezpečnosti v cestnej doprave v zavádzaní informačných aplikácii priamo do vozidla vodiča prostredníctvom navigačných zariadení. V budúcnosti je potrebné vytvoriť možnosť informovať vodiča vozidla nielen o tom, že prekročil rýchlosť, ale aj o tom, aká sankcia mu za aktuálne prekročenie rýchlosti hrozí, čo má pozitívny preventívny efekt. Chceme ponúknuť tieto informácie výrobcom softvéru navigačných zariadení k využitiu pre zlepšenie informačného prostredia vodičov.

§ Radary nie sú medzi ľuďmi populárne

AP: Vo všeobecnosti verejnosť schvaľuje a podporuje rýchlostné limity a kontrolu ich dodržiavania. Väčšina ľudí verí, že obmedzenia rýchlosti sú stanovené rozumne a akceptujú vzťah medzi povolenou rýchlosťou a dopravnými nehodami. Chápu, že pri vyššej rýchlosti je väčšia pravdepodobnosť dopravnej nehody a aj zdravotných následkov.

SP: Je logické, že merače rýchlosti nie sú medzi ľuďmi veľmi populárne. Na druhej strane si však treba uvedomiť, že práve pomocou meračov rýchlosti a iných technických prostriedkov je Policajný zbor schopný odhaľovať arogantných a agresívnych vodičov, ktorí porušujú pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom. Práve títo vodiči svojou neohľaduplnosťou voči iným účastníkom cestnej premávky spôsobujú dopravné nehody s následkom na živote a zdraví.

§ Polícia prenasleduje nevinných motoristov namiesto chytania kriminálnikov

AP: Merače rýchlosti v skutočnosti uvoľnili ruky polícii a umožňuje jej sústrediť sa na iné oblasti. Detekovanie rýchlosti umožňuje polícii venovať viac času riešeniu nebezpečnej jazdy alebo vodičov pod vplyvom alkoholu či drog. Porušenie rýchlostných limitov je závažný priestupok, ktorý spôsobuje smrť alebo zranenie stovkám ľudí ročne.

SP: Polícia svoju činnosť pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vykonáva podľa platných zákonov a interných predpisov. Policajti sú velení do hliadok najmä na kritických a nehodových miestach. Dvakrát ročne prehodnocujeme nehodové úseky, a tam potom velíme hliadky služby dopravnej polície.

§ Existujú spôsoby, ako sa vyhnúť pokutám za rýchlosť

AP: Najjednoduchší spôsob, ako sa vyhnúť pokutám za prekročenie rýchlosti, je dodržiavať najvyššie povolené rýchlosti. Treba však poznamenať, že je trestné jazdiť bez evidenčného čísla alebo ho mať zakryté. Navyše, moderné radary s kamerami používajú technológie, ktoré majú zabrániť pokusom znejasniť informácie na fotografiách alebo videozáberoch. Radary sú tiež schopné odhaliť vozidlá jazdiace v rôznych jazdných pruhoch. Jediná možnosť, ako neplatiť pokutu, je spomaliť a jazdiť povolenými rýchlosťami.

SP: Áno existujú. Najjednoduchší spôsob je dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Keby tieto ustanovenia vodiči dodržiavali, nedopúšťali by sa priestupkov a neboli by ani pokutovaní policajtmi.

Dodržiavať stanovené rýchlosti jazdy odporúčame vodičom dodržiavať nielen preto, aby sa vyhli pokutám, ale najmä preto, že práve nedodržanie stanovenej rýchlosti jazdy je jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd s následkom smrti a ťažkých zranení.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Píše analytik Martiška: Čo prinesie rok 2023 v ekonomike?
 2. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. Predaj osobných automobilov Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
 4. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce?
 5. Darujte predplatné a získate poukaz v hodnote 10 € do Panta Rhei
 6. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý
 7. Deti cestujú do exotiky zadarmo
 8. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého
 1. Píše analytik Martiška: Čo prinesie rok 2023 v ekonomike?
 2. Štvrtý diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
 3. Developer projektu Metropolis sa stal Lídrom roka 2022
 4. Nepotrebné telefóny pomáhajú na Vianoce deťom a rodinám v núdzi
 5. Tisíc líp aj pre včely od slovenskej prezidentky
 6. Changes to the System of Remedies
 7. How to succeed when acquiring a business in Slovakia
 8. Nová éra stavieb začína teraz
 1. Polovicu dovolenky zaplatíme od pondelka za Vás 15 391
 2. Strážia ho divé opice. Gibraltár vás prenesie do Británie 7 572
 3. Po pohlavnom styku by sa ženy mali čo najskôr vymočiť. Muži nie 4 972
 4. TRNKA: Esetov veľa nevznikne a ani ten jeden nemá Slovensko istý 4 664
 5. Vyberte si knihy s príbehom. Čo sa oplatí čítať na Vianoce? 4 400
 6. Deti cestujú do exotiky zadarmo 4 150
 7. Gizka Oňová: Pre mnohých som ideálna babka a lichotí mi to 3 047
 8. V Danteho pekle sa našlo miesto pre každého 2 432
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Lídri koalície Igor Matovič (OĽaNO) a Boris Kollár (Sme rodina)

Koalícia sa proti odvolaniu vlády bráni konšpiráciou.


16 h
Lukašenkova armáda sa zatiaľ do boja nechystá.

Rusi vraj čakajú na silnejší mráz.


15 h
Peter Tkačenko

K osemsto dôvodom, prečo stratili právo vládnuť, si môžeme pridať osemstoprvý.


15 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Kto sú Tvorivá spoločnosť a čo chcú dosiahnuť.


a 2 ďalší 7 h

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.

NDS podpísala kontrakt s dodávateľom, minister dopravy uvažuje o alternatíve pre vodičov.


2. dec
Ilustračná snímka.

Európske a ázijské automobilky na politické riešenie nečakajú.


1. dec
Kia Sportage je tento rok najžiadanejším SUV na Slovensku.

Jednotkou je Kia Sportage.


2. dec
Honda Civic Type R

Hot hatche sú čoraz drahšie pre vysoké emisie.


1. dec

Blogy SME

 1. Soňa Fröhlichová: Hollywood – synonymum amerického filmového priemyslu, deň číslo 18 a 19
 2. Rastislav Jusko: Čo s tebou ďalej, paragraf 363?
 3. Anna Miľanová: Luster podobný lampiónu...
 4. Michala Guľasová: Andrea Rimová – 29. február - knižná recenzia
 5. Věra Tepličková: K zubárovi lacnejšie, len keď si dáte vyšetriť pipíka
 6. INESS: O platoch zdravotníkov nemajú rozhodovať ministri
 7. Internátny život UK: Decembrový internát: 10 tipov na dlhé zimné večery
 8. Rudolfa Vallová: Keď odchádzajú talentovaní mladí ľudia...
 1. Grácz Ján: Po 62 odberoch končím s dobrovoľným darovaním krvi. Všeobecná zdravotná odmieta otcovi preplatiť liečbu. 184 616
 2. Věra Tepličková: Ako som cestovala vlakom 7 245
 3. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět 5 878
 4. Mária Križanová: Matematika a matikári. 3 302
 5. Ján Valchár: Prvý decembrový blog alebo láska je láska 3 047
 6. Jana Melišová: V závoji hmly 2 968
 7. Post Bellum SK: Poprava sa konala 3. decembra 1952 v ranných hodinách 2 799
 8. Café Európa: Čo sa môžeme naučiť od starších demokracií v právach LGBTI+ komunity? 1 943
 1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 52. - Arktída - Expedícia na lodi Zaria do Sannikovovej zeme (1900 - 1902)
 2. Jiří Ščobák: Put*n neumí číst historii: Vybudoval ukrajinský národ, nakopl civilizovaný svět
 3. Jiří Ščobák: Je 6 000 mrtvých v Kataru moc?
 4. Monika Nagyova: Staré dievky z Luníka IX
 5. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
 6. Jiří Ščobák: Nechci se otužovat, ale v praxi to trochu dělám
 7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 51. - Antarktída - Prvá Byrdova antarktická expedícia (1928 - 1930) - 3/3, Prelet nad južným pólom
 8. Jiří Ščobák: Chcete výborný seriál s nestandardním příběhem? Chcete krásnou herečku a herce, kteří umí hrát? Teplo lidské duše? Strašidelný zámek a psychiatrii?
SkryťZatvoriť reklamu