SME
Streda, 1. december, 2021 | Meniny má EdmundKrížovkyKrížovky

Polícia zverejnila nový sadzobník pokút

Nová verzia zohľadňuje zmeny v zákone o cestnej premávke. Pribudli nové pokuty, sprísnili sankcie za rýchlosť v obci.

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ - TASR)

Nová verzia zohľadňuje zmeny v zákone o cestnej premávke účinné od novembra. Pribudli nové pokuty, sprísnili sankcie za rýchlosť v obci.

"Aby boli pokuty na celom území Slovenskej republiky jednotné, polícia postupuje podľa sadzobníka pokút. Ten sa prispôsobil zmenám, ktoré nastali od novembra v zákone o cestnej premávke," uviedol Michal Slivka, hovorca Prezídia Policajného zboru.

Zákon umožňuje uložiť blokovú pokutu do 650 eur

Za priestupok môže policajt uložiť blokovú pokutu, ak je priestupok spoľahlivo zistený a priestupca je ochotný pokutu zaplatiť. V opačnom prípade sa priestupok prejedná pred správnym orgánom.

Výška pokút ukladaných podľa zákona o priestupkoch však nie je pevne stanovená. V prípade porušenia zákona o cestnej premávke je možné uložiť blokovú pokutu do 60 eur. Za závažné dopravné priestupky hrozí pokuta do výšky 150 eur. Sú však prípady, kedy možno uložiť blokovú pokutu až do výšky 650 eur.

Polícia informovala, že z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri ukladaní blokových pokút, určuje policajt výšku sankcie podľa sadzobníka.

Zmeny v sadzobníku pokút

V novom sadzobníku sa po prvý raz objavuje sankcia 30 eur za to, ak spolujazdec sedemnásťročného vodiča nemá pri sebe vodičský preukaz.

V zimnom období za neodstránenie snehu či ľadu z vozidla alebo nákladu pribudla v sadzobníku pokuta 60 eur.

V porovnaní so staršou verziou sadzobníka sa zvýšili, či naopak znížili niektoré sankcie. "Napríklad za porušenie zákazu predchádzania sa zvýšila sankcia z pôvodných 60 eur na 100 eur. Pokuta sa zvýšila aj v prípade ohrozenia, či obmedzenia iného účastníka cestnej premávky a to z pôvodných 100 eur na 150 eur," informoval policajný hovorca.

Za ohrozenie chodca na priechode hrozí podľa nového sadzobníka bloková pokuta 150 eur.

V sadzobníku tiež pribudla sankcia v prípade zastavenia vozidla na priechode pre chodcov alebo cyklistov, za čo hrozí pokuta 60 eur.

Stiahnite si do mobilu aplikáciu Natankuj.sk
- čerpacie stanice s cenami PHM, dopravné obmedzenia a policajné hliadky vo vašom okolí

Sprísnili sa pokuty za rýchlosť v obci

Pokuty sa podľa sadzobníka zvýšili aj za prekročenie rýchlosti v obci. Naopak, mimo obce sa pokuty za prekročenie povolenej rýchlosti v novom sadzobníku znížili. Od 20 - 24 km/h z pôvodných 50 eur na 40 eur, od 25 - 29 km/h z pôvodných 80 eur na 60 eur a od 30 - 34 km/h z pôvodných 120 eur na 100 eur.

Pribudli tiež sankcie v súvislosti s bezpečnosťou cyklistov. Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno je priestupkom, za ktorý hrozí pokuta 40 eur a ak vodič pri odbočovaní doľava ohrozí cyklistu odbočujúceho vľavo hrozí mu pokuta 60 eur.

Na cestách tiež pribudli nové dopravné značky. Preto sa môžeme stretnúť s označením nehodového úseku, v ktorom sa však podľa nového sadzobníka zvyšuje pokuta za priestupok o 20 percent.

Prehľad pokút za jednotlivé priestupky

K jednotlivým sankciám určitej skupiny v sadzobníku sa dostanete najrýchlejšie tak, že si kliknete na vybraný názov v nasledujúcej tabuľke:

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia

Nerešpektovanie pokynu policajta

Používanie antiradaru

Porušenie povinností vodiča

Porušenie povinností motocyklistu

Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo autosedačky

Jazda v protismernej časti vozovky alebo jazdného pruhu

Nepovolená jazda po krajnici

Nesprávna jazda v jazdných pruhoch

Priestupky súvisiace s verejnou dopravou osôb

Obchádzanie a predchádzanie

Prekročenie rýchlosti - všeobecne

Prekročenie rýchlosti v obci

Prekročenie rýchlosti mimo obce

Odbočovanie

Jazda cez križovatku

Vchádzanie na cestu

Otáčanie a cúvanie
Zastavenie a státie

Železničné priecestia

Smerovky, výstražné znamenia a osvetlenie vozidiel

Vlečenie motorového vozidla

Priestupky súvisiace s diaľnicou

Nesplnenie si povinností v zime

Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel

Zvláštne výstražné zvukové znamenia alebo svetlá

Prekážka cestnej premávky

Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

Preprava osôb a nákladu

Chodci a cyklisti

Vodičské oprávnenie

Každá z tabuliek (nižšie) obsahuje inú skupinu dopravných priestupkov. V nich sa pri sankcii miestami uvádza "dopravný inšpektorát". To znamená, že policajt za priestupok neudelí pokutu, ale prípad rovno posunie na riešenie na dopravný inšpektorát.

V stĺpci "Sankcia podľa zákona" sú uvedené maximálne pokuty, ktoré podľa zákona o priestupkoch smie policajt uložiť v rámci blokového konania.

Tu si môžete stiahnuť sadzobník pokút (.pdf, 388 kB, zdroj: Ministerstvo vnútra SR)

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Zákazová dopravná značka "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel"
- vodičom motorového vozidla

60 € do 60 €
Zákazová dopravná značka "Zákaz vjazdu všetkých vozidiel"
- vodičom nemotorového vozidla
20 € do 60 €
Zákazová dopravná značka "Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ 60 € do 60 €
Zákazová dopravná značka "Zákaz predchádzania" 100 € do 150 €
- v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou alebo vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia 150 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Ostatné dopravné značky a dopravné zariadenia 30 € do 60 €

späť na úvod

Nerešpektovanie pokynu policajta:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Neuposlúchnutie pokynu, výzvy alebo príkazu policajta súvisiaceho s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky

100 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou dopravný inšpektorát do 650 €

späť na úvod

Používanie antiradaru:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Používanie technických prostriedkov alebo zariadení, ktorých činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar)

150 € do 150 €
Umiestnenie technického prostriedku alebo zariadenia, ktorého činnosť umožňuje odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky (napríklad takzvaný antiradar), takým spôsobom, ktorý umožňuje ich použitie. 100 € do 150 €

späť na úvod

Porušenie povinností vodiča:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Použitie vozidla na jazdu, ktoré nemožno prevádzkovať v cestnej premávke

60 € do 60 €
Vedenie vozidla vyradeného z cestnej premávky alebo vozidla, ktoré nebolo schválené na prevádzku v cestnej premávke alebo vozidla vyradeného z evidencie vozidiel alebo vozidla, ktoré nie je opatrené platnou tabuľkou s evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha dopravný inšpektorát do 150 €
Vedenie vozidla bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom 30 € do 60 €
Vedenie vozidla bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2 zákona, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa ho učí viesť v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase zadržania vodičského preukazu povolenú jazdu dopravný inšpektorát do 650 €
Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, 60 € do 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, 150 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 150 € do 150 €
Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 150 € do 150 €
Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok pri zistení hodnoty menej ako 0,4761 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu (cca 1 promile) 50 € do 650 €
Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok pri zistení hodnoty viac ako 0,4761 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu (cca 1 promile) dopravný inšpektorát do 650 €
Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok (s výnimkou stavu vylučujúceho spôsobilosť viesť motorové vozidlo) dopravný inšpektorát do 650 €
Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená dopravný inšpektorát do 60 €
Prekážanie v jazde rýchlejšie idúcim vozidlám a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky 30 € do 60 €
Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 60 € do 60 €
Používanie telefónneho prístroja vodičom vozidla počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 60 € do 60 €
Používanie hanlivých gest a iných vulgárnych prejavov voči ostatným účastníkom cestnej premávky 30 € do 60 €
Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 € do 60 €
Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb, najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 60 € do 60 €
Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky 60 € do 60 €
Porušenie zákazu používať motorové vozidlo na iných miestach ako sú cesty; to neplatí, ak sa motorové vozidlo použije v súlade s osobitnými predpismi 150 € do 150 €

späť na úvod

Porušenie povinností motocyklistu:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Jazda na motocykli bez okuliarov alebo ochranného štítu

30 € do 60 €
Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podlieha 60 € do 60 €
Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli kategórii L1e (dvojkolesové vozidlo), na motocykli kategórii L3e (dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka) a L4e (dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom) 60 € do 60 €

späť na úvod

Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo autosedačky:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy

60 € do 60 €

späť na úvod

Jazda v protismernej časti vozovky alebo jazdného pruhu:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

v neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne)

100 € do 150 €
v ostatných prípadoch 60 € do 150 €
ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky 150 € do 150 €
ak dôjde k dopravnej nehode dopravný inšpektorát do 650 €

späť na úvod

Nepovolená jazda po krajnici:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky

150 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €

späť na úvod

Nesprávna jazda v jazdných pruhoch:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu

60 € do 60 €
Jazda s motorovým vozidlom s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg, jazdnou súpravou, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, zvláštnym motorovým vozidlom alebo motocyklom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 v iných než dvoch jazdných pruhoch najbližšie k pravému okraju vozovky mimo obce na ceste s troma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy 60 € do 60 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 60 € do 60 €

späť na úvod

Priestupky súvisiace s verejnou dopravou osôb:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou

60 € do 60 €
Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 50 € do 60 €
Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60 € do 60 €
Bezdôvodná jazda vo vyznačenom vyhradenom jazdnom pruhu 30 € do 60 €
Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse 60 € do 60 €
Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb 60 € do 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €

späť na úvod

Obchádzanie a predchádzanie:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca

60 € do 60 €
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri predchádzaní 50 € do 60 €
Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním 60 € do 60 €
Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje 60 € do 60 €
Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 60 € do 60 €
Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané 100 € do 150 €
- v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €

späť na úvod

Prekročenie rýchlosti - všeobecne:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať

60 € do 60 €
Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k dopravnej nehode dopravný inšpektorát do 650 €

späť na úvod

Prekročenie rýchlosti v obci:

Priestupok (Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej. premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením)
Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona
od 6 - 9 km/h 10 € do 60 €
od 10 - 14 km/h 30 € do 60 €
od 15 - 19 km/h 60 € do 60 €
od 20 - 24 km/h 100 € do 650 €
od 25 - 29 km/h 130 € do 650 €
od 30 - 34 km/h 150 € do 650 €
od 35 - 39 km/h 200 € do 650 €
od 40 - 44 km/h dopravný inšpektorát do 650 €
od 45 - 49 km/h dopravný inšpektorát do 650 €
od 50 - 54 km/h dopravný inšpektorát do 650 €
od 55 - 59 km/h dopravný inšpektorát do 650 €
od 60 - 64 km/h dopravný inšpektorát do 650 €
od 65 - 69 km/h dopravný inšpektorát do 650 €
o viac ako 70 km/h dopravný inšpektorát do 650 €

späť na úvod

Prekročenie rýchlosti mimo obce:

Priestupok (Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej. premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením)
Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona
od 11 - 14 km/h 20 € do 60 €
od 15 - 19 km/h 30 € do 60 €
od 20 - 24 km/h 40 € do 60 €
od 25 - 29 km/h 60 € do 60 €
od 30 - 34 km/h 100 € do 650 €
od 35 - 39 km/h 150 € do 650 €
od 40 - 44 km/h 200 € do 650 €
od 45 - 49 km/h 280 € do 650 €
od 50 - 54 km/h dopravný inšpektorát do 650 €
od 55 - 59 km/h dopravný inšpektorát do 650 €
od 60 - 64 km/h dopravný inšpektorát do 650 €
od 65 - 69 km/h dopravný inšpektorát do 650 €
o viac ako 70 km/h dopravný inšpektorát do 650 €

späť na úvod

Odbočovanie:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania

50 € do 60 €
Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 60 € do 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Nezabezpečenie odbočenia pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak si to situácia v cestnej premávke vyžaduje 30 € do 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku 60 € do 150 €
Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo 60 € do 150 €
- ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno 40 € do 150 €
Ohrozenie cyklistu odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava 60 € do 60 €

späť na úvod

Jazda cez križovatku:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu

150 € do 150 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k dopravnej nehode dopravný inšpektorát do 650 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k ich ohrozeniu 100 € do 150 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k dopravnej nehode dopravný inšpektorát do 650 €
Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 60 € do 60 €
Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad 60 € do 150 €

späť na úvod

Vchádzanie na cestu:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny

60 € do 150 €
- ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 60 € do 60 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Znečisťovanie cesty 30 € do 60 €

späť na úvod

Otáčanie a cúvanie:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní

60 € do 60 €
Nezabezpečenie si otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad 60 € do 60 €
Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 60 € do 60 €

späť na úvod

Zastavenie a státie:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo

30 € do 60 €
Zastavenie na obojsmernej ceste - pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy 60 € do 60 €
Zastavenie na obojsmernej ceste - pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 60 € do 60 €
Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta 60 € do 60 €
Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m 60 € do 60 €
Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka 60 € do 60 €
Neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 60 € do 60 €
Vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 60 € do 60 €
Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 30 € do 60 €
- v prípade spôsobenia udalosti podľa § 64 ods. 3 zákona o premávke alebo spôsobenia dopravnej nehody 60 € do 650 €
Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 60 € do 60 €
Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach 60 € do 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi 150 € do 150 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse 60 € do 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m 60 € do 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou 60 € do 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel 60 € do 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m 60 € do 60 €
Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené 150 € do 150 €
Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia 60 € do 60 €

späť na úvod

Železničné priecestia:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu

60 € do 60 €
Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať 60 € do 60 €
Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie (písmeno a/ až f/) 150 € do 150 €
- v prípade spôsobenia dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Nerešpektovanie pokynov osoby pribratej na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia 60 € do 150 €

späť na úvod

Smerovky, výstražné znamenia a osvetlenie vozidiel:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

50 € do 60 €
Neoprávnené používanie zvukového a svetelného výstražného znamenia 30 € do 60 €
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti 20 € do 60 €
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti 60 € do 60 €
Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti 20 € do 60 €
Použitie predných svetlometov do hmly a zadných svietidiel do hmly v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší 30 € do 60 €
Neosvetlenie stojaceho vozidla za zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce 60 € do 60 €

späť na úvod

Vlečenie motorového vozidla:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Neosvetlenie vlečeného motorového vozidla za zníženej viditeľnosti predpísaným osvetlením

60 € do 60 €
Vlečenie viacerých motorových vozidiel alebo motorového vozidla s prívesom, za prívesom alebo s prepravovanými osobami na ložnej ploche vozidla alebo v autobuse 60 € do 60 €

späť na úvod

Priestupky súvisiace s diaľnicou (alebo rýchlostnou cestou):

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Jazda na diaľnici s motorovým vozidlom rýchlosťou menej ako 80 km.h-1, v úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec rýchlosťou menej ako 65 km.h-1

60 € do 650 €
Používanie diaľnice iným účastníkom cestnej premávky 60 € do 60 €
Vchádzanie na diaľnicu mimo miest na to určených 60 € do 60 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo k ohrozeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 100 € do 150 €
Nedanie prednosti v jazde vozidlám idúcim v priebežných pruhoch pri vchádzaní na diaľnicu, pri ktorom došlo k spôsobeniu dopravnej nehody dopravný inšpektorát do 650 €
Porušenie zákazu predchádzania iného motorového vozidla pri jazde na diaľnici vodičom motorového vozidla kategórie N, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg alebo vodičom jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná hmotnosť presahuje 7 500 kg 100 € do 150 €
Porušenie povinnosti jazdiť minimálne dve sekundy alebo tri sekundy pri vozidlách kategórie M3, N2 alebo N3 za vozidlom idúcim pred ním. 60 € do 60 €
Zastavenie a státie na diaľnici inde ako na miestach označených ako parkovisko 60 € do 60 €
Neoznačenie vozidla pri núdzovom státí na diaľnici predpísaným spôsobom 60 € do 60 €
Otáčanie, cúvanie a vchádzanie na stredný deliaci pás vrátane miest, kde je pás prerušený 60 € do 60 €
Vlečenie motorového vozidla po diaľnici, ak vodič neopustí diaľnicu na najbližšom výjazde alebo k najbližšiemu parkovisku 60 € do 60 €
Predchádzanie iného motorového vozidla, ak vodič svojou výrazne nižšou rýchlosťou obmedzuje iné motorové vozidlo idúce po diaľnici 60 € do 60 €

späť na úvod

Nesplnenie si povinností v zime:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Použitie motorového vozidla kategórie M1 a N1 v cestnej premávke, ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, ak toto motorové vozidlo nie je na všetkých nápravách vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“

60 € do 60 €
Použitie motorového vozidla kategórie M2, M3, N2, N3 v cestnej premávke, ak toto nie je vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“ aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v čase, keď sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza 60 € do 60 €
Neodstránenie z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu 60 € do 60 €

späť na úvod

Obmedzenie jazdy niektorých druhov vozidiel:

Priestupok Sankcia podľa sadzobníka Sankcia podľa zákona

Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 h

60 € do 60 €
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorových vozidiel s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom na diaľnici, na rýchlostnej ceste a na ceste I. triedy v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 h 60 € do 60 €
Porušenie zákazu jazdy motorových vozidiel podľa odseku 1, ak ide o jeden deň pracovného pokoja, ktorý nasleduje po pracovnom dni v čase od 00.00 do 22.00 h 60 € do 60 €
Používanie zvláštnych motorových vozidiel v cestnej premávke okrem premávky na cestách III. triedy, miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách bez povolenia na zvláštne užívanie ciest s výnimkou traktorov a pracovných strojov samohybných povinne opatrených tabuľkou s evidenčným číslom, ktoré môžu používať aj cesty II. triedy a zvláštnych motorových vozidiel podľa odseku 5 písm. b/ zákona o premávke 60 € do 60 €
Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. a II. triedy, ktoré nie sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom 60 € do 60 €
Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. triedy, ktoré sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom v pondelok až piatok v čase od 07.00 do 09.00 h 60 € do 60 €
Porušenie zákazu jazdy pre traktory a pracovné stroje samohybné na ceste I. triedy, ktoré sú opatrené tabuľkou s evidenčným číslom v piatok a v dňoch pracovného pokoja v čase od 16.00 do 20.00 h 60 € do 60 €
Porušenie zákazu jazdy záprahovým vozidlám a ručným vozíkom s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm na ceste I. triedy; na ceste II. triedy je takýmto vozidlám zakázaná jazda 60 € do 60 €
Skryť Vypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME Auto

Inzercia - Tlačové správy

 1. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 2. Desať dôvodov, prečo študovať na Trnavskej univerzite
 3. Buďte v najlepšej spoločnosti!?
 4. Za kvalitným vzdelaním nemusíte do sveta! Príďte na EkF TUKE
 5. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije?
 6. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 7. PRIESKUM: Slováci prezradili, čo by mal spĺňať dokonalý smartfón
 8. Výhody najväčšej obchodnej siete objavuje aj verejný sektor
 9. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť
 10. Na nové auto sa neoplatí čakať. Trhu kraľujú jazdené
 1. Petra Vlhová: Prvýkrát v živote som urobila veľké rozhodnutie
 2. Granátové jablko prekvapí vás chuťou i aktívnymi látkami
 3. dm a jej zákazníci podporili vznik 15 vzdelávacích centier
 4. Anketu Elektromobil roka 2021 ovládla ŠKODA
 5. Prvé bezbariérové fitko vo Zvolene otvára ZŤP cestu k športu
 6. Zmeny v systéme revíznych postupov
 7. Compliance – kto by mal byť zodpovedný?
 8. Tabaková mládež. Čo s ňou?
 9. Krízové balíčky pre ohrozené domácnosti
 10. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes?
 1. Odsťahovali sa na lazy i do dodávky. Ako sa tam žije? 29 555
 2. Spokojnosť je daná geneticky. Dá sa však zmeniť 15 116
 3. 8 skutočných celebrít. Tieto mozgy ovplyvňujú, ako budeme žiť 11 842
 4. Ako si zvýšiť penziu aj s priemerným platom? 7 783
 5. Pohľad do histórie. Kedy sme sa mali lepšie ako dnes? 7 587
 6. ARÓNIA - najsilnejšia prírodná prevencia proti koronavírusu 5 771
 7. Strava ani spánok nie sú dôležité, ak pri tom dýchame zlý vzduch 5 671
 8. Karnozín – účinná látka s obrovským potenciálom 3 106
 9. Volkswagen predstavuje ďalší elektrický model 2 691
 10. Vianočné nákupy bez stresu? Pozrite sa, či na to idete správne 2 126
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu
Skryť Vypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Škoda Karoq

Ponuka motorov ostáva rovnaká.


13 h
Hyundai Ioniq 5

Víťaza vyhlásia vo februári.


29. nov
Toyota Yaris Cross

Všestrannosť zlepšuje pohon všetkých kolies.


28. nov
Parkovanie na chodníku bude od marca 2022 regulované.

Dodržať voľnú šírku chodníka 1,5 metra už nebude stačiť.


26. nov

Blogy SME

 1. Iveta Bakitová: Peru - od conquistádorov po Dänikena
 2. Štefan Vidlár: List Ježiškovi
 3. Zuzana Rattajová: Juraj Droba, dnes si opustil ľudí
 4. Ján Šeďo: Kedy je to v záujme občanov a kedy nie, alebo existuje morálny kódex poslanca NRSR ?
 5. Michal Hradil: Trochu (kontroverznej) očkovacej matematiky
 6. Marek Strapko: Konšpirátori opäť pošteklili primitívne pudy
 7. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 8. Peter Biščo: Netrpezlivo a s obavami čakám vo svojej imaginárnej čakárni ...
 1. Radovan Kazda: Poslanec Blaha a jeho fašisti 11 326
 2. Jozef Sitko: Pani prezidentka, jej priateľ a jej exporadca Leško 7 855
 3. Monika Nagyova: Poďte bližšie, staré dievky nehryzú. 5 213
 4. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook 5 129
 5. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529? 4 958
 6. Věra Tepličková: Ako chutí moc alebo Ak budeme dobrí, dostaneme limetku 4 951
 7. Tereza Krajčová: Anglický denník: 18. Najväčší strašiak návratu zo zahraničia? Slovenská mentalita 4 368
 8. Pavel Macko: Špinavý útok voči mojej rodine trvá už šesť rokov! 4 060
 1. Pavol Koprda: Očkovacie hoaxy Ľuboša Blahu odstránil Facebook
 2. Pavol Koprda: Infekčnejší a možno ešte nebezpečnejší. Čo zatiaľ vieme o mutácii vírusu B.1.1.529?
 3. Juraj Hipš: Zvýšenie platov učiteľov na hygienické minimum nezvýši kvalitu vzdelávania, tvrdí analytik.
 4. Lucia Šicková: Poučenia z herného biznisu 3: Viem vyhrať, aj keď mi rozdali horšie karty, ako ostatným
 5. Karolína Farská: Dokedy bude koalícia fackovacím panákom Sme rodina?
 6. Juraj Hipš: Prorektor UK: Novelu treba stiahnuť a začať na nej pracovať odznova
 7. Juraj Hipš: Učiteľ Čapek: Niektorí učitelia sú machri. Od hodín svojho syna som sa skoro nevedel odlepiť
 8. Milota Sidorová: Pokrivené dáta vytláčajú ženy z pozornosti. Takto to môžeme zmeniť
Skryť Zatvoriť reklamu